Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ


Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς  Κυριακῆς.
 καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά  Λουκᾶν Εὐαγγέλιο Κεφ. 7, χωρία 11 ἕως 16

Ζ΄. 11 Τῷ καιρῶ ἐκείνω, ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. 12 ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ.
13
καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε· 14 καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 15 καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.
16 ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνο τον καιρό επήγε o Ιησούς σε μια πόλη πού την έλεγαν Ναΐν και μαζί του πήγαιναν και οι μαθητές και πολύς κόσμος.
Μόλις όμως έφθασε στην πύλη της πόλεως, μετεφέρετο προς τα έξω ένας νεκρός. Ήταν το μοναχοπαίδι της μητέρας του, πού ήταν και αυτή χήρα.
Πολλοί από την πόλη ακολουθούσαν μαζί της.
Μόλις ο Κύριος την είδε την σπλαχνίσθηκε και της είπε: Μην κλαις. Προχώρησε και έπιασε το φέρετρο, εκείνοι δε πού το βάσταζαν σταμάτησαν, και είπε: «Νεανίσκε, σε σένα το λέγω, σήκω».
Και ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει και ο Ιησούς τον παρέδωσε στη μητέρα του. Φόβος δε κατέλαβε όλους, δόξαζαν το θεό και έλεγαν. «Μεγάλος προφήτης φάνηκε μεταξύ μας. Και ότι επισκέφθηκε ο θεός το λαό Του. Αυτή η φήμη για τον Χριστό διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία και τα περίχωρα της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου