Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013

Προσευχές πρός τήν ῾Αγία Τριάδα.῾Η Δημιουργία τοῦ Κόσμου. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Προσευχές πρός τήν ῾Αγία Τριάδα  
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Παναγία Τριάς ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν, ῞Αγιε ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. ῾Η ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον, Τριά ῾Αγία δόξα σοι.

῾Η Δημιουργία τοῦ Κόσμου

19. 'Εκτός ἀπό τήν διδασκαλία γιά τόν Θεό Πατέρα, ποία ἄλλη διδασκαλία περιέχει τό πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πιστεως;
Τό πρῶτο ἄρθρο περιέχει καί διδασκαλία διά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου. ῾Ο Θεός εἶνει δημιουργός τοῦ κόσμου, ὁ ποιητής τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ὅλων τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων. Μέ τήν λέξιν κόσμος ἐννοοῦμε τόν Οὐρανόν καί τήν γῆ καί ὅλα ὅσα ὑπάρχουν μέσα σ' αὐτά.
῾Ο κόσμος διαιρεῖται σέ ὁρατὀ καί ἀόρατο. ῾Ορατό εἶναι κάθε τι πού πίπτει στίς αἰσθήσεις μας. Τόν ἀόρατον κόσμο τόν ἁπαρτἰζουν οἱ ῎Αγγελοι, οἱ ῞Αγιοι καί οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν μας.
Οἱ ῎Αγγελοι εἶναι ἀόρατα Πνεύματα, ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. ῾Υπακούουν εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί προτρέπουν τούς ἀνθρώπους στήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀγαθῶν ἔργων. ῾Υπάρχουν καί οἱ κακοί ἄγγελοι ἤ δαίμονες, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στό κακό. Πρίν ἦταν καί αὐτοί ἀγαθοί ἄγγελοι, ἀλλά ἔχασαν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, λόγῳ ὑπερηφανείας των καί τώρα πάντοτε ἔργάζονται ἐνάντια στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δικαίως τούς ἐπαίδευσεν ὁ Θεός καί τούς ἔρριξε ἀπό τόν Ούρανό στήν κόλασι.
Κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἕνα φύλακα ῎Αγγελο. Οἱ ῎Αγγελοι τῶν ἀνθρώπων καί τῶν παιδιῶν, «ἐν οὐρανοῖς βλέπουσι διά παντός τό πρόσωπον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν Οὐρανοῖς» (Ματθ. 18,10).Γι' αὐτό πρέπει νά τούς τιμοῦμε, ὅπως τούς ἀγίους καί νά προσευχώμεθε σ' αὐτούς.
Προσευχή πρός τόν φύλακα ἄγγελόν μας: «῞Αγιε ῎Αγγελε, φύλακα τῆς ζωῆς μου, προσευχήσου στόν Θεό γιά μένα τόν ἁμαρτωλό.

         Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
Ἀναβάσεις
16 Σεπτεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου