Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυρας Εὐστάθιος ὁ Πλακίδας. Μέρος ΙΔ΄. (Τελευταίο). Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ


   Ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυρας Εὐστάθιος ὁ Πλακίδας. Μέρος ΙΓ΄. (Τελευταίο)
Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Καί ὁ βασιλεύς τόν ἐρώτησε:
-Γιατί δέν θέλεις νά εἰσέλθης μαζί μας στόν εἰδωλικό ναό καί νά εὐχαριστήσης τούς θεούς; Πρέπει καί σύ νά εὐχαριστήσης τά εἴδωλά μας, διότι ὄχι μόνο στόν πόλεμο σέ διαφύλαξαν ἀκέραιο καί ὑγιῆ καί σοῦ ἐχάρισαν τήν νίκη ἐπάνω στούς ἐχθρούς, ἀλλά ἀκόμη σοῦ ἀπεκάλυψαν τήν γυναῖκα σου καί τά παιδιά σου.
Ὁ Εὐστάθιος τοῦ ἀπήντησε:
-Εἶμαι χριστιανός καί μοναδικός Θεός μου εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τόν Ὁποῖον τιμῶ, Τόν εὐχαριστῶ καί Τόν προσκυνῶ, διότι Αὐτός μοῦ ἔδωσε τά πάντα: τήν ὑγείαν, τήν  νίκην, τήν γυναίκα μου καί τά παιδιά μου. Ἐνῶ τά ἄψυχα καί ἀναίσθητα εἴδωλα σου δέν τά προσκυνῶ ποτέ.
Καί ἐπέστρεψε ὁ Εὐστάθιος στό σπίτι του. Ὁ βασιλεύς ὠργίσθηκε ἐναντίον του καί συλλογίσθηκε μέ ποιό τρόπο θά τόν ἐκδικηθῆ γι᾿ αὐτή τήν ἀτιμία πού ἔδειξε στούς θεούς του. Καί πρῶτα πρῶτα, ἔδιωξε ἀπό κοντά του τούς γενναίους στρατιωτικούς βοηθούς του καί διέταξε στόν καθένα νά σταθῆ ἐνώπιόν του.
Μετά διέταξε τήν γυναῖκα του καί τά παιδιά του νά τόν πιέζουν νά δεχθῆ νά προσφέρη θυσία στά εἴδωλα. Καί, ἐάν δέν ἠμπορέσουν  νά τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τήν πίστι του στόν Χριστό, τότε θά γίνη τροφή τῶ  θηρίων.

Καί ὁ ἅγιος Εὐστάθιος ὁ ἔνδοξος καί γενναῖος στρατιώτης, ἐπήγαινε στήν παλαίστρα καταδικασμένος σέ θάνατο, χωρίς νά ντρέπεται γιά τήν νέα ἀτιμία οὔτε νά φοβᾶται τόν  θάνατον γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.
 Καθώς εἶχε ἀρχίσει μέ ζῆλο νά ὑπηρετῆ τόν Χριστόν, ἔτσι μέ τόν ἴδιο ζῆλο ποθοῦσε νά τελειώση τήν ζωή του ὁμολογώντας τό ἅγιο Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐνώπιον πάντων. Καί ἔβαλε μπροστά πρῶτα τήν ἀξιοτίμητη γυναῖκα του, μετά τά δύο παιδιά του γιά νά μή φοβηθοῦν τόν μαρτυρικό θάνατο, διά τοῦ ὁποίου θά λάβουν τόν στέφανο τῆς αἰωνίου ζωῆς.
Παρόμοια κι αὐτοί μεταξύ τους, ὁ ἕνας ἐνίσχυε μέ λόγια τόν ἄλλον καί μέ τήν ἐλπίδα τῆς ἀνταμοιβῆς, γιά ὅσα θά λάβουν στήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Γι᾿ αὐτό καί ἐβάδιζαν στόν  θάνατο μέ χαρά σάν σέ διασκέδασι.
Καί μέ διαταγή τοῦ βασιλέως ἐξαπόλυσαν ἐναντίον  τους τά λιοντάρια, τά ὁποῖα δέν τούς ἐτραυμάτισαν. Κάθε λιοντάρι πού ἔτρεχε πεινασμένο ἐναντίον τους, ὅταν ἐπλησίαζε κοντά τους, τούς προσκυνοῦσε καί ἐπέστρεφε στό κλουβί του. Ἀκόμη καί ἡ φυσική ἀγριότητα τῶν ζώων ἄλλαζε σέ μία θαυμαστή ἡμερότητα, παρότι ὁ βασιλεύς τά προκαλοῦσε νά ὁρμήσουν ἐπάνω τους.
Τελικά, ἐπειδή τά θηρία δέν τούς ἐνώχλησαν, μέ διαταγή τοῦ βασιλέως, κλείσθηκαν στήν φυλακή. Τήν δεύτερη ἡμέρα ἀπεφάσισε νά θερμάνη ἕνα φοῦρνο καί νά πετάξη μέσα ὅλη τήν ἁγία οἰκογένεια τοῦ Εὐσταθίου.
 Ἀλλά, ἀντί νά τούς κατακαύση ἡ φωτιά, τούς ἐδρόσιζε, ὅπως συνέβη τοῦτο τό περιστατικό καί μέ τούς τρεῖς χαλδαίους νέους. Ὁ Θεός ἔδωσε ἕνα ἄλλο πνεῦμα δρόσου στήν φωτιά, ἡ ὁποία καί δέν τούς ἐπείραξε καθόλου.
Αὐτοί ἐδόξαζαν καί δοξολογοῦσαν τόν Θεό ὄντες μέσα στόν φοῦρνο. Καί προσευχόμενοι ἔδωσαν τίς ψυχές τους στά χέρια τοῦ Θεοῦ καί ἐπέρασαν στήν αἰώνια βασιλεία Του. Τήν Τρίτη ἡμέρα ἐπῆγε στόν φοῦρνο ὁ εἰδωλολάτρης βασιλεύς Ἀδριανός, θέλοντας νά ἰδῆ τήν στάκτη ἀπό τά σώματα τῶν μαρτύρων. Ἀλλά, ἀνοίγοντας τήν θύρα τοῦ φούρνου, εὑρῆκε τά ἅγια σώματά τους ὁλόκληρα καί ἀνέπαφα σάν νά ἦταν ζωντανά, ὡσάν νά ἐκοιμοῦντο γεμάτα ἀπό μία ὑπεθαύμαστη εὐωδία, ὥστε ἀπόρησε καί ὁ λαός πού ἐκεῖ τότε παρίστατο καί εἶπαν:
-Μέγας εἶναι ὁ Θεός τῶν χριστιανῶν! Αὐτός εἶναι ὁ μοναδικός Θεός καί δέν ὑπάρχει ἄλλος σάν Αὐτόν.
Ὁ βασιλεύς ἐπέστρεψε μέ ἐντροπή στό παλάτι του καί ὅλος ὁ λαός τόν κατεδίκαζε γιά τήν κακία του, διότι ἐφόνευσε ματαίως ἕνα τέτοιο στρατηγό σάν τόν Πλακίδα, ὁ ὁποῖος διοικοῦσε ἀπό στρατιωτικῆς πλευρᾶς ὅλη τήν αὐτοκρατορία. Κατόπιν οἱ χριστιανοί ἐτίμησαν τά σώματα τῶν μαρτύρων καί τά ἔθαψαν μέ πολλή τιμή δοξάζοντες καί εὐχαριστοῦντες τόν Θεόν.
Ἐγώ σᾶς εἶπα αὐτή τήν ἁγία ἱστορία γιά νά σᾶς ἀποδείξω μέ ποιόν τρόπο ὁ Κύριος Θεός καί Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός ἐκάλεσε στήν ὁδό τῆς σωτηρίας καί τῆς ἀληθείας αὐτούς τούς ἐκλεκτούς δούλους του καί τούς ἐχάρισε τά αἰώνια ἀγαθά του.

    Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης 2010

Ἀναβάσεις
5 Σεπτεμβρίου 2013

Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα πατήστε  Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου