Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Ὁ ἀείμνηστος Σπυρίδων Μάνταρης († 24-12-2012)


Ὁ ἄκρως ἀνιδιοτελής καί ἰδεολόγος φιλάνθρωπος Σπυρίδων Μάντζαρης ἐγκατέλειψε τήν Στρατευομένη Ἐκκλησία καί ἀπῆλθε στήν Θριαμβέβουσα. († 24.12.2012)

Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἔγινε πτωχότερος

28.12.2012
1. Ὁ ἀείμνηστος ἦταν Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν μὲ σπάνια χαρίσματα εὐσεβείας, φιλανθρωπίας καὶ προσφορᾶς πρὸς τοὺς δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας.

2. Ἴσως ὑπῆρξε ὁ περισσότερο «ταξειδεμένος» Ἕλληνας στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, κάτω ἀπὸ τὶς χειρότερες συνθῆκες.

3. Οἱ σφαῖρες καὶ οἱ βόμβες γύρω του «ἐσφύριζαν» ἀλλὰ δὲν τὸν ἐτρόμαζαν, οὔτε τὰ χιόνια οὔτε οἱ πλημμῦρες-τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα.

4. Ἐσυνόδευε τὶς ἑκατοντάδες ἀποστολὲς τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν τοῦ Συνδέσμου μας (πρώην Ἑλληνογιουγκοσλαβικοῦ Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος καὶ μετέπειτα Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος). Κατὰ τὰ ἔτη τοῦ πολέμου εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν 1994-2000 ἔφθανε μέχρι τὸ τελευταῖο χωριὸ (Βοσνίας, Ἑρζεγοβίνης, Κοσσυφοπεδίου κ.λπ.) καὶ ἀργότερα εἰς τὴν Ρουμανία.


5. Πάντοτε ἐπαγρυπνοῦσε, ἐὰν τὰ φορτία διανέμονταν στοὺς  δεινοπαθοῦντες ἀπὸ τοὺς πολέμους ἀδελφούς μας καὶ ἦταν παρὼν στὶς διανομές τῆς βοήθειας.

6. Ποτὲ δὲν καταδέχθηκε νὰ λάβῃ τὰ ἔξοδά του. Ἐκοιμόταν μέσα στὰ φορτηγά, τὰ ὁποῖα ἐγκατέλειπαν τὴν νύκτα οἱ ὁδηγοί, γιὰ νὰ κοιμηθοῦν σὲ ξενοδοχεῖα. Ὁ ἀείμνηστος Σπυρίδων ἐπαγρυπνοῦσε νὰ μὴ διαρρήξουν καὶ κλέψουν τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες. Ἐμαγείρευε καὶ ἔπαιρνε ἀπὸ τὸ σπίτι του ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἡμερόνυκτα μεταβάσεως, ἀλλὰ καὶ ἐπιστροφῆς, γιὰ νὰ μὴ ἐπιβαρύνῃ τὸν Σύνδεσμόν μας. Ἀντιθέτως ἄλλοι, ποὺ εἶχαν τὰ ραδιόφωνα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας κ.λπ. καὶ ἔκαναν μεγίστη κατάχρησι τῆς εὐσπλαχνίας τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν, συνεκέντρωναν τεράστια ποσὰ καὶ χωρὶς λογοδοσίες, ἐλέγχους κ.λπ. ἐξόδευαν ἐλάχιστα γιὰ τὰ διάφορα ἀγαθὰ καὶ ἔτρωγαν καὶ διανυκτέρευαν σὲ πολυτελέστατα ἑστιατόρια καὶ ξενοδοχεῖα Βελιγραδίου καὶ ἀλλοῦ. Αὐτοὶ οἱ δημαγωγοὶ καὶ «καταφερτζῆδες» ἀποσποῦσαν ὅλες τὶς καταθέσεις καὶ ὅλα τὰ ρευστά, ἀλλὰ γιὰ τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο περίσσευαν μόνον ψιχία, διότι ἐμεῖς δὲν εἴχαμε φωνὲς προσβάσεων στὰ ἐρζιανά. Τώρα δὲ διάφοροι καναλάρχες τὸ παίζουν φιλάνθρωποι καὶ φίλοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ εὐλαβεῖς σπεύδουν στὶς πλατεῖες καὶ τὶς ὁδούς, ποὺ ὁρίζουν οἱ καναλάρχες καὶ ἄλλοι δίδουν γιὰ προβολὴν καὶ ἰδιοτέλειαν τὸ περίσσευμά τους καὶ ἄλλοι προσφέρουν τὸ ὑστέρημά τους.

7. Ὁ ἀείμνηστος Σπυρίδων δὲν ὑστέρησε οὔτε στὴν ἐσωτερική μας ἱεραποστολή, στὶς φιλοξενίες πτωχῶν παιδιῶν καὶ λοιπὲς δραστηριότητες δικές μας καὶ ἄλλων φιλανθρωπικῶν συλλόγων.

8. Σημασία δὲν ἔχει ἐὰν προσφέρει κανένας τὶς ἀνθρωπιστικές, οὔτε ἐὰν φθάνουν σὲ κάποιους τόπους προορισμῶν, ἀλλὰ κυρίως, ποῦ καταλήγουν καὶ ἐὰν πραγματικὰ διανέμονται στοὺς ὄντως ἔχοντες ἀνάγκη – δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας, τώρα δὲ κυρίως στοὺς Ἕλληνες καὶ ὄχι σὲ «ἡμετέρους» ἤ νὰ ρευστοποιῆται...

9. Χθεσινοὶ ἐπιχειρηματίες ἢ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, ποὺ ἔπεσαν ἔξω ἢ ἀναγκάσθηκαν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους φόρους νὰ κλείσουν τὶς ἐπιχειρήσεις τους ἢ ποὺ ἀπεβίωσαν ἢ ἀρρώστησαν ἢ προστάτες τῶν οἰκογενειῶν δὲν ἔχουν θάρρος νὰ στηθοῦν στὶς οὐρὲς τῶν συσσιτίων καὶ τοιουτοτρόπως τὸ ὑστέρημα τῶν εὐλαβῶν καὶ πτωχῶν ἀνθρώπων καταλήγει, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, στοὺς ἀλλόφυλους εἰσβολεῖς.

10. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος, παρ᾿ ὅλον ὅτι δὲν εἶχε «κανάλια», οὔτε ἐπιχορηγίες ἀπὸ τὸ κράτος, κρατικοὺς φορεῖς κ.λπ. (τὰ τεράστια ποσὰ τὰ ἔπαιρναν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας, Ἐξωτερικῶν, Πολιτισμοῦ, Οἰκονομικῶν κ.λπ. Ὑπουργεῖα καὶ φορεῖς «ἀετονύχηδες» ἢ «λαμόγια», ποὺ ἕνωναν τὶς δυνάμεις τους καὶ ἵδρυαν διάφορες Μ.Κ.Ο. καὶ ἐξόδευαν ἐλάχιστα καὶ τὴν μερίδα τοῦ λέοντος τῶν ἑκατομμυρίων ποὺ ἐλάμβαναν τὴν ἐσφετερίζονταν οἱ ἴδιοι).

11. Παρ᾿ ὅλα ταῦτα ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος μὲ τὴν ἀπόλυτον ἀνιδιοτέλειαν τῶν μελῶν του, ὅπως ἦταν καὶ ὁ ἀείμνηστος Σπυρίδων Μάντζαρης, καὶ τὴν ἐπίσης ἀπόλυτον διαφάνειαν του, ἔχει κατορθώσει νὰ ἔχει στείλει ἄνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

12. Τὰ τελευταῖα ἔτη ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος πασχίζει νὰ εὕρῃ διάφορα ἀγαθὰ καὶ νὰ συνδράμῃ τοὺς Ἕλληνες, διότι : «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.» (Τιμ. Α΄ 5,8).

13. Δυστυχῶς ὅμως οἱ προσφορὲς καὶ τὰ ἔσοδα τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου συνεχῶς μειοῦνται = μηδενίζονται καὶ ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι, ποὺ μᾶς ἔδιδαν κάτι, σήμερα ἔχουν οἱ ἴδιοι ἀνάγκη βοηθείας.

14. Παρὰ τὶς τεράστιες σατανικὲς ἀντιξοότητες, ποὺ ἔχουμε, θὰ συνεχίσωμε μὲ ἰδεολόγους καὶ ἀφανεῖς ἥρωες, ὡσὰν τὸν ἀείμνηστον Σπυρίδωνα Μάντζαρη, νὰ ἀγωνιζώμεθα, παρὰ τὸ προχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν λίαν ἐπιβαρυμένη ὑγεία μας, γιὰ νὰ συνδράμωμε τὶς στρατιὲς τῶν ὄντως δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας ἰδίως τῶν πολυτέκνων καὶ ἐν γένει τῶν πραγματικὰ ἐχόντων ἀνάγκη, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὰ θάρρος νὰ ἁπλώσουν τὸ χέρι ὄχι μόνο νὰ «βουτᾶνε» ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ λάβουν καὶ αὐτά, ποὺ τοὺς προσφέρουν. Αὐτοὺς τοὺς συνανθρώπους μας ὀφείλουμε νὰ συνδράμωμε, διότι ἡ λαϊκὴ παροιμία λέγει: «μὴ λυπᾶσαι αὐτὸν ποὺ ἁπλώνει τὸ χέρι, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἁπλώνουν τὸ χέρι καὶ πηγαίνουν ‘’σὰν τὸ σκυλὶ στὸ ἀμπέλι’’».

15. Ὅσοι γνωστοὶ καὶ φίλοι ἐνθυμοῦνται τὸν ἀκάματον καὶ ἀνιδιοτελῆ ἰδεολόγον ἀείμνηστον ἀδελφὸν Σπυρίδωνα καὶ δύνανται, ἀντὶ λουλουδιῶν καὶ στεφάνων ἄς μᾶς συνδράμουν, γιὰ νὰ δυνάμεθα νὰ βοηθᾶμε περαιτέρω δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας εἰς αἰώνιον μνημόσυνον τοῦ ἀδελφοῦ Σπυρίδωνος.
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες στὴν ἱστοσελίδα μας
http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=115:2010-01-15-09-40-40&catid=19:-l-r&Itemid=78
Κατωτέρω δημοσιεύομεν μερικὲς ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ Σπυρίδωνα ἀπὸ τὶς ἀποστολὲς ἀνθρωπισικῶν βοηθειῶν, ὅπου ἐκεῖνος ἦταν ἐνεργὰ παρών.

                                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321.

Ἀριστερὰ ὁ ἀείμνηστος Σπυρίδων καὶ δεξιὰ ὁ Ἀντιπρόεδρός μας κ. Κων/νος Τσιτίνης.


Ἐδιώχναμε μέχρι καὶ 20 φορτηγὰ τὴν ἡμέρα, ποὺ τὰ συνόδευε καὶ τὰ ἐμοίραζε ὁ ἀείμνηστος Σπυρίδων.Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἐβράβευσε τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα γιὰ τὶς πολύτιμες ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, ποὺ παρῆχε στοὺς ὁμοδόξους Σέρβους.
Τέταρτος ἀπὸ δεξιὰ ὁ ἀείμνηστος Σπυρίδων Μάντζαρης. 25.11.1996

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου