Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Η απάντηση της Ι.Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους, προς την εφημερίδα "Φιλελεύθερος" και τις καταγγελίες του Διαμαντόπουλου Νικολάου (ή μοναχού Χριστοδούλου Γρηγοριάτου),


Στις 21 Δεκεμβρίου μας αποστάλλει για πρώτη φορά καταγγελία του Διαμαντόπουλου Νικολάου (όπως υπογράφει τις επιστολές του, ή αλλιώς μοναχού Χριστοδούλου Γρηγοριάτου), σύμφωνα με την οποία κατηγορεί τον ηγούμενο της Ι.Μονής π. Γεώργιο Καψάνη, και αρκετούς από την  αδελφότητα μοναχούς για διάφορους λόγους, όπως  «μεθόδους που θυμίζουν την ταινία «Στη φωλιά του Κούκου», όπου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εφαρμόζονται μέθοδοι ελέγχου των μοναχών με τη χορήγηση ψυχοφαρμάκων.»

Ακόμη όπως αναφέρει,το 2003 ζήτησε να παραιτηθεί ο ηγούμενος π. Γεώργιος, «επειδή δεν μπορούσε να ασκήσει με πληρότητα τα καθήκοντά του.» δηλαδή χωρίς να αναφέρει κάποιον ακριβή λόγο και μάλιστα έκανε «απεργία πείνας» για τον σκοπό αυτό.
Όπως ο ίδιος αναφέρει, ο ηγούμενος (προφανώς για να τον βοηθήσει) «..μού έδωσε χειρόγραφη επιστολή με την οποία επαραιτείτο και μου ζήτησε να τη διαβιβάσω στη γεροντική σύναξη»
Εδώ φαίνεται και η μακαριστή ταπείνωση του ηγουμένου ο οποίος προφανώς για να μην τον εξωθήσει στα άκρα δέχτηκε να παραιτηθεί.
Στην συνέχεια όλοι συμμάχησαν εναντίον του, μοναχοί, γιατροί, νοσοκομεία, Εισαγγελείς Πρωτοδικὠν Θεσ/νίκης, αστυνομία, υπάλληλοι σεκιούριτι, ο Νομάρχης Θεσ/νίκης, και πολλοί άλλοι.

 Δεν θα δημοσιεύαμε την συγκεκριμένη επιστολή, αλλά 

α) η δημοσίευσή της από την εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου,
β) Τα απανωτά και ασταμάτητα μηνύματα του ιδίου προς τις "Αναβάσεις", και προς ένα τεράστιο κατάλογο αποδεκτών, (μητροπόλεις, ναοί, κ.λ.π) και
γ) η αποστολή προς ημάς (Αναβάσεις) της απαντητικής επιστολής από την Μονή,  και η ευλογία δημοσίευσής της.

____________________
Η Απάντηση της Ιεράς Μονής Γρηγορίου


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΛΑΣΠΗΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Απάντηση στην Εφημεριδα " Ο Φιλελευθερος "

Κύριε Διευθυντά,
Μέ ἔκπληξι καί ἀπορία πληροφορηθήκαμε τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Σας «’’Φωλιά τοῦ κούκου’’ ἡ Μονή Γρηγορίου» (18/12/2010), τό ὁποῖο συνίσται σέ συνέντευξι πού ἔδωσε ὁ μοναχός Χριστόδουλος.
Δέν περίμενε κανείς οὔτε ἀπό Σᾶς προσωπικῶς οὔτε ἀπό τούς συν­εργάτες Σας νά ἔχετε ἐξειδικευμένες γνώσεις Ψυχιατρικῆς, ὥστε νά ἀποτιμή­σετε σωστά τό περιεχόμενο τῆς συνεντεύξεώς του καί νά ἀποφασίσετε ἄν εἶναι δημοσιεύσιμο. Θά περίμενε ὅμως κάποιος νά ἐρωτήσετε τήν ἄλλη πλευ­ρά, νά διερευνήσετε προηγουμένως, ἄν οἱ χειρισμοί ὑπευθύνων ἔναντι τοῦ νόμου προσώπων, λειτουργῶν τῆς Δημόσιας Ὑγείας, θεμελιώνονται σέ πρα­γματικά γεγονότα καί ψυχικές καταστάσεις. Θά χρειαζόταν ἴσως καί στοι­χει­ώδης μέριμνα ἐκ μέρους Σας νά προφυλάξετε τό κῦρος τῆς ἐφημερίδος Σας, ἐφ’ ὅσον ἦταν ἐνδεχόμενο τό δημοσίευμά Σας νά ἀποτελῇ συκοφαντική δυσφήμησι πολλῶν ἐντίμων προσώπων.
Ὅσον ἀφορᾶ τό περιεχόμενο τῆς συνεντεύξεως τοῦ μοναχοῦ Χριστοδούλου, θέλουμε νά γνωρίζετε καί ἐσεῖς καί οἱ ἀναγνῶσται τῆς ἐφημερίδος Σας ὅτι μέ τήν δημοσίευσί του προσβάλλετε, ὄχι τόσο τήν Ἱερά Μονή μας χαρακτηρίζοντάς την ἀναιτίως καί προσβλητικῶς «Φωλιά τοῦ κούκου», ὅσο πρωτίστως καί καιρίως τόν ἴδιο τόν μοναχό Χριστόδουλο δημοσιοποιώντας εὐαίσθητα προσωπικά του στοιχεῖα, κάτι πού καί ὁ ἴδιος σέ μία ἥρεμη φάσι τῆς ζωῆς του δέν θά τό ἤθελε. Ἡ Μονή μας μέ πολλή προσοχή καί λεπτότητα χειρίσθηκε τό ζήτημα τοῦ πονεμένου αὐτοῦ ἀδελφοῦ, ἀνε­ξάρτητα ἄν ἐκεῖνος τό καταλαβαίνει ἤ ὄχι. Τέτοια θέματα δέν ἀντιμετωπίζονται μέ τόν τρόπο πού ἐπέλεξε ὁ συνεργάτης Σας δημοσιογράφος. Ἄλλωστε ἡ Ἱερά Μονή μας δέν μπορεῖ νά μιλήσῃ δημοσίως, ἀπό εὐγένεια καί ἀπό σεβασμό στά πρόσωπα πού ἐμπλέκονται, ἀπό τήν ὑποχρέωσι νά τηρήσουμε τούς Ἱερούς Κανόνες πού ζητοῦν τό ἀπόρρητο τῆς ἐξομολογήσεως, ἀλλά καί διότι ὑπάρχει ἡ Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων. Γιά τόν λόγο αὐτό δέν ἀνα­σκευάζουμε τώρα τίς κατηγορίες του πού περιέχονται στό δημοσίευμά Σας. Γνωστοποιοῦμε μόνο στούς ἀναγνῶστες Σας ὅτι ζητήματα, πού ἀφοροῦν τόν μοναχό Χριστόδουλο, ἐκκρεμοῦν ἐνώπιον τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης.
Τό σημαντικότερο ὅμως εἶναι ὅτι μέ τό δημοσίευμά Σας δημιουργεῖτε ἤ ἴσως ἐνισχύετε τήν ἐντύπωσι ὅτι στά μοναστήρια ἐφαρμόζονται μέθοδοι πειθαναγκασμοῦ τῶν μοναχῶν μέ τήν χρῆσι ψυχοφαρμάκων ἤ μέ τήν παραπομπή σέ Ψυχιατρεῖο. Αὐτή εἶναι μία ψευδέστατη ἐντύπωσις. Μόνο κάποιος ἠθελημένα κακόγνωμος μπορεῖ νά τήν ἀποδεχθῇ.
Μέ τό δημοσίευμά Σας προσβάλλετε, ἴσως χωρίς νά τό θέλετε, τόν Ὀρθόδοξο Μοναχισμό καί τήν Ἐκκλησία. Κάτι τέτοιο ὅμως δέν ἁρμόζει στόν παραδοσιακά εὐσεβῆ καί φιλομόναχο λαό τῆς Κύπρου. Στήν Κύπρο ὑπάρχουν ἐξαίρετοι Ἱεράρχαι, εὐλαβεῖς κληρικοί καί πνευματικοί λαϊκοί ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά ἀποδείξουν ὅτι ἡ ἄσκησις τῆς εὐαγγελικῆς ἀγάπης διέπει καί σήμερα τόν Ὀρθόδοξο Μοναχισμό. Ὅσον ἀφορᾶ τό Ἅγιον Ὄρος, θά ἀρκε­σθοῦ­με στό νά παραθέσουμε ἀποσπάσματα ἀπό ἐπιστολή-ἀπάντησι τοῦ ἐγ­κρίτου Ψυχιάτρου Δρ. Παναγιώτη Γρηγορίου (Νοσοκομεῖο Πολυγύρου Χαλκι­δικῆς) στήν ἐφημερίδα «Ἐλευθεροτυπία» τῶν Ἀθηνῶν, ἐξ ἀφορμῆς παρομοίου δημοσιεύματος τό 2001:
«Ὁ λόγος πού θεώρησα τόν ἑαυτό μου ὡς “καθ’ ὕλην ἁρμόδιον” εἶναι ὁ ἑξῆς: Ἐδῶ καί εἴκοσι χρόνια ἀσκῶ τήν ἰατρική εἰδικότητα τῆς ψυχιατρικῆς, τά τελευταῖα δώδεκα στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ νομοῦ Χαλκιδικῆς, ὅπου κατέχω τή θέση τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ψυχιατρικοῦ Τομέα τοῦ Γενικοῦ Νομαρχειακοῦ Νοσοκομείου Χαλκι­δικῆς, στήν δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ἀπό πλευρᾶς ὑγειονομικῆς κάλυψης καί τό Ἅγιον Ὄρος.
Ἀπό τῆς θέσεώς μου κατέχω πολύ καλά τό ἐπίμαχο ζήτημα (χρήση ψυχο­φαρμάκων στό Ἅγιον Ὄρος) ...
Ἀντίθετα ἀπ’ ὅτι ἴσως φαντάζονται κάποιοι πού δέν ἔχουν γνωρίσει ἀπό κοντά τά πράγματα, ὁ τρόπος ζωῆς στό Ἅγιον Ὄρος, ὄχι μόνο δέν εἶναι νοσογόνος, ἀλλά εἶ­ναι μᾶλλον ψυχο-θεραπευτικός. Ἀλλοῦ πρέπει νά ἀναζητήσουμε τούς ἐγκλωβι­σμένους τῆς ζωῆς, πού βιώνουν καθημερινά τήν ἀπόγνωση, καί ὄχι στό Ἅγιον Ὄρος ...
Ἡ Ἀθωνική Πολιτεία, τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, εἶναι χῶρος ἀνοιχτός, κοινωνι­κός καί γνήσια ἀνθρώπινος, μία ἀγωνιζόμενη κοινωνία μέ πορεία πρός τόν Θεό. Σέ μία τέτοια κοινωνία οἱ ἀσθενεῖς ἔχουν τή θέση τους καί μάλιστα τιμητική! Ποῦ ἀλλοῦ θά δείξουν οἱ ὑπόλοιποι, οἱ ὑγιεῖς, τήν ἀγάπη τους, τήν ὑπομονή τους καί τή διακονία τους, ἄν ὄχι σ’ αὐτούς πού εἶναι δίπλα τους καί τυχαίνει νά εἶναι ἄρρωστοι; ...
Ἡ μοναστική οἰκογένεια περιβάλλει μέ πολλή φροντίδα, ἀγάπη καί ἀνεκτι­κότητα τόν πάσχοντα ἀδελφό καί δέν φείδεται ἐξόδων καί κόπων γιά νά τοῦ ἐξα­σφαλίσει τήν καλύτερη δυνατή θεραπεία καί περίθαλψη. Τοῦ παρέχεται μία ἀντιμετώ­πιση, πού σπάνια βλέπει κανείς στή σημερινή κοινωνία, μέ σεβασμό στήν ψυχική νόσο, σεβασμό στήν ψυχή τοῦ πάσχοντα καί τήν ἀξιοπρέπειά του. Μία ἀντιμετώπιση, πού διασώζει τόν αὐτοσεβασμό τοῦ ἀρρώστου ...
Παναγιώτης Γρηγορίου
Δρ. Νευρολόγος-Ψυχίατρος
Διευθυντής τοῦ Ψυχιατρικοῦ Τομέα
τοῦ Γενικοῦ Νομαρχιακοῦ Νοσοκομείου Χαλκιδικῆς.
Πολύγυρος 26 Μαΐου 2001».
Κύριε Διευθυντά,
Ἐλπίζουμε ὅτι κατανοεῖτε πόσο ἐπιζήμιο γιά τόν μοναχό Χριστόδουλο καί γιά τήν τοπική Σας κοινωνία ἦταν τό ἄρθρο τοῦ συνεργάτου Σας Βάσου Βασιλείου. Ἐπειδή πιστεύουμε ὅτι διαπνέεσθε ἀπό αἰσθήματα φιλαλήθειας καί ἀμεροληψίας, παρακαλοῦμε νά τηρήσετε τήν δημοσιογραφική δεοντολογία καί σύμφωνα μέ τόν νόμο νά δημοσιεύσετε τό παρόν ἄρθρο στήν ἴδια θέσι τῆς ἐφημερίδος Σας καί μέ στοιχεῖα ἴδια πρός ἐκεῖνα τοῦ ἐπίμαχου δημοσιεύματος.
Εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Μετά τιμῆς
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

3 σχόλια:

 1. έγραψα ένα σχόλιο τό όποίο δυστυχώς δέν δημοσιεύσατε. Λυπάμε πολύ Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κανένα σχόλιο δεν λάβαμε το οποίο να μην δημοσιεύσαμε.
  Αν ήταν έτσι δεν θα δημοσιεύαμε ούτε αυτό που στείλατε μόλις τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γνωρίζω τόν Γέροντα καί τόν π.Χριστόδουλο άπό τήν ήμέρα πού μπήκε στό Μοναστήρι μαζί μέ τόν Γέροντα ό όποίος έπέστρεφε άπό τήν διακονία του στόν κόσμο.Έπισκέπτομαι τό μοναστήρι δύο ,τρείς φορές τόν χρόνο έπί 28 χρόνια καί γνωρίζω πολύ καλά τόν Γέροντα ,τούς πατέρες καθώς καί τόν π.Χριστόδουλο.
  Ἠ ταπείνωσις τού π.Γεωργίου είναι παραδειγματική καί αύτό τό φανερώνει,όταν στήν άξίωση τού π,Χριστοδούλου νά παραιτηθεί άπό τήν ηγούμενία τού έδωσε ίδιοχειρη έπιστολή μέ τήν παραίτηση του μέ σκοπό νά τήν διαβιβάσει στήν γεροντική σύναξη γιά νά άποφασίσουν οί πατέρες.
  Είναι λογικό ένας άπό τούς μοναχούς νά άξιώνει τήν παραίτηση τού ήγουμένου έπειδή έτσι κρίνει ό ίδιος όταν άλλοι 70 έχουν διαφορετική γνώμη; Γιά τό θέμα τής ύγείας τού π.Χριστοδούλου άρμόδιοι είναι είδικοί έπιστήμονες νά έκφέρουν γνώμη. Έγώ πρωσοπικά εύχομαι στόν π.Χριστόδουλο ό Πανάγαθος Θεός νά τόν φωτίσει νά έφαρμόσει στήν πράξι τίς μοναχικές ύποσχέσεις πού έδοσε κατά τήν κουρά του. Στόν δέ π.Γεώργιο εύχομαι ό Πανάγαθος θεός νά τού δίνει ύγεία ψυχής καί σώματος γιά νά ποιμένει τόν ποίμνιο στό όποίο τό Θεός τόν έχρισε ποιμένα . γρηγόρης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου