Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

῾Η ῾Αγία Τριάς. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 ῾Η ῾Αγία Τριάς
  Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

16. Ποία εἶναι ἡ σπουδαιότερη διδασκαλία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως;
῾Η σπουδαιότερη διδασκαλία τοῦ Συμβόλου εἶναι γιά τόν Θεόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό ῞Αγιον Πνεῦμα, τήν ῾Αγίαν Τριάδα. Αὐτή περιέχεται εἰς τά ἄρθρα 1,2-7 καί 8.
῾Ημεῖς οἱ Χριστιανοί πιστεύομε σ' ἕνα Θεό ὁ ὁποῖος εἶναι ῎Ενας στήν Οὐσία καί τρεῖς στίς ὑποστάσεις (πρόσωπα): ῾Ο Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό ῞Αγιον Πνεῦμα.
17. 'Από ποῦ γνωρίζομεν ὅτι ὁ Θεός εἶναι ῞Ενας καί σέ τρία πρόσωπα;
Πρῶτα ἀπό τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ὅπου ὁ ῎Αγγελος Γαβριήλ ἔφερε ἀπό τόν Θεό Πατέρα τό μήνυμα ὅτι ὁ Υἱός Του θά γεννηθῇ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, διά τῆς δυνάμεως τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. (Λουκ. 1,30-35).
Κατόπιν στήν βάπτισι τοῦ Κυρίου μας, ὅπου ἐφανερώθηκε ἡ ῾Αγία Τριάς: ῾Ο Πατήρ ἔκραξε ἀπό τόν Οὐρανό (πρός τούς ἀνθρώπους), «οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν (ῖ) εὐδόκησα», ὁ Υἱός ἦταν στα ·νερά τοῦ 'Ιορδάνου καί τό ῞Αγιον Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε μέ τήν μορφή περιστερᾶς.(Ματθ. 3,16-17). Γι' αὐτό καί ἡ ἑορτή τῆς βαφτίσεως τοῦ Κυρίου μας ὀνομάζεται καί Θεοφάνεια, διότι ἀποκαλύφθηκε ὁλόκληρη ἡ ῾Αγία Τριάς.
῎Επειτα ὁ Δεσπότης 'Ιησοῦς Χριστός, πρίν ἀπό τήν 'Ανάληψί του στόν Οὐρανό, ἔστειλε τούς ἀγίους 'Αποστόλους νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο σ' ὅλα τά ἔθνη καί νά βαπτίζουν τούς ἀνθρώπους «εἰς τό ῎Ονομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19).
Στήν Παλαιά Διαθήκη λέγεται, ὅτι ὁ Θεός φανερώθηκε στόν 'Αβραάμ μέ τήν μορφ·ή τριῶν νέων, τούς ὁποίους αὐτός, ὅταν εἶδε, ἔτρεξε μπροστά τους καί τούς προσκύνησε λέγοντας: «Κύριε, εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σου, μή παρέλθῃς τόν παίδα σουὅ » (Γενέσ. 18,1-3). Βλέπομεν ὅτι εἶναι τρεῖς, ἀλλά προσκυνεῖ ἕνα καί συνομιλεῖ μέ ἕναν.
18. Πῶς κατανοεῖται τό Μυστήριον τῆς ῾Αγίας Τριάδος; ᾧ
Οἱ ῞Αγιοι Πατέρς διά νά μᾶς δώσουν ἔστω καί λίγο νά καταλάβωμε τό Μυστήριον τῆς ῾Αγίας Τριάδος, χρησιμοποίησαν ἀρκετά παραδείγματα καί παρομοιώσεις, ῎Ετσι μᾶς εἶπαν τ·ά ἑξῆς: Μία κεραμίδα εἶναι φτιαγμένη ἀπό τρία ὑλικά. Χῶμα φωτιά καί νερό.
῾Ο χρόνος ἔχει τρεῖς ὑποδιαιρέσεις, τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον. ῞Ενας χῶρος ἔχει τρεῖς διαστάσεις: Τό ὕψος, τό πλάτος καί τό μῆκος. Τό σῶμα ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη: Τήν κεφαλή, τό κυρίως σῶμα καί τά μέλη.
Τό κάθε δένδρο ἔχει τρία μέρη: Τήν ρίζα, τόν κορμό καί τά κλαδιά.
 ῾Ο ἥλιος ἔχει τρία στοιχεῖα: Τόν ἡλιακόν δίσκο, τήν θερμότητα καί τίς ἀκτίνες. ῾Η ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖται ἀπό τρία ἄλλα στοιχεῖα: Τόν νοῦν, τήν θέλησιν καί τήν αἴσθησιν, κλπ.῎Ετσι καί ὁ Θεός, εἶναι ῞Ενας στήν Οὐσία καί τρία τά πρόσωπα: ῾Ο Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό ῞Αγιον Πνεῦμα.

   Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995

12 Σεπτεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου