Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Σύγχρονα Πνευματικά θέματα. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος. Μέρος Α'


Σύγχρονα Πνευματικά θέματα

1.Κάρτα  πολίτη – χάραγμα
2.Μετανάστευσις
3.Μεταμοσχεύσεις-ἐγκεφ. Θάνατος
4.Μεταπατερική αἵρεσις

Σεβαστοί μου Πατέρες
καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ σήμερα, ποῦ τιμᾶμε τούς τοπικούς Ἁγίους μας, νά κάνουμε κάποιες νήξεις, σέ ὁρισμένα σύγχρονα πνευματικά θέματα.
Καί εὐθύς ἀμέσως ἀναφερόμεθα στήν ἠλεκτρονική κάρτα, ἤ μᾶλλον στήν ἠλεκτρονική φάκα, πού δέν εἶναι κάρτα χρήσιμη τοῦ πολίτη·  εἶναι κάρτα τοῦ κράτους θύτη, γιά τόν ἀνυποψίαστο θῦμα πολίτη. Ἡ κάρτα αὐτή, πρέπει νά μήν ἐπιτρέψουμε νά κυκλοφορήση, νά μή νομιμοποιηθῆ. Καί δέν πρέπει νά περάση, πρωτίστως γιά λόγους πνευματικούς καί κατόπιν γιά ὅλες τίς ὑπόλοιπες παρενέργειες.
Γιά τήν νομιμοποίηση, φυσικά θά εὐθυνόμαστε καί ἐμεῖς, ὅπως εὐθυνόμαστε καί γιά τόσα ἄλλα.
Βεβαίως καί εἶναι πρόδρομος καί παγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ὅλα αὐτά, εἶναι πρόδρομοι, ὅπως ἐπίσης καί ὅλοι οἱ κωδικοί πού μᾶς ἐπέβαλαν.  Εἴτε αὐτό λέγεται Α.Φ.Μ., εἴτε κάρτα –δηλαδή «χάφτα», πού ὅλα τά χάφτουμε, καί ἀρχίζουν οἱ πλάνες καί οἱ ἐπαναπαύσεις, ὅτι δηλαδή γιά κάποια ἀπό αὐτά δέν ὑπογράψαμε. Ἡ ὑπογραφή εἶναι μόνο; Τό ὅτι τά χρησιμοποιοῦμε δέν εἶναι σημαντικό;
Τό ὅτι οἱ νέες ταυτότητες καί τά διαβατήρια δέν ἔχουν τό θρήσκευμα καί τόσα ἄλλα, δέν εἶναι ἀνησυχητικό;
Κάθε πολίτης, μόνο μέ μία ἁπλή ταυτότητα, μποροῦσε νά κυκλοφορῆ καί νά πορεύεται. Γιατί, ἄρχισαν, ἐδῶ καί χρόνια, μέ κωδικούς διαφόρων ἐγγράφων ἀλλά καί προϊόντων; Φυσικά γιά νά φθάσουν κάποτε στό περιβόητο 666!...
Πρῶτα λοιπόν γιά τόν μαμμωνά, γιά νά εἰσπράττουν χρήματα καί νά μᾶς τά παίρνουν μέ τό «γάντι».
Καί τώρα ἕνα ἄλλο θέμα. Ἀλλά πρίν τό θίξουμε, παρακαλῶ πολύ προσέξτε νά μή παραξηγηθῶ!... Διότι δέν εἶμαι ρατσιστής «Ὕπαγε ὀπίσω μου».  Εἶμαι πάνω ἀπ’ ὅλα Μοναχός καί ὡς Μοναχός πονάω γιά τά ἄλογα κτίσματα τοῦ Θεοῦ, πόσο μᾶλλον πονάω καί προσεύχομαι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους.  Σκοπίμως τό ξανατονίζω.  Δέν εἶμαι ρατσιστής.  Λοιπόν εἴτε εἶναι Ρουμάνοι, εἴτε Ἀλβανοί, εἴτε Ἀφγανοί, ὁποιασδήποτε ἐθνικότητος, τό σωστό εἶναι, ὁ καθένας νά εἶναι ὑπήκοος τοῦ κράτους του.
Οἱ ἄνθρωποι δέν φταῖνε, πρέπει νά τούς πονᾶμε καί νά τούς σεβόμαστε.  Τούς ἀνθρώπους αὐτούς, τούς ἐχρησιμοποίησαν καί τούς χρησιμοποιοῦν, μέ φτώχεια, μέ πολέμους, μέ δυστυχίες, ἀκόμη καί μέ παρανομίες.  Σέ ἄλλους ἔταξαν ὅτι στήν Ἑλλάδα θά βροῦν τόν παράδεισο· σέ ἄλλους ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι καί ὡς ἐκ τούτου μποροῦν νά ἀναπτύξουν τις παράνομες δραστηριότητές τους· πορνεῖες, ναρκωτικά καί ὁποιαδήποτε παρανομία!...
Καί μήπως δέν κατήντησε ἡ Ἑλλάδα ξέφραγο ἀμπέλι; Ἥ μᾶλλον ξέφραγο χάος!  Θέλετε νά πιστέψουμε ὅτι ὅταν ἕνα κράτος θέλει, δέν μπορεῖ νά φυλάξη τά σύνορά του;
Ἐσκεμμένα δέν τά φυλάει. Ἡ πικρή ἀλήθεια εἶναι ὅτι· ὅλα αὐτά, τά ἐδημιούργησαν οἱ «Ἑβραῖοι» ἀνά τόν κόσμο, καί ἐν προκειμένῳ τά ἐδέχθησαν οἱ «ἑβραΐζοντες» Ἕλληνες-ἀνθέλληνες, λόγῳ οἰκονομικῶν καί λοιπῶν συμφερόντων, λόγῳ προσπαθείας ἐξοντώσεως τῶν Χριστιανῶν καί κάθε ὑγειοῦς ἀντιστάσεως.
Ἐπί πλέον ἐπιδιώκεται ταπείνωση, ὑποδούλωση καί σκλαβιά τῆς Πατρίδος μας.  Καί βλέπουμε τά ἀποτελέσματα καθημερινά· φόνοι, ληστεῖες, παρανομίες κ.λπ.  Μέ ἀποτέλεσμα νά μᾶς ποῦν τῷ Σατανικῷ Καιρῷ Ἐκείνῳ ὅτι· θά μᾶς κλέβουν τόν τότε κωδικό μας καί δῆθεν γιά τήν ἀσφάλειά μας, θά πρέπει νά σφραγιστοῦμε.
Βλέπουμε ἐδῶ καί χρόνια καί πιό πολύ στίς ἡμέρες μας, πόσο τούς ἐνδιαφέρει ἡ ἀσφάλειά μας. Ὅλα αὐτά πού κάνουν τόσα χρόνια στήν πατρίδα μας καί γενικά στήν ἀνθρωπότητα, μᾶς ἔχουν πείσει καί μᾶς ἔχουν ἀποδείξει πώς μόνο ἡ ἀσφάλειά μας δέν τούς ἐνδιαφέρει! 
Μιλᾶνε γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλά μόνο στά λόγια·  στήν πράξη  κτηνώδη δικαιώματα ἐπιβάλλουν καί προωθοῦν.
Ἕνα πρόσφατο παράδειγμα ἡ Λιβύη.  Δέν μποροῦσαν νά ἐπέμβουν πιό νωρίς; Ἔπρεπε, νά σκοτωθοῦν τόσες ψυχές; Ποιά εἶναι ἄραγε ἡ κρυφή πραγματικότητα; Ἤ τώρα στήν Συρία τί γίνεται;
Βέβαια παντοῦ ὅπου σκοτώνονται ἀθῶοι ἄνθρωποι, εἴτε Ἀμερική εἴτε Λιβύη εἴτε ἀλλοῦ, τό ἴδιο κρίμα εἶναι.  Στήν πράξη, οἱ ψυχές σήμερα ἀντικαθίστανται μέ χρυσό, μέ πετρέλαιο, μέ φανερά ἤ κρυφά συμφέροντα καί στόχους.
Ἀφοῦ κυβερνοῦν «Ἑβραῖοι», αὐτά εἶναι τά ἐπακόλουθα.
Εἶπε Γέρων: «Αὐτοί πού ἐσταύρωσαν τόν Χριστό δέν ἦσαν Ἄθεοι, Φαρισαῖοι ἦσαν».  Καί ὅλα αὐτά γιά συμφέροντα τῶν Σιωνιστῶν, πού ἔχουν ἐξαπλωθεῖ σέ ὅλο τόν κόσμο, εἰς βάρος ὅλων τῶν ὑπολοίπων καί ἰδιαιτέρως τῶν Χριστιανῶν....
Μέ μαθηματική ἀκρίβεια, θά καταντήσουν ἔτσι τήν ἀνθρωπότητα καί θά τήν ἐξαναγκάσουν ἀπεγνωσμένα νά ἐπιζητῆ νά βρῆ λύση γιά ἀσφάλεια κ.λ.π.
Καί ἡ λύση πού θά δοθῇ θά εἶναι τό σφράγισμα.  Θά δώσουν τήν «λύση» στό πρόβλημα πού ὁ Ἀντίχριστος ἐσκεμμένα καί σατανικά τό προετοίμαζε τόσα χρόνια.  Θά κάνει δῆθεν ὅτι πονάει καί θά ἐγγυηθεῖ καί θά προσφέρει ἀσφάλεια καί εὐφορία στούς σφραγισμένους γιά 3,5 χρόνια καί θά τρέξουν οἱ περισσότεροι, οἱ πλεῖστοι γιά τό σατανικό σφράγισμα καί στήν οὐσία θά ἐπισφραγίσουν καί θά ἐξασφαλίσουν τήν προσωπική τους πνευματική καί ἀνθρώπινη καταδίκη.
Μετά δέ τά 3,5 χρόνια θά διώξει ἐννοεῖται καί τούς σφραγισμένους.
Δέν μπορεῖ ὁ Θεός νά ἀλλάξη τό σχέδιό Του; Βεβαίως καί μπορεῖ.  Ἡ ἀπάντηση ὅμως εἶναι καί βρίσκεται στό· δέν μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νά ἀλλάξουν;  Μποροῦν!  Ἀλλά δέν θέλουν. Αὐτοί τά ἐδημιούργησαν καί τά δημιουργοῦν!  Ἀλλά ἐμεῖς τί κάνουμε; Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, τοῦ σφραγίσματος, θά βρίσκεται ἡ ἀνθρωπότητα σέ τέτοιο ἀδιέξοδο, ὥστε νά δέχεται τά πάντα!  Καί ὅσοι δέν εἶναι κοντά στόν Χριστό·  ἐκεῖ νά δεῖτε τί θά γίνει.  Μέ τί μεγάλη ἡδονή θά σφραγίζονται.
Ὅσο γιά τούς Χριστιανούς, ἀπό χρόνια θέλουν νά τούς διαλύσουν, φανταστεῖτε λοιπόν τότε. Ἤδη ἀπό χρόνια κυβερνᾶνε «Ἀντιχριστάκια», τότε θά κυβερνήσει ὁ μεγάλος γι’ αὐτούς ἀρχηγός, ὁ «Ἀρχιαντίχριστος».
Μέ πνευματικούς ὑπολογισμούς βρισκόμαστε σέ εἰδική τροχιά πρό Ἀντιχρίστου.  Δέν χρειάζεται νά ἔχουμε ἰδιαίτερα πνευματικά χαρίσματα καί θεολογικές γνώσεις γιά νά τό καταλάβουμε. Ὅλο καί καταστροφικώτερα, δημιουργοῦνται πνευματικά «τσουνάμια», πού θά καταβροχθίζουν χριστιανούς καί θά κατασκευάζουν τόν δρόμο τοῦ Ἀντιχρίστου.
Θέλουν, νά μᾶς δημιουργήσουν πνευματικό ἀλτσχάιμερ! ...
Πότε ἀκριβῶς, θά ἀνέβει ὁ Ἀντιχριστος στόν θρόνο Του, μόνο ὁ Θεός τό ξέρει.  Καί τί ὠφελεῖ νά ξέρουμε τό πότε; Αὐτό πού ὠφελεῖ εἶναι, τό τί πρέπει νά κάνουμε. Φυσικά καί πρέπει νά εἴμαστε σέ ἐγρήγορση καί ἑτοιμότητα, χωρίς μελαγχολία καί ψυχοπαθητική ἀνησυχία.  Μίμησις Ἁγίων χρειάζεται, μίμησις Φθιωτῶν Ἁγίων.
Ὅποιος ζεῖ κατά Θεόν καί ὅ,τι κάνει τό κάνει γιά τόν Χριστό, νά μή φοβᾶται τίποτε. Τί θά πεῖ ζῷ κατά Θεόν; Εἶμαι ἁπλά Χριστιανός; Ἁπλῶς ἐκκλησιάζομαι ἤ ἔστω δέν χάνω Ἀγρυπνία; κ.λ.π.· καλά καί αὐτά ἀλλά ἐπιπλέον χρειάζεται, γιά νά ἐνεργήσουν τά προηγούμενα, καί ἡ ἀσκητική ὀρθόδοξη πατερική ἀγωγή καί θεραπεία.  Ἡ πρακτική ἐφαρμογή, τῆς ὄχι «μεταλλαγμένης», ἀλλά τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας· διαφορετικά τά προηγούμενα δέν ἐνεργοῦν θεραπευτικά, ἀλλά ἁπλῶς ὡς κάποια πνευματικά παυσίπονα.
Τί θά πεῖ ζῶ κατά Χριστόν; σημαίνει ἔχω νοῦν Χριστοῦ, ἔχω μέσα μου τόν Χριστό, ζῶ μέ ἄσκηση καί αὐτοθυσία.  Φυσικά ὅλα αὐτά μέ διάκριση. Ἄλλα ὁ Μοναχός, ἄλλα ὁ κοινοβιάτης, ἄλλα ὁ ἀσκητής, ἄλλα ὁ ἔγγαμος, γιά νά μπορέσω νά ἀντιμετωπίσω, τό πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου ἤ καί τόν ἴδιο τόν Ἀντίχριστο, ἐάν τότε θά εἶμαι ἐν ζωῇ.
Καί  Ἀντίχριστος κατά τήν Ἀποκάλυψι σημαίνει σφράγισμα στό μέτωπο ἤ στό χέρι. Ἀλλά κατά τήν ἴδία Γραφή· ἤδη πολλοί Ἀντίχριστοι γεγόνασι καί πρέπει ἐκ τῶν προτέρων νά παίρνουμε τά κατάλληλα μέτρα.
Βέβαια ὅταν ἔρθει ἐκείνη ἡ ὥρα, δέν θά χρειάζονται πλέον, οὔτε συγκεντρώσεις, οὔτε συζητήσεις, οὔτε ἐρωτήσεις, γιά τήν τελεσίδικη προσωπική πνευματική ἀπόφαση τοῦ καθενός.
Ἐννοεῖται ὅτι ἡ τελική Νίκη καί τότε καί πάντοτε εἶναι τοῦ Χριστοῦ καί θά εἶναι καί δική μας, ἀρκεῖ μόνο νά εἴμαστε ὄντως τοῦ Χριστοῦ.
Διότι «εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν οὐδείς καθ’ ἡμῶν».  «Γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θέος».
Ἔτσι ἀντί νά μᾶς διακατέχει πνευματική ὑστερία γιά τό μέλλον τῶν διαφόρων πραγμάτων, εἶναι προτιμώτερο νά μᾶς διέπει ἡ καλή ἀνησυχία, κυρίως, γιά τό μέλλον τῶν παθῶν μας, οὕτως ὥστε αὐτά νά μήν ἔχουν καθόλου μέλλον.  Τότε καί μόνο τότε, τά ὑπόλοιπα τίθενται σέ σωστή πνευματική βάση.


Ὁμιλία κατά τήν ἀγρυπνία πρός τήν τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, 16-03-2012


Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

  Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Πνευματικά θέματα - Αρχ.Α.Κατερέλος
Ακούστε το ηχητικό μέρος πατώντας Σύγχρονα θέματα. Ομιλία Αρχ. Αρσενίου Κατερέλου, καθηγουμένου της Ι.Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου