Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Μέγα ἱστορικόν λάθος τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας νὰ ἀγωνισθῆ διὰ τὴν πολυφυλετικὴν Ἑλλάδα. Γεώργιος Ζερβός


Μέγα ἱστορικόν λάθος τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας νὰ ἀγωνισθῆ διὰ τὴν πολυφυλετικὴν Ἑλλάδα

Γεώργιος Ζερβός

Προσφάτως ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀπεφάσισε νὰ συνταυτισθῆ μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἐξουσιαστὰς καὶ νὰ ὑψώση λάβαρα ὑπὲρ τῆς πολυφυλετικῆς Ἑλλάδος.
Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος διεβεβαίωσε τὴν Εὐρώπην ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ ἐργασθῆ, διὰ νὰ ὑπάρξη εἰρηνικὴ συμβίωσις καὶ νὰ οἰκοδομηθῆ μία μοντέρνα κοινωνία ἐντὸς τῆς πολυφυλετικῆς Ἑλλάδος καὶ ἐντὸς τῆς πολυφυλετικῆς Εὐρώπης.
Τὰς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας διετύπωσεν ὁ Σεβ. Μεσσηνίας μὲ ὁμιλίαν του εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης.

Αἱ θέσεις, ὅμως αὐταί, ἠμπορεῖ νὰ εἶνα σεβασταὶ ὑπὸ τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄθεοι, μασόνοι, μέλη τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ κ.λπ., ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀρεσταὶ εἰς τὸν πιστὸν λαόν, διότι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἔχει σχηματίσει τὴν ἄποψιν ὅτι ἡ πολυφυλετικότης εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν φυσικὴν μετανάστευσιν πρὸς τὴν Χώραν μας, ἀλλὰ ἀπὸ κατευθυνομένην «εἰσβολὴν» λαθρομεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Ἀσίαν. Εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυφυλετικῆς Ἑλλάδος:
1ον) Κατηργήθη ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος εἰς τὰς Ἀστυνομικὰς ταυτότητας, καθιερώθη ὁ πολιτικὸς γάμος καὶ ἡ πολιτικὴ κηδεία, ἐξωβελίσθη ἡ ἐξομολόγησις ἀπὸ τὰ σχολεῖα, καθιερώθησαν τὰ σύμφωνα ἐλευθέρας συμβιώσεως, τὰ ὁποῖα «ἀποκαθηλώνουν» τὴν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου κ.λπ.

2ον) Ἀνεγείρεται τέμενος εἰς τὸν Βοτανικὸν καὶ κρατικὰ τζαμιὰ εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα. 

3ον) Πλαστογραφεῖται ἡ ἱστορία καὶ διαγράφεται ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ ὑπόδουλον γένος.

4ον) Καθιερώνεται τὸ θρησκειολογικὸν μάθημα εἰς τὰ σχολεῖα. 

5ον) Προωθεῖται ἡ κατάργησις ὅλων τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν συμβόλων καὶ ἡ ἀποκαθήλωσίς των ἀπὸ τὰ δημόσια κτήρια. 

6ον) Περιορίζεται ὁ ἦχος τῆς καμπάνας καὶ ἀντιμετωπίζεται ὁ κληρικὸς ὡς ἕνας κοινὸς ὑπάλληλος καὶ διὰ τὸν διορισμὸν του ἀπαιτοῦνται τὰ κριτήρια περὶ δημοσιοϋπαλληλίας. 

Ἡ πολυφυλετικὴ Ἑλλὰς σηματοδοτεῖ τὴν ἐξαφάνισιν τῆς ἐπικρατούσης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἅλωσιν τῆς Χώρας ἀπὸ αἱρέσεις, ὅπως συμβαίνει σήμερον. Εἰς τὴν πολυφυλετικὴν Ἑλλάδα οἱ πολῖται δὲν θὰ ἔχουν τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον, τὸ ὁμότροπον, τὴν κοινὴν ἐθνικήν, κοινωνικήν, πολιτιστικήν, θρησκευτικὴν συνείδησιν. Δὲν θὰ ὑπάρχουν κοιναὶ παραδόσεις, κοινὰ ἤθη καὶ ἔθιμα.
Εἰς αὐτὴν ἡ κοσμοπολίτικη κοινωνία, οἱ παλαιοὶ θεσμοὶ καὶ μαζί των αἱ παραδοσιακαὶ ἀξίαι καταρρέουν. Οἱ κάτοικοι ἀντὶ διὰ πολῖται εἶναι ἕν πλῆθος ἑτερόκλητον, ἄνευ πραγματικῶν δεσμῶν, ἄνευ ἐσωτερικῆς ἑνότητος, ἄνευ κοινῶν παραδόσεων.
Οἱ θεσμοὶ θὰ ἐπιβιώσουν ἕως ἑνὸς σημείου. Ἡ ἐπιβίωσίς των εἶναι τυπικὴ καὶ δὲν θὰ παρέχη τὴν παλαιὰν συνοχήν. Ὁ λαὸς ἀντικαθίσταται ἀπὸ ὄχλους. Εἰς αὐτὴν θὰ φυτρώσουν ὅλα τὰ ἄνθη τοῦ κα- κοῦ: φυλετικὴ ἀνάμειξις, ἀμάθεια, ἀπουσία παραδόσεως, σύγχυσις ἰδεῶν, φυλετικαὶ συγκρούσεις, γκέττο, δεισιδαιμονίαι, μεσσιανισμός, τσαρλατανισμὸς θρησκευτικὸς (ἐπιστημονικὸς καὶ πολιτικός), ἐγκληματικότης καὶ πάσης φύσεως διαφθορὰ (μεγαλυτέρα τῆς σημερινῆς).
Δι᾽ αὐτὸ πιστεύομεν ὅτι εἶναι λανθασμένη ἱστορικῶς ἡ ἀπόφασις τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας νὰ συμπορευθῆ ἐπισήμως μὲ τὰς θέσεις τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν διὰ τὴν «νομιμοποίησιν» τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς καὶ πολιτισμικῆς μεταβολῆς εἰς τὴν Χώραν μας καὶ εἰς τὴν ἐπικράτησιν τῆς πολυφυλετικότητος.
Ρωμαῖοι, Φράγκοι, Τοῦρκοι κατέλαβον Ἑλληνικὰς πόλεις, τὸ Βυζάντιον, τὴν Ἑλλάδα. Ὅμως οἱ Ἕλληνες ἐπεζήσαμεν καὶ ἄνευ κράτους. Ὁ ἆθλος αὐτὸς ὀφείλεται εἰς τὴν κοινὴν θρησκείαν, τὰς κοινὰς παραδόσεις, τὴν κοινὴν γλῶσσαν καὶ τὴν κοινὴν ἱστορικὴν μνήμην. Σήμερον διερχόμεθα μίαν μεγάλην κρίσιν.
Ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ Ἔθνος ὁμοιογενὲς καὶ ἀνάδελφον γίνεται πολυφυλετική. Ἐφρόντισαν δι᾽ αὐτὸ οἱ πολιτικοί. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ συμπορεύεται καὶ νὰ στηρίζει τὰς ἀποφάσεις τῶν πολιτικῶν.
Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὤφειλε νὰ ὑψώνη λάβαρα, διὰ νὰ διατηρηθοῦν, συντηρηθοῦν καὶ ἀναδειχθοῦν ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἐκράτησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἕλληνα ὄρθιον.
Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀντὶ νὰ δίδη τὴν μάχην ἐναντίον τῆς ἀποβιώσεως τοῦ γένους μας, στρεφομένη ἐναντίον τῆς πολυφυλετικῆς Ἑλλάδος, ὑπερασπίζεται τὴν πολυφυλετικὴν Ἑλλάδα.

Ἔχει ἀντιληφθῆ ὅτι ἡ Ἑλλὰς ὡς ἔννοια, ἱστορία, γλῶσσα, πολιτισμός, θρησκεία, παράδοσις καταπολεμεῖται καὶ ὡς σύγχρονος χώρα πολιορκεῖται; Ἔχει ἀντιληφθῆ ὅτι ἐπιδιώκεται ἡ μετάλλαξίς μας εἰς πο- λυφυλετικόν, πολύγλωσσον, πολυπολιτισμικόν, πολυθρησκευτικὸν μωσαϊκόν; Ἔχει ἐμβαθύνει εἰς τὸ τί σημαίνει τὸ «ρατσιστικὸν» νομοσχέδιον διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ἱστορίαν καὶ τὸν λαόν; 
Ἔχει ἐμβαθύνει εἰς τὸ τί σημαίνουν οἱ ἀλλαγὲς εἰς τὸ μεταναστευτικὸν νομοσχέδιον, ἡ παλαιοτέρα κατάργησις τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ κώδικος ἰθα- γενείας ἢ ὁ πρόσφατος νόμος διὰ τὴν ἀπόδοσιν ἰθαγενείας μὲ πολὺ εὐνοϊκοὺς ὅρους ἢ ὁ θόρυβος διὰ τὴν εἰσαγωγὴν ἀλλοεθνῶν εἰς τὴν Σχολὴν Εὐελπίδων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, εἰς τοὺς ὁποίους δὲν θὰ ρέη αἷμα Ἑλληνικὸν εἰς τὰς φλέβας των; Ἔχει ἀντιληφθῆ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὅτι ἐργάζεται διὰ τὴν ἄρριζον κοινωνίαν εἰς τὴν Χώραν μας, διὰ τὴν Καθολικὴν Ἀμνησίαν, τὴν ὁποίαν θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν τόσον οἱ πολιτικοὶ ὅσον καὶ τὰ ξένα κέντρα ἀποφάσεων, τὰ ὁποῖα κα- θοδηγοῦν τὴν «βιαίαν» ἀλλαγὴν τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν εἰσβολὴν λαθρομεταναστῶν;

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1986  2 Αυγούστου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου