Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Νέον κατηγορῶ τῆς ΑΣΠΕ ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως διὰ τὴν πολιτικὴν της ἐναντίον τῶν πολυτέκνων


Νέον κατηγορῶ τῆς ΑΣΠΕ ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως διὰ τὴν πολιτικὴν της ἐναντίον τῶν πολυτέκνων

Δὲν περιλαμβάνει εἰς τὰς ρυθμίσεις διὰ τὰ στεγαστικὰ δάνεια ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδες πολυτέκνων οἰκογενειῶν!
Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (ΑΣΠΕ) μὲ ἀνακοίνωσίν της, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 5ην Ἰουνίου, τὴν ὁποίαν ἐξέδωσε μὲ ἀφορμὴν τὰς ρυθμίσεις τοῦ ὑπουργείου Ἀναπτύξεως διὰ τοὺς «ἐνήμερους δανειολῆπτες», οἱ ὁποῖοι εἶχον λάβει στεγαστικὰ δάνεια καὶ ἀδυνατοῦν νὰ τὰ ἀποπληρώσουν, καταγγέλλει ὅτι ἀπὸ τὰς ρυθμίσεις ἐξαιροῦνται οἱ πολύτεκνοι. Ὁλόκληρος ἡ ἀνακοίνωσις, μὲ τὴν ὁποίαν ἡ ΑΣΠΕ καταγγέλλει τὴν ἀντιδημογραφικὴν πολιτικὴν τῆς κυβερνήσεως, ἔχει ὡς ἀκολούθως:

 «Τὸ Προεδρεῖο τῆς ΑΣΠΕ, πρὸ τῆς καταρτίσεως τοῦ Νομοσχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης γιὰ τοὺς “Ἐνήμερους Δανειολῆπτες”, εἶχε ζητήσει συνάντηση, μὲ τὸν κ. Χατζηδάκη, προκειμένου νὰ καταθέσει τὶς προτάσεις του γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, ποὺ ἀνήκουν στὶς πλέον εὐπαθεῖς ὁμάδες τῆς κοινωνίας. Δυστυχῶς ὅμως ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες ὅτι ἡ διαβούλευση ὁλοκληρώθηκε μὲ ὅλους τοὺς ἐμπλεκόμενους Φορεῖς ἐρήμην τῆς ΑΣΠΕ, ποὺ ἐκπροσωπεῖ συνολικὰ 185 χιλιάδες καὶ πλέον πολύτεκνες οἰκογένειες.
 Μὲ τὸ κατατεθὲν Νομοσχέδιο ἀποδεικνύεται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἡ ἀντιδημογραφική, ἀντιπολυτεκνικὴ καὶ ἀντιοικογενειακὴ πολιτικὴ τῆς Κυβέρνησης, ἀφοῦ ἀγνοεῖ προκλητικὰ τὴ διάταξη τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Συντάγματος, ποὺ ὁρίζει: “Οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπὸ τὸ κράτος”, καθὼς καὶ τὴν παρ. 5 τοῦ ἰδίου ἄρθρου, μὲ βάση τὴν ὁποία “Ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ἐφαρμογὴ Δημογραφικῆς Πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἡ λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους”.
Περαιτέρω παραβιάζοντας καὶ τὴν πάρ. 5 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Συντάγματος, ποὺ ὁρίζει πώς: “Οἱ Ἕλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρὶς διακρίσεις στὰ δημόσια βάρη, ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις τους”, ἐξομοιώνει τοὺς πολυτέκνους μὲ τοὺς ἀγάμους καὶ εἰδικότερα προβλέπει τὶς παρακάτω προϋποθέσεις γιὰ τὴν ὑπαγωγὴ στὶς διατάξεις τοῦ νόμου.
 α) Ἀντικειμενικὴ ἀξία κύριας κατοικίας ἕως 180.000 εὐρὼ γιὰ τὸν ἄγαμο, 200.000 εὐρὼ γιὰ τὸν τρίτεκνο καὶ καμία μέριμνα περαιτέρω γιὰ τὸν πολύτεκνο ὅσα παιδιὰ καὶ ἂν αὐτὸς ἔχει!
 β) Ἀντικειμενικὴ ἀξία συνολικῆς ἀκίνητης περιουσίας γιὰ τὸν ἄγαμο ἕως 250.000 εὐρώ, ἕως 300.000 εὐρὼ γιὰ τὸν τρίτεκνο καὶ τὸ ἴδιο ποσὸ γιὰ τὸν πολύτεκνο ὅσα παιδιὰ καὶ ἂν αὐτὸς ἔχει!...
γ) Σύνολο καταθέσεων καὶ κινητῶν ἀξιῶν γιὰ τὸν ἄγαμο ἕως 10.000 εὐρώ, γιὰ τὸν τρίτεκνο ἕως 15.000 εὐρὼ καὶ γιὰ τὸν πολύτεκνο 15.000 εὐρὼ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν παιδιῶν!
δ) Συνολικὸ ἀνεξόφλητο ὑπόλοιπο κεφαλαίου 150.000 εὐρὼ γιὰ τὸν ἄγαμο καὶ τὸ ἴδιο γιὰ τὸν πολύτεκνο.
ε) Ἐτήσιο οἰκογενειακὸ εἰσόδημα μέχρι 15.000 γιὰ τὸν ἄγαμο, μέχρι 25.000 εὐρὼ γιὰ τὸν ἔγγαμο χωρὶς παιδιὰ καὶ μέχρι 30.000 εὐρὼ γιὰ τὸν τρίτεκνο ἢ πολύτεκνο μὲ τρία (3) τοὐλάχιστον προστατευόμενα παιδιά!
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ αὐτὴ τὴ συνεχιζόμενη ἀντιπολυτεκνικὴ τακτικὴ τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία μὲ τὶς ρυθμίσεις, ποὺ κάνει, προσπαθεῖ νὰ ἐμφανίζεται ὅτι δῆθεν λαμβάνει μέριμνα γιὰ τοὺς πολυτέκνους, ἐνῶ στὴν οὐσία τοὺς ἀποκλείει μὲ τὶς σωρευτικὲς παραπάνω προϋποθέσεις, ποὺ θεσπίζει.

Ὀρθοδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1979 14 Ἰουνίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα

Αρχειοθήκη ιστολογίου