Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

Ἡ Ὀρθοδοξία μας. «Τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος.


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίαςΠοιό εἶναι τό ἔργον τοῦ Παρακλήτου μέσα στή δημιουργία καί τήν ἀναδημιουργία τοῦ κόσμου;
Στήν πρώτη δημιουργία τό Ἅγιο Πνεῦμα «ἐπιφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος» (Γέν. α΄ 2), πρᾶγμα πού σημαίνει «συνέθαλπε» καί «ἐζωογόνει» τή φύση τοῦ νεροῦ, «ὅπως τό πτηνό κλωσσᾶ  τά αὐγά του, δηλαδή ἑτοιμάζει τή φύση τοῦ νεροῦ γιά νά βγάλει ζωή» (Ἐφραίμ ὁ Σύρος Πρβλ. Ψαλμ. λβ΄ 6, Ἰώβ λγ΄ 4).

Ἀλλά «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» συντελεῖται καί ὁλόκληρη ἡ ἀναδημιουργία καί ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως (πρβλ. Ψαλμ. ργ΄ 30)· τό Ἅγιο Πνεῦμα «πεπλήρωκε τήν οἰκουμένη», «συνέχει τά πάντα» καί «ἔχει γνῶσιν φωνῆς» (Σοφ. Σολ. α΄ 7.  Πρβλ. ιβ΄ 1. Πραξ. β΄ 2).
Ποιά εἶναι τά δῶρα τοῦ Θεοῦ μετά ἀπό τήν ἐκλεκτή προφορά πού πραγματοποίησε ὁ Χριστός μέ τήν ἀνάληψή Του;
Τό δῶρο αὐτό τῆς ἀνθρωπότητας, δηλαδή τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δέν τό κράτησε ὁ Θεός, ἀλλά τό ἀντιπροσφέρει σέ μᾶς μέ τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (πρβλ. Ψαλμ. ξζ΄ 19. Ἐφεσ. δ΄ 8).

«Καί αὐτός ἔδωκε ἄλλους μέν ἀποστόλους, ἄλλους προφήτας, ἄλλους εὐαγγελιστάς, ἄλλους ποιμένας καί διδασκάλους, μέ σκοπό τόν καταρτισμό τῶν ἁγίων, διά ἔργον διακονίας, ‘‘εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ μέχρι νά φθάσωμε ὅλοι εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς πλήρους γνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, ‘‘εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ’’» (Ἐφεσ. δ΄ 11-13).
Κεντρικός λοιπόν σκοπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι νά μᾶς «ἐγκεντρίσει» μέ τό ἅγιο βάπτισμα στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ (Ρωμ. ια΄ 19-24.  Α΄Κορ. ιβ΄ 3, 13. Ἐφεσ. β΄ 18, δ΄4), νά προσφέρει δηλαδή σέ μᾶς τό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ, νά μᾶς χαρίζει μέ τήν θεία Κοινωνία τή ζωή τοῦ Χριστοῦ (Ἰω. στ΄ 53).  Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία (Α΄ Τιμ. γ΄ 15) εὔχεται στόν Θεό Πατέρα:

«Κατάπεμψον τό Πνεῦμα σου τό Ἅγιον ἐφ’ ἡμᾶς
καί ἐπί τά προκείμενα δῶρα ταῦτα.
Καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ
Σου,
τό δέ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ τίμιον Αἷμα τοῦ Χριστοῦ Σου·
μεταβαλῶν τῷ Πνεύματί Σου τῷ Ἁγίῳ» (ἐπίκληση θ. λειτουργίας).

Τό τίμιον Σῶμα καί τό τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ αὐτά εἶναι τά μεγάλα δῶρα πού μᾶς ἔστειλε ὁ Θεός μετά τήν ἀνάλυψή τοῦ Κυρίου·  αὐτά μᾶς ἐξασφαλίζει ἡ παρουσία τοῦ Παρακλήτου στήν Ἐκκλησία.  Τό Ἅγιο Πνεῦμα διανέμει στούς πιστούς κάθε χάρισμα (Α΄ Κορ. ιβ΄ 4-11. Ἐφεσ. δ΄4-13) καί συγκροτεῖ ὁλόκληρο τό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας (πρβλ. Α΄ Κορ. ιβ΄ 27, ιδ΄ 4).
Τήν ἀλήθεια αὐτή ἐκφράζει καί τό γνωστό στιχηρό ἀπό τόν ἑσπερινο τῆς Κυριακῆς τῆς πεντηκοστῆς:

«Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον,
βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ,
ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν,
ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν,
ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας.
‘‘Ὁμοούσιε καί ὁμόθρονε τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ,
Παράκλητε, δόξα Σοι» (πρβλ. Α΄Κορ. ιβ΄ 4-11).

Μέ ἄλλα λόγια τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐνεργοποιεῖ γιά μᾶς ὅλα τά ἀποτελέσματα τοῦ ἔργου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ·  κάνει δικά μας ὅλα τά δῶρα, ὅλα τά χαρίσματα πού ἐδωρήθηκαν στήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ καί ἔτσι μᾶς μεταφέρει στό ὕψος τῆς δόξης του Τριαδικοῦ Θεοῦ (Φιλιπ. β΄ 9-11, γ΄ 20-21).Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
                     Ἐκδόσεις «Διάλογος»
                            Ἔτος 1994
                        σελίδες 230 -232

http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου