Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για ανηθικότητα, προοδευτικότητα


Ἐν Πειραιεῖ τῇ 6ῃ  Ἰουνίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἡ κυρία Ἐλέν Μαντρού, σοσιαλίστρια δήμαρχος τοῦ Μονπελιέ τῆς Γαλλίας στίς 29/5/2013 κατά τήν τελετή πολιτικοῦ «γάμου» δύο ὁμοφυλοφίλων γάλλων διεκήρυξε: «... ἡ δική σας ἱστορία συναντιέται σήμερα μέ τήν ἱστορία τῆς χώρας μας... ζοῦμε μιά ἱστορική στιγμή -ἱστορική γιά τή χώρα καί τήν δημοκρατία μας-...».
Ὁ πρόσφατα ψηφισμένος νόμος ἀπό τό σοσιαλιστικό κόμμα τοῦ προέδρου Ὀλάντ γιά τήν κατοχύρωση τοῦ «γάμου» μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί τήν παροχή δυνατότητος υἱοθεσίας στή Γαλλική Ἐθνοσυνέλευση πού κατά τίς δημοσκοπήσεις ἐπικροτεῖται ἀπό τό 53% τῶν Γάλλων πολιτῶν, παρουσιάζεται «ὡς ἔκφραση ἀποδοχῆς τῆς διαφορετικότητος, ὡς κατάκτηση τῆς δημοκρατίας καί ὡς σεβασμός τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἀσφαλῶς ὡς πρόοδος τῆς συγχρόνου κοινωνίας» πού ἔχει ὡς πρόταγμα «τήν αὐτοδιάθεση καί τόν αὐτοπροσδιορισμό σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τοῦ βίου».
Ἐνδεικτικό αὐτῆς τῆς ἀντιλήψεως εἶναι καί τά προτεινόμενα νομοσχέδια τῶν ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ πού ἀποπειρῶνται νά θεσμοθετήσουν καί νά ἀποδεχθοῦν νομικά ἕτερο «σεξουαλικό προσανατολισμό» στό ἀνθρώπινο πρόσωπο ἐκτός τοῦ κατά φύσι συγκεκριμένου καί ὀντολογικά προσδιοριζομένου. Γιά λόγους ὅμως δικαιοσύνης ὀφείλουμε νά καταθέσουμε ὅτι ἡ πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ δέν ποινικοποιεῖ τήν γνώμη, τήν ἄποψη ἤ τήν πεποίθηση καί ἐκφεύγει τῆς ὑποτέλειας στό διεθνές Ἐβραϊκό λόμπυ.

Προσφάτως τό Γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag) συνεζήτησε σχέδιο νόμου γιά τήν ἀπαγόρευση τῆς κτηνοβασίας καί τήν ἀλλαγή τοῦ ἰσχύοντος νομοθετικοῦ πλαισίου πού τήν ἐπιτρέπει μέ ἀντιμέτωπη τήν ZETA τοῦ Μίχαελ Κίοκ, ὀργάνωση ὑπεράσπισης τῶν δικαιωμάτων τῶν κτηνοβατῶν, πού κατ’ αὐτήν ἀνέρχονται σέ 100.000 Γερμανούς πολίτες. Εἶναι σημαντικό ὅτι σέ ἄρθρο πού δημοσιεύθηκε στήν ἑλβετική ἐφημερίδα Le Matin ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ παραρτήματος Βερολίνου τῆς Ὁμοσπονδίας ἐναντίον τοῦ βιασμοῦ τῶν ζώων BMT κ. Claudia Lotz ἀνέφερε ὅσο ἀπίστευτο καί κτηνῶδες εἶναι, ὅτι σέ ὅλα τά εἴδη ζώων ὑπάρχουν θύματα βιασμοῦ ἀπό ἀνθρώπους καί ὅτι στό καταφύγιο τῆς Βρέμης τήν «Κιβωτό τοῦ Νῶε» ἔχουν φιλοξενήσει καί περιθάλψει πολλά κακοποιημένα ζῶα.

Τό «προοδευτικό» καί «δημοκρατικό» αὐτό σύστημα συμπληρώνει μέ ἐκκωφαντικό τρόπο ἡ «δημοκρατική» λειτουργία τοῦ παιδοφιλικοῦ κόμματος στήν Ὀλλανδία PNVD, πού μέ ἀπόφαση τοῦ τοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης ἡ Ὀλλανδική Κυβέρνηση τό ἀνεγνώρισε ἐπίσημα καί βέβαια θεώρησε «συννόμους καί ἐντός συνταγματικοῦ τόξου» τούς βασικούς στόχους τοῦ συγκεκριμένου κόμματος πού εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: «Νομιμοποίηση της σεξουαλικής επαφής μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων από 12 ετών. Νομιμοποίηση της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού για προσωπική χρήση. Κατάργηση κάθε νομοθεσίας που απαγορεύει την σεξουαλική επαφή μεταξύ ανθρώπων και ζώων».

Ἡ «πρόοδος» λοιπόν τῆς ἀνθρωπότητος συντελεῖται μέ τά παραπάνω γεγονότα ἀλλά διαφεύγουν ἀπό τούς «προοδευτικούς» τῶν ἡμερῶν μας ἡμεδαπούς καί ἀλλοδαπούς τά ἑξῆς:
Στό βιβλίο τῆς Γενέσεως (κεφ. 19,1-5) πού συνεγράφη τό 2.369 π.Χ. ἐξιστορεῖται ἡ «προοδευτικότης» τῶν Σοδόμων καί Γομόρων μέ τά ἀκόλουθα: «Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας· Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων. ἰδὼν δὲ Λώτ, ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησε τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν. 2 καὶ εἶπεν· ἰδοὺ κύριοι, ἐκκλίνατε εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδὸς ὑμῶν καὶ καταλύσατε καὶ νίψασθε τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ ὀρθρίσαντες ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν. καὶ εἶπαν· οὐχί, ἀλλ᾿ ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν. 3 καὶ κατεβιάζετο αὐτούς, καὶ ἐξέκλιναν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον, καὶ ἀζύμους ἔπεψεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον.  4 πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι δέ, οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως οἱ Σοδομῖται περικύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα. 5 καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λὼτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν· ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς».

Στό βιβλίο τῆς Πεντατεύχου Λευϊτικόν στό 20ο κεφ. στό 15ο στίχο περιγράφεται τό κακούργημα τῆς κτηνοβασίας: «καὶ ὃς ἂν δῷ κοιτασίαν αὐτοῦ ἐν τετράποδι, θανάτῳ θανατούσθω, καὶ τὸ τετράπουν ἀποκτενεῖτε. 16 καὶ γυνή, ἥτις προσελεύσεται πρὸς πᾶν κτῆνος βιβασθῆναι αὐτὴν ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἀποκτενεῖτε τὴν γυναῖκα καὶ τὸ κτῆνος· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν».
Μία μικρή «λεπτομέρεια» διασώζεται ἀπό τόν Ρωμαῖο ἱστορικό Κάσσιο Δίονα (163 μ.Χ) στήν περίφημη Ρωμαϊκή Ἱστορία του, τῆς ὁποίας τήν ἀλήθεια ἐπιμαρτυροῦν καί οἱ συγχρόνοι τοῦ γεγονότος ἱστορικοί Τάκιτος καί Σουητώνιος, κατά τήν ὁποία ὁ φρενοβλαβής αὐτοκράτωρ τῆς Ρώμης Νέρων συνῆψε γάμο μέ δύο Ἕλληνες ἀπελεύθερους, τόν «εὔσωμο καί ἀνδρώδη» Πυθαγόρα, καί τόν «λεπτόσωμο καί γυναικώδη» Σπόρο, τόν ὁποῖο κατέστησε ἐκτομία καί μετωνόμαστε σέ Σαβίνα…»

Ὁ μεγαλειώδης Παῦλος στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή του (κεφ. ΣΤ΄, 9-10) πού συνεγράφη τό 54 μ.Χ. διαβεβαιώνει ἀπολύτως ὅτι: «... ἤ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι...»

Ὁ οἰκουμενικός Ἱεράρχης Μ. Βασίλειος τό 370 μ.Χ. μέ τάς κανονικάς του ἐπιστολάς καί τόν 7ο ἱερό του κανόνα ἐπικυρωθέντα ἀπό τόν 2ο κανόνα τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου διακηρύσσει: «Ἀρρενοφθόροι καὶ ζωοφθόροι καὶ φονεῖς καὶ φαρμακοὶ καὶ μοιχοὶ καὶ εἰδωλολάτραι τῆς αὐτῆς καταδίκης εἰσὶν ἠξιωμένοι, ὥστε ὅν ἔχεις ἐπὶ τῶν ἄλλων τύπον καὶ ἐπὶ τούτων φύλαξον...».
Ὁ αὐτάδελφός του Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης τό 378 μ.Χ. μέ τήν κανονική του ἐπιστολή πρός Λητόϊο ἐπίσκοπο Μελιτίνης μέ τόν 4ο κανόνα του ἐπικυρωθέντα ὡσαύτως ἀπό τόν 2ο κανόνα τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀποκαλεῖ τήν παιδεραστία καί τήν κτηνοβασία: «ἐπιβουλήν τε καί ἀδικίαν τοῦ ἀλοτρίου. Ἐν ταύτῃ δέ καί τήν ζωοφθορίαν καί παιδερασίαν εἶναι λογίζονται, διότι καί ταῦτα φύσεώς ἐστι μοιχεία εἰς γάρ τό ἀλλότριόν τε καί παρά φύσιν γίνεται ἡ ἀδικία».

Οἱ αὐτοκράτορες Κωνστάντιος καί Κώνστας στήν ἀπό τοῦ ἔτους 342 μ.Χ. διάταξίν των, πού περιελήφθη στό νόμο 30 (31) τοῦ Ἰουστινιανείου Κώδικος 9,9 ἀποφαίνονται διά τήν παιδεραστία: “cum vir nubit in feminam, femina viros proiectura quid cupiat? ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est id quod non proficit scire, ubi Venus mutatur in alteram formam,ubi Amor quaeritur nec videtur” καί τό βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο ἀπειλεῖ διά τό κακούργημα τόν διά ξίφους θάνατο, Νόμος 6 Θεοδοσ. Κωδ. 9.7, Νεαρά ΟΖ΄Κεφ. Α΄, Νεαρά ΡΜΑ΄ κεφ. Α΄, Ἁρμενόπ. γ΄ΣΤ΄Δ΄.

Ἡ ἐν Ἀγκύρᾳ τῆς Γαλατίας τοπική Σύνοδος τοῦ 315 μ.Χ. τῆς ὁποίας οἱ κανόνες ἐπικυρώθηκαν ἀπό τόν 2ο κανόνα τῆς Στ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μέ τούς ιστ΄καί ιζ΄ κανόνας της ἐξομοιώνει τούς «ἀλογευσαμένους» ἤ «ἀλογευομένους» (κτηνοβάτας) μέ τούς λεπρούς. Τό δέ ξ΄ βιβλίο τῶν Βασιλικῶν τίτλος 37 προστάζει ὅτι «τῶν ἀλογευομένων, ἤτοι τῶν κτηνοβατῶν νά κόπτεται ὁ καυλός». Τήν αὐτήν ποινή τῆς καυλοκοπίας ἐπέβαλε τό βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο μέ τίς διατάξεις: Ἐκλογ. ΙΞ΄, λθ΄, Βασιλικ. πε΄, Ξ΄, ΛΖ΄, Προχειρ. ΛΘ΄, οδ΄, Ἁρμενόπ. δ΄, ΣΤ΄ Δ΄, Ματθ. Βλάσταρ. Συντ. ΣΤ΄ σ. 79.
Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανός τόν 6ο αἰ. μέ τήν ΟΖ΄ Νεαρά του κεφ. Α΄ἀποφαίνεται τήν παιδεραστίαν «διαβολικήν καί ἄτοπον ἀσέλγειαν», μέ τήν Νεαρά ΡΜΑ΄ κεφ. Α΄ «ἀσεβῆ καί ἀνοσίαν πράξιν, ἥν οὐδέ ἐν ἀλόγοις ἁμαρτανομένην ἐστί εὑρεῖν».

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω παρατιθεμένων ἐκ τοῦ τεραστίου ὑλικοῦ ἀναφορᾶς στάς κακουργίας τῆς παρά τήν φύσιν ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας ἀποδεικνύεται πασίδηλα ὅτι ἡ δῆθεν σχετική πρόοδος καί δημοκρατική εὐαισθησία, τά δῆθεν σχετικά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ δῆθεν διαφορετικότης καί ὁ δῆθεν ἐλεύθερος αὐτοπροσδιορισμός καί προσανατολισμός περί τό γενετήσιο ἔνστικτο καί τήν ταυτότητα τοῦ φύλου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ καταβαράθρωσις καί ὁ καταποντισμός τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καί ἀξιοπρεπείας καί ὁ πλήρης εὐτελισμός τῆς ἐννοίας ἄνθρωπος πού στήν ἑλληνική γλώσσα σύγκειται ἀπό τό ἐπίρρημα ἄνω καί τό ρῆμα θρώσκω πού σημαίνει ἄνω βλέπω, ἄνω φέρομαι.

Συμπέρασμα ὅλα τά ἀνωτέρω περιγραφέντα ἀνόσια καί φρικώδη γεγονότα τῆς Γαλλίας, Γερμανίας καί Ὀλλανδίας, τοῦ δῆθεν προηγμένου πολιτιστικῶς δυτικοῦ κόσμου ἀποτελοῦν τραγικωτάτη παλινδρόμηση τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ σέ ἐρέβη εἰδεχθέστερα τοῦ 2.396 π.Χ., πού ἐπενδύονται μέ ψιμύθια φαιδρότητος καί ἀμαυρώνουν τήν ἀνθρώπινη ὀντότητα ὅπως θά συμβεῖ στήν αἱματοπότιστη ἀπό Ἁγίους, Μάρτυρες καί Ἥρωες γῆ τῆς Θεσσαλονίκης προσεχῶς.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου