Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Ἡ δευτερολογία τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία γιά τό Corpus Christi, καί περί πολιτικῶν κομμάτων


Ἡ δευτερολογία τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία γιά τό Corpus Christi

Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία

Ἡ πρώτη ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου: Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας: «Εὖγε ...στόν διαμαρτυρηθέντα μέ δυναμισμό εὐσεβῆ λαό κατά τοῦ αἰσχροῦ ἔργου Corpus Christi»
23 Ὀκτωβρίου 2012

1. Θέλω, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, πάλι νά γράψω γι᾽ αὐτό τό ἐπαίσχυντο καί βλάσφημο ἔργο, πού τό λένε Corpus Christi. Καί τό θεωρῶ ὡς ἀνάγκη νά γράψω, γιατί ὡς νά μοῦ φαίνεται ὅτι φύγαμε ἀπό τό θέμα καί τό πᾶμε ἀλλοῦ.
Τό θέμα μας εἶναι νά πονέσουμε καί νά κλάψουμε γι᾽ αὐτό τό μόλυσμα πού ἔγινε στήν Ὀρθόδοξη πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα, τήν χώρα τῶν ἁγίων καί τῶν ἡρώων.
Καί τό θέμα μας εἶναι πάλι νά παρακαλέσουμε μέ δάκρυα τήν Παναγία Δέσποινα γιά νά ἱκετεύσει τόν Κύριο μήν ἔλθει ἡ ὀργή Του κατεπάνω μας, γιατί ἀνεχθήκαμε ἀδιαμαρτύρητα νά συμβεῖ στίς ἡμέρες μας τέτοιο κακό, χειρότερο ἀπό τά προηγούμενα. Καί γιά νά μήν μέ παρεξηγήσουν οἱ «θεολογοῦντες» τῆς «νεοπατερικῆς θεολογίας», ὡς «ὀργή Θεοῦ» πού εἶπα, ἐννοῶ τήν ἄρση τῆς θείας Χάριτος, γιατί ὁ Θεός δέν παύει ποτέ νά εἶναι ἀγάπη. Ἡ λεγομένη «ὀργή Θεοῦ» εἶναι ἡ ἄλλη πλευρά τῆς ἀγάπης Του!


2. Ἐμμένω σταθερά στήν πίστη, τήν ὁποία ἤδη διετύπωσα, ὅτι τό βλάσφημο αὐτό ἔργο, πού ἀποτελεῖ σημεῖο τῶν καιρῶν, ἔπρεπε νά δεχθεῖ τήν δυναμική ἀντίδραση καί τήν πολεμική κλήρου καί λαοῦ, τήν ὁποία ἐξέφρασαν ὀλίγοι μόνον εὐσεβεῖς χριστιανοί.
Ὡς ἀρχιερεύς Χριστοῦ εὔχομαι πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στίς οἰκογένειες αὐτῶν πού διαμαρτυρήθηκαν φανερά κατά τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ ἔργου καί ἄς καταλογίσει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τήν ὁμολογία τους αὐτή τήν Ἡμέραν τῆς Κρίσεως πρός σωτηρίαν τους. Ὁ Κύριος ἐπαινεῖ τόν ἄγγελο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου γιά τήν ἀρετή του ὅτι «οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς» (Ἀποκ. 2,2). Καί ὡς «κακοί» στό χωρίο αὐτό τῆς Ἀποκαλύψεως ἐννοοῦνται οἱ αἱρετικοί καί οἱ βλάσφημοι.

3. Ἀλλά κάτι ἄλλο θέλω νά πῶ: Ἔφυγε τό θέμα ἀπό τόν πόνο καί τήν ἀγανάκτηση κατά τοῦ αἰσχροῦ ἔργου καί ἀπό τήν μετάνοιά μας πού πρέπει νά δείξουμε ὅλοι μας γιά τήν ἐμφάνισή του καί ὁ λόγος ἐστράφη πρός τήν «Χρυσή Αὐγή». Εἶναι ἀνάγκη νά γράψω περί αὐτοῦ, γιατί καί ἐγώ κατηγορήθηκα ἀπό μερικούς γιά τόν ἔπαινό μου πρός τούς διαμαρτυρηθέντας, ἐπειδή μεταξύ αὐτῶν ἦταν καί Χρυσαυγῖτες.
Κατά πρῶτον θέλω νά πῶ ὅτι δέν τό ἐγνώριζα αὐτό ἐγώ, γιατί – ἄς τό πῶ – δέν βλέπω τηλεόραση, οὔτε γνωρίζω νά χειρίζομαι ἴντερνετ, οὔτε καί ἀκούω συστηματικά εἰδήσεις. Δεύτερον, ἡ Χρυσή Αὐγή ἀποτελεῖ πολιτικό κόμμα καί μέ πολλή εἰλικρίνεια λέγω – ὅπως τό γνωρίζουν αὐτό οἱ ἀκροατές τῶν κηρυγμάτων μου – ὅτι δέν ταυτίζομαι μέ κανένα πολιτικό κόμμα, γιατί αὐτά ἔχουν λάθη, ὡς ἀνθρώπινα δημιουργήματα πού εἶναι.
Δέχομαι ὅμως τά κόμματα ὡς ἰδεολογίες, γι᾽ αὐτό καί τά σέβομαι. Ἀλλά μισῶ καί ἀποστρέφομαι τό κόμμα ἐκεῖνο πού τό σύστημά του ἔχει εἴτε ἀθεΐα εἴτε βία. Ὁμοίως ἀπό τήν μελέτη μου στήν Ἁγία Γραφή καί μάλιστα στήν Παλαιά Διαθήκη δέχομαι τήν παγκοσμιότητα τοῦ Θεοῦ, ὅπως τήν ἐκήρυτταν ἀπό παλαιά οἱ Προφῆτες (ἰδιαίτερα ὁ ἄγνωστος συγγραφεύς τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰωνᾶ), οἱ ὁποῖοι χαρίζουν στήν ταλαίπωρη ἀνθρωπότητα παγκόσμια τήν μορφή τοῦ Λυτρωτοῦ Μεσσία. Ἑπομένως δέν δέχομαι τήν κακοδοξία ὅτι ὁ Θεός εἶναι τῆς Ἑλλάδος μόνο καί τά ἄλλα ἔθνη εἶναι περιφρονημένα. Ἡ Παναγία μας ἦταν Ἑβραιοπούλα!

4. Πιστεύω ὅτι κατά τοῦ αἰσχίστου ἔργου Corpus Christi ἔπρεπε νά κατέλθουν πρός διαμαρτυρία ὅλα τά πολιτικά κόμματα τῆς πατρίδας μας. Γιατί νά διαμαρτυρηθοῦν καί νά κατεβοῦν στό πεζοδρόμιο μόνο μέλη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί ὄχι ὀπαδοί καί ἄλλων πολιτικῶν κομμάτων; Ὅλοι, ἀκόμη καί οἱ ποδοσφαιρικές ὁμάδες – πού τό λέγει ὁ λόγος! –  ἔπρεπε νά ἐμφανιστοῦν γιά διαμαρτυρία.
Ὥστε λοιπόν γιά τό θέμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅπως τοὐλάχιστον τό ἐννοῶ ἐγώ, ἔπρεπε νά πεῖ αὐτός πού διαφωνεῖ πρός τό κόμμα αὐτό: Διαφωνῶ ἰδεολογικά μέ τήν Χρυσή Αὐγή. Δέν δέχομαι τήν γραμμή της. Ὅμως μπράβο της, γιατί στό βλάσφημο κατά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔργο πού παίχτηκε, αὐτοί μόνον παρουσιάστηκαν νά διαμαρτυρηθοῦν ἐντόνως. Γιατί ἀπουσίασαν τά ἄλλα κόμματα; Γιατί δέν πῆγε καί ὁ δικός μου ὑπουργός πού ψήφισα;

5. Ἀδελφοί μου, τά χρόνια μας εἶναι δύσκολα, εἶναι χρόνια πού προφήτευσε ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας ἀνέβηκαν στά μπαλκόνια καί φωνάζουν μέ ἠχηρά μεγάφωνα, ἡ ἁμαρτία βραβεύεται, ὅπως τό πολυκέφαλο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως παρουσιάζεται στεφανωμένο.
Σ᾽ αὐτά τά δύσκολα χρόνια πρέπει νά ζητᾶμε ἀπό τόν Χριστό νά μᾶς θερμάνει τήν πίστη μας καί τήν ἀγάπη μας σ᾽ Αὐτόν καί ἀκόμη νά μᾶς δώσει καί πόθο μαρτυρίου. Ναί, τά συμβαίνοντα στήν ἐποχή μας πράγματα θά μᾶς ὁδηγήσουν αὔριο σέ μαρτύριο. Ἄς αὐξήσουμε λοιπόν τήν προσευχή στήν Παναγία μας,, ἄς ἀγωνιζόμαστε νά τηροῦμε τό πανάγιο θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ἄς μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τούς βίους τῶν Ἁγίων μας, γιά νά ρυθμίζουμε καί ἡμεῖς ἀνάλογα τήν ζωή μας στούς ἀποκαλυπτικούς αὐτούς καιρούς πού ζοῦμε.

Πάντως, ἀπό ὅσα διαβάζω στά ἱερά Συναξάρια, οἱ ἅγιοι ἦταν ὁμολογητές καί διαμαρτύρονταν γιά τά ἀκουόμενα καί ἐμφανιζόμενα στήν ἐποχή τους βλάσφημα κατά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ἐκεῖνα τά βλάσφημα ἦταν πολύ ὀλιγότερο βλάσφημα ἀπό αὐτό τό βρώμικο ἔργο, πού τό λένε Corpus Christi.

† Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

4 σχόλια:

 1. Δέσποτα ευχαριστούμε πολύ για τον συνετό, διαφωτιστικό και αγιοπατερικό λόγο σας. Ο Κύριος να σας στηρίζει και να σας δυναμώνει, και εσείς με τη σειρά σας εμάς.

  Την ευχή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Ἑπομένως δέν δέχομαι τήν κακοδοξία ὅτι ὁ Θεός εἶναι τῆς Ἑλλάδος μόνο καί τά ἄλλα ἔθνη εἶναι περιφρονημένα."
  καλό είναι οι Ιεράρχες πριν μιλήσουν για κάτι, να ενημερώνονται.

  Που το είδε ότι η Χρυσή Αυγή λέει ότι ο Θεός είναι "της Ελλάδος μόνο"!!
  ή που το είδε ότι "τα άλλα έθνη είναι περιφρονημένα";
  όταν ζητάς να απελαθούν όλοι οι λαθρομετανάστες το κάνεις επειδή η πατρίδα σου τελεί πλεον ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις με ασφάλεια στο δρόμο ή μέχρι το σούπερμάρκετ.


  Έγραψε επίσης:
  "Ἀλλά μισῶ καί ἀποστρέφομαι τό κόμμα ἐκεῖνο πού τό σύστημά του ἔχει εἴτε ἀθεΐα εἴτε βία."
  Είδε πουθενά στην ιστοσελίδα της Χρ.Αυγής να λένε εμείς έχουμε ως ιδεολογια μας τη βία;
  Και άραγε δεν είναι "βία" ο εξαναγκασμός πολλών χιλιάδων μαγαζατόρων να κλέισουν επειδή δεν τα βγάζουν πέρα με τα μέτρα της Κυβέρνησης της Τρόϊκα;
  Δεν είναι "βία" να μην έχεις να πληρώσεις το ρεύμα κα ιτο χαράτσι και να μην έχεις να φας;
  Δεν είναι "βία" άλλα να σου λένε προεκλογικά (επαναδιαπραγμάτευση μνημονίου) και άλλα να κάνουν μετεκλογικά;
  Δεν πρέπει να στείλει ένα γράμμα στον Υπουργό που ψήφισε να διαμαρτυρηθεί;

  Κι αυτός και οι υπόλοιποι Ιεράρχες, ας κάτσουν να διαβάσουν πρώτα ποια είναι η ιδεολογία της Χρ.Αυγής και ας ακούσουν ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ τους υποψηφίους βουλευτές να τοποθετούνται και όχι τις συκοφαντίες που παπαγαλίζουν κάθε μέρα τα στρατευμένα ΜΜΕ.
  Τέλος, η στοιχειώδης αξιοπρέπεια απαιτεί πριν κατηγορίσεις κάποιον για κάτι να τον καλέσεις σε απολογία, να μιλήσεις μαζί του. Πόσοι Ιεράρχες προσκαλεσαν βουλευτές της Χρ.Αυγής να μιλήσουν μαζί τους και να πληροφορηθύν τι πρεσβεύουν;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἡ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ εἶναι τό σύνηθες φαινόμενο πού χρησιμοποιεῖ τό κοσμικό σύστημα, καθώς καί μεμονωμένοι-πλανεμένοι ἄνθρωποι πού ἄγονται καί φέρονται ὑπό τοῦ διαβολου, προκειμένου νά βλάψουν καί νά ἀμαυρώσουν μία εὔλογη διαμαρτυρία.
  Πολλές φορές ( τίς περισσότερες ), τό ἴδιο τό σύστημα μέ τούς ὑποκινητές τους, σπέρνουν "συγκεκριμένες ὁμάδες", ὅπως ἐπίσης "κατασκευάζουν" συγκεκριμένα ἐπεισόδια ( ρίψεις μολότωφ, βάζουν φωτιές, πετᾶνε ἀβγά, βρίζουν κλπ ), προκειμένου:
  α) νά ἀποπροσανατολίσουν τό κοινό αἴσθημα ἀπό τό περιεχόμενο καί τόν λόγο τῆς διαμαρτυρίας κι ἔτσι νά ξεχαστεῖ ἤ νά στιγματιστεῖ ἀρνητικά
  β)νά κάνουν τό εὐρύ κοινό νά φοβᾶται-ἀπορρίπτει τήν ὅποια διαμαρτυρία ὡς ἐπικίνδυνη ἤ ὡς ἀνώφελη
  γ) νά ἀποκαρδιώσουν τούς διαμαρτυρόμενους πολίτες ἀπ' τό νά σηκώνουν ἀνάστημα, σκεπτόμενοι τά "μπλεξίματα" πού προκύπτουν κάθε φορά κι ἔτσι νά μήν ἀντιδροῦν.

  Ἐν προκειμένῳ οἱ Χρυσαυγίτες ( δολίως ἤ ἀδόλως ) εὐρισκόμενοι στή διαμαρτυρία τῶν Χριστιανῶν, ὡς ἐλεύθεροι πολίτες, εἶχαν δικαίωμα νά παρευρίσκονται ἐκεῖ καί νά ἀντιδράσουν κατά τοῦ ἐπαίσχυντου Corpus-Christi. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ;
  Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι τό βλάσφημο ἔργο δικαιώθηκε; Ἤ ὄτι οἱ Χριστιανοί εἶναι Χρυσαυγίτες;

  Ἄς ἐπιστρέψουμε πίσω σ' αὐτούς πού χρησιμοποιοῦν αὐτό τό ψυχολογικό τρύκ χειραγώγησης μαζῶν κι ἀποσταθεροποίησης τῆς κοινωνίας, τό "παιχνιδάκι τους".
  ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ!
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μας εχετε πρηξει με την χρυση αυγη και τα υπολοιπα βρωμοκομματα.

  ΚΑΚΩΣ, ΚΑΚΙΣΤΑ κανουν ολοι οι Μητροπολιτες και ασχολουνται με αυτα!

  Αν εχουν προσωπικες προτιμησεις, ας τις κρατησουν για τον εαυτο τους!

  Το θεμα μας - τουλαχιστον για τους Ορθοδοξους - δεν ειναι η πολιτικη εκμεταλλευση και τα ψηφαλακια, αλλα η αντιδραση στις βλασφημιες των ανωμαλων!

  Ολα τ' αλλα, ειναι εκ του πονηρου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου