Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

Η Ευθύνη της επιλογής μας. 5. «Οἱ ἀντίχριστοι καί ὁ Ἀντίχριστος»

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
5. «Οἱ ἀντίχριστοι καί ὁ Ἀντίχριστος»   (σελ.52-56)

                                       

                                        Βιομετρικά διαβατήρια
                                        Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                         666
                                         Bar code
                                         RFID
                                         Smart cards
                                         Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπς


5. «Οἱ ἀντίχριστοι καί ὁ Ἀντίχριστος»

Τήν εἰκόνα τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν, πού παρουσιάζει ὁ Κύριος στήν ἀποκαλυπτική ὁμιλία Του, διαφωτίζουν καί συμπληρώνουν ὁ μέν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή Β΄ Θεσ. 2,1-1219(19  Πολλά δυσνόητα καί δυσερμήνευτα χωρία τοῦ θεοπνεύστου βιβλίου τῆς Ἁποκαλύψεως προσεγγίζονται ἑρμηνευτικῶς μέ τή βοήθεια τῆς περικοπῆς αὐτῆς), ὁ δέ ἁγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος δέ δύο καθολικές Ἐπιστολές του (Α΄καί Β΄) καί στήν Ἁποκάλυψι.  
Ὁ Θεολόγος Ἀπόστολος ἀναφέρεται σέ προδρόμους τοῦ Ἀντίχριστου πού ἤδη ἔχουν ἐμφανισθῆ.  Εἶναι οἱ διδάσκαλοι τοῦ ψεύδους, οἱ αἱρετικοί καί οἱ ἀποστάται, αὐτοί πού ἀρνοῦνται τήν ἐνανθρώπησι τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ, τό ἐν Χριστῷ μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας.  Αὐτό ἀκριβῶς ἀποτελεῖ ἀπόδειξι ὅτι «ἐσχάτη ὥρα ἐστί».
«Παιδιά, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καί καθώς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καί νῦν ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν» (Α Ἰω.2,18).  Ποιός εἶναι ὁ ἀντίχριστος; «Οὗτος ἐστίν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τόν πατέρα καί τόν υἱόν» (στιχ.22). Γι’ αὐτό καί καλεῖ τούς πιστούς νά νήφουν. «Ἀγαπητοί, μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοί ψευδοπροφῆται, ἐξεληλύθασιν εἰς τόν κόσμον. Ἐν τούτῳ γινώσκετε τό  πνεῦμα τοῦ Θεοῦ΄ πᾶν πνεῦμα ὅ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί΄ καί πᾶν πνεῦμα ὅ μή ὁμολογεῖ τόν Ἰησοῦν
Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα , ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστί΄καί τοῦτό ἐστι τό τοῦ ἀντιχρίστου ὅ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καί νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστίν ἤδη» (4,1-3).  Ὁμοίως καί στή Β΄ Καθολική Ἐπιστολη του λέγει ὅτι «πολλοί πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τόν κόσμον, οἱ μή ὁμολογοῦντες  Ἰησοῦν Χριστόν ἐρχόμενον ἐν σαρκί΄οὗτος ἐστιν ὁ πλᾶνος καί ὁ ἀντίχριστος»(1-7)
Ὁ ὅρος ἀντίχριστος λοιπόνν ἔχει διπλῆ σημασία, γενική καί εἰδική. Ἕνα γνώρισμα τοῦ ἀντίχριστου ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἔλλειψι πίστεως στήν θεότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄλλο γνώρισμα εἶναι ἡ ἔλλειψι ὁμολογίας αὐτῆς τῆς πίστεως. «Πᾶς ὁ μή ὁμολογῶν τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ ἐν σαρκί ἐληλυθέναι (=ὅτι σαρκώθηκε) καί εἶναι Θεόν τέλειον καί γενέσθαι ἄνθρωπον τέλειον, μετά τοῦ εἶναι Θεόν (=ἐνῷ συγχρόνως ἦταν ὁ Θεός), ἀντίχριστος ἐστιν», λέγει κατηγορηματικά ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός20 (20 ΕΠΕ 1,554). Ἀλλά καί ὁ Θεοφόρος Ἰγνάτιος ὁδηγούμενος στό μαρτύριο γράφει: «Ὅ τε τήν ἐνανθρώπησιν παραιτούμενος καί τόν Σταυρόν ἐπαισχυνόμενος, δι’ ὅν δέδεμαι, οὗτος ἐστιν ἀντίχριστος»21 (21 ΒΕΠΕΣ 2,327) . Αὐτός δηλαδή πού ἀπαρνεῖται τήν ἐναθρώπησι καί ἐντρέπεται γιά τόν Σταυρό, γιά τόν ὁποῖον εἶμαι δεμένος, αὐτός εἶναι ἀντίχριστος. Ὁ ἀντίχριστος ἐπίσης ἀρνεῖται τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί παραδίδεται στόν νόμο τῆς σαρκός, ἀντιπαλεύοντας πάντοτε πρός τό Πνεῦμα καί ἀντιτασσόμενος στό θεῖο νόμο Του, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής: «Ἀντιχρίστου γάρ οὐδέν διενήνοχεν (δηλαδή δέν ἔχει καμμία διαφορά ἀπό τόν ἀντίχριστο) ὁ τῆς σαρκός νόμος, ἀεί παλαίων τῷ Πνεύματι τῷ αὐτοῦ θείῳ ἀντιτασσόμενος»22 (22 ΕΠΕ 14 Δ, 156)
Ἑπομένως, πολλοί μέν εἶναι οἱ ἀντίχριστοι, «ὅμως ἰδιοτρόπως καί ἐξαιρέτως (δηλαδή μέ ἰδιαίτερο καί ξεχωριστό τρόπο). Ἀντίχριστος λέγεται ὁ ἐπί τῇ συντέλειᾳ τοῦ αἰῶνος ἐρχόμενος» , Ἀνομος23 (23 Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, ΕΠΕ 1,554). Αὐτός εἶναι «ὁ ἄνρθωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καί ὑπεραιρόμενος ἐπί πάντα λεγόμενον Θεόν ἤ σέβασμα, ὥστε αὐτόν εἰς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεόν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτόν, ὅτι ἐστι Θεός» (Β΄Θεσ. 2, 3-4) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Ἀντίχριστος, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας θά ἐναντιωθῇ καί θά σηκώσῃ τό κεφάλι του ἐναντίον κάθε ἄλλου, πού ὀνομάζεται Θεός ἤ εἴδωλο, ὤστε ὁ ἴδιος νά ἐνθρονισθῇ στό ναό τοῦ Θεοῦ ὡς Θεός, προσπαθώντας να ἀποδείξῃ γιά τόν ἑαυτό του, ὄτι εἶναι Θεός.
Ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς. Στήν Παλαιά Διαθήκη ὑπάρχουν καί προφητεῖες γιά τόν Ἀντίχριστο. Ὁ  Πατριάρχης Ἰακώβ προφητεύει πρός τόν υἱό του Δάν: «Δάν κρινεῖ τόν λαόν αὐτοῦ, ὡσεί και μία φυλή ἐν Ἰσραήλ.  Κάι γενηθήτω Δάν ὄφις ἐφ’ ὁδοῦ, ἐγκαθήμενος ἐπί τρίβου, δάκνων πτέρναν ἵππου, και πεσεῖται ὁ ἱππεύς εἰς τά ὀπίσω, τήν σωτηρίαν περιμένων Κυρίου» (Γεν.49,16-18) . Ὁ Ἰακώβ προλέγει ὅτι ὁ Δάν θά κυβερνήσει τόν λαό του, σάν μία φυλή τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ φυλή τοῦ Δάν θά γίνῃ σάν φίδι κρυμμένο στό δρόμο, φίδι πού παραμονεύει στό μονοπάτι, γιά νά δαγκώσῃ τήν πτέρνα τοῦ ἀλόγου καί νά ἀντραπῇ ὁ καβαλλάρης πρός τά ὀπίσω. Ἡ προφητεία ἐκπληρώθηκε μερικῶς στόν κριτή Σαμψών, γενικῶς ὅμως θά ἐκπληρωθῇ στόν Ἀντίχριστο24 (24 Κατά τήν ἐκδοχή πού ἐπικράτησε, ἡ φυλή τοῦ Δάν εἶναι σύμβολο τῆς ἀποστασίας καί ἡ φυλή, ἀπό τήν ὁποία θά προέλθῃ ὁ Ἀντίχριστος (βλ.Ἁγ. Εἰρηναίου, ΒΕΠΕΣ 5,ε30,2.  Ἁγ. Ἱππολύτου, ΒΕΠΕΣ 6, 201-202.  Ἁγ. Ἀνδρέου Καισαρείας, PG 106,281). Ὁ δέ Μωϋσῆς πρφήτευσε: «Δάν σκύμνος λέοντος καί ἐπηδήδεσται ἐκ τοῦ Βασάν» (Δευτ. 33,22). Δηλαδή, ὁ Δάν εἶναι νεαρό λιοντάρι καί θά ὁρμήσῃ ἀπό τήν χώρα Βασάν.
Οἱ πρό τοῦ Ἀντίχριστου ἀντίχριστοι ἐμφανίζονται συνεχῶς, ὡς ἄλλες εἰκόνες και ὁμοιώματά του. Ἡ εἰκονα τοῦ Ναβουχοδονόσορος (Δαν. 3,1-7), ὁ Ἀντίνοχος Δ΄ ὁ Ἐπιφανῆς-ὁ ἀποκαλούμενος στή Γραφή ὡς «ῥίζα ἁματωλός» (Α΄ Μακαβ.1,10), ὁ Νέρων, ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, ὁ Μωάμεθ, ὁ Πάπας, ὁ Στάλιν, ὁ Χίτλερ. Ἰδού λίγοι ἀπό τούς πολλούς ἀντιχρίστους, πού εἶναι τύποι τοῦ Ἀντιχρίστου.  Εἰδικώτερα ὅμως, οἱ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου, που προπαρασκευάζουν τήν ἐπί τοῦ Ἀντιχρίστου ἀποστασία (πρβλ. Β΄Θεσ.2,3) εἶναι αἱρέσεις μεγάλες, κινήσεις σκοτεινῶν δυνάμεων.  Ὁ Ἀρειανισμός, ἡ Εἰκονομαχία, ὁ Παπισμός, ὁ Σιωνισμός μέ τά ἀποκυήματά του, ὁ Κομμουνισμός, ἡ μαγεία καί ὁ Πνευματισμός, ὁ Οἰκουμενισμός.  Πάντοτε μετά Χριστόν ὑπῆρξαν ἀντίχριστοι, τώρα ὅμως ἐπληθύνθησαν αὐτοί «ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης» (Ἀποκ. 20,8)
Ἐξαιρέτως πρόδρομος καί ὑπασπιστής τοῦ Ἀντίχριστου λέγεται ὁ ψευδοπροφήτης, ὁ ὁποῖος θά εἶναι καί συγχρόνος τοῦ Ἀνόμου. Ὁ ψευδοπροφήτης, ὄπως λέγει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας, θά ἔλθῃ μιμούμενος τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί Βαπτιστή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ  Χριστοῦ, γιά νά πείσῃ τούς ἀπειθεῖς στόν Θεό νά προσκυνήσουν τόν υἱό τῆς ἀπωλείας. Διότι τό ψεῦδος μιμεῖται τήν ἀληθεια «ἐπί ἀπάτῃ τῶν ἀνθρώπων»25 (PG 106, 337). Ἀναφορά στήν παρουσία καί δρᾶσι τοῦ ψευδοπροφήτου γινεται στήν Ἀποκάλυψι (13,11-17).

συνεχίζεται ....

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου