Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ζήτησε τὴν διακοπὴν τῶν θεολογικῶν διαλόγων μετὰ τῆς Λουθηρανικῆς καὶ Ἀγγλικανικῆς «Ἐκκλησίας»

Ἐφ᾽ ὅσον ἀποδειχθῆ ὅτι θὰ προβοῦν εἰς χειροτονίας Γυναικῶν – «Ἐπισκόπων»
καὶ προωθοῦν τὸν σοδομιτισμὸν τῶν «Ἐπισκόπων» τωνὉ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 24η Σεπτεμβρίου, ζητεῖ τὴν διακοπὴν τῶν θεολογικῶν Διαλόγων μετὰ τῆς Λουθηρανικῆς καὶ Ἀγγλικανικῆς «Ἐκκλησίας», ἐπειδὴ ἐπιβραβεύουν τὸν σοδομιτισμὸν τῶν
«Ἐπισκόπων» των καὶ ἑτοιμάζονται νὰ προχωρήσουν εἰς τὴν χειροτονίαν γυναικῶν «Ἐπισκόπων».

ὉΜητροπολίτης στηρίζει τὰς θέσεις του εἰς δημοσιεύματα τοῦ ξένου τύπου. Εἰς τὴν ἐπιστολήν του ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ διακοπὴ θὰ πρέπη νὰ γίνη, ἀφοῦ οἱ Πρόεδροι τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι διεξάγουν διάλογον μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν προαναφερομένων «θρησκευτικῶν κοινοτήτων», διαπιστώσουν ὅτι τὰ καταγγελλόμενα ὑπὸ τῶν ΜΜΕ εἶναι ἀληθῆ. Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τὴν Ἱ. Σύνοδον ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Μακαριώτατε Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Ἡ κοινωνία τῆς πληροφορίας προσδίδει εἰς τούς συγχρόνους καιρούς τήν δυνατότητα ταχείας ἐνημερώσεως ἐπί διαφόρων θεμά- των καί οὕτω πάνυ εὐλαβῶς προάγομαι ὅπως ὑποβάλω τῷ Ἱερῷ Σώματι τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου, εἰς ὅ χάριτι Θεοῦ μετέχω, τήν πληροφόρησιν τῶν διεθνῶν μέσων ἐνημερώσεως καί ἰδιαιτέρως τῶν TIMES τῆς Ν. Ὑόρκης διά τήν ἀπόφασιν τῆς
Λουθηρανικῆς ἐν Ἀμερικῇ κοινωνίας, ὅπως ἐντάξῃ ὡς ἀνωτάτους Θρησκευτικούς λειτουργούς αὐτῆς καί δή ἐν τῷ Ἐπισκοπικῷ βαθμῷ πρόσωπα κατεγνωσμένα διά τόν σοδομιτισμόν των, ἅτινα ἀνερυθριάστως δημοσίᾳ ἔχουν συνάψει ἄθεσμον γαμικήν σχέσιν καί συμβιοῦν εἰς τήν χυδαίαν αὐτήν ἀνατροπήν τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί τοῦ Παναγίου θελήματος τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, ὡς καί τῶν TIMES τοῦ Λονδίνου διά τήν ἀπόφασιν τῆς Ἀγγλικανικῆς κοινωνίας ὑπέρ τῆς χειροτονίας γυναικῶν ὡς Ἐπισκόπων αὐτῆς, τῆς ὁριστικῆς ἀποφάσεως ἀναμενομένης νά ληφθῆ κατά τήν γενικήν σύνοδον αὐτῆς  ἐνὙόρκῃ Μ. Βρετανίας, τό προσεχές ἔτος.

Ἡ καθʼ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη,  Ἀκαινοτόμητος καί Ἀδιαίρετος Ὀρθόδοξος Καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, γνωστόν τυγχάνει ὅτι εὑρίσκεται ἐν θεολογικῷ διαλόγῳ κατόπιν πανορθοδόξων Ἀποφάσεων μετά τῶν προειρημένων θρησκευτικῶν κοινωνιῶν καί ἑπομένως αἱ ἐν τοῖς ὕπερθεν κινήσεις των, προκαλοῦν εὐλόγως τήν ἀπορίαν διά τήν ἀναγκαιότητα τῆς συνεχίσεως τοῦ λεγομένου θεολογικοῦ μετʼ αὐτῶν διαλόγου, ἐφʼ ὅσον μέ τοσοῦτον ἐκφαντορικόν τρόπον αἱ εἰρημέναι θρησκευτικαί κοινωνίαι ἀποσκορα- κίζουν κάθε ἔννοιαν Εὐαγγελικῆς καί Χριστιανικῆς ἀληθείας ἀπομακρυνόμεναι ἰλιγγιωδῶς ἐκ τῆς μιᾶς καί μοναδικῆς Ἀμπέλου τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Ὅθεν τυγχάνει μεῖζον θέμα, διά τήν Ἁγιωτάτην ἡμῶν Ἐκκλησίαν ὡς καί διά τάς λοιπάςὈρθοδόξους Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, ἡ συμμετοχή ἡμῶν εἰς μίαν προδήλως, κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ἀλυσιτελῆ διαδικασίαν, μέ μοναδικόν «ὄφελος» τήν ἐπικοινωνιακήν πολιτικήν τῶν ἡμετέρων ἀντιπροσώπων καί φυσικά τήν ξενοδοχειακήν των ἀπολαβήν κατά τάς διεργασίας τοῦ διαλόγου.
Ἑπομένως καθίσταται ἀναγκαία ἡ πλήρης διασάφησις τοῦ ὅλου αὐτοῦ ἀλγεινοῦ θέματος μέ τήν ἀποστολήν ἐγγράφων τῆς καθʼ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας πρός τούςὈρθοδόξους Προέδρους τῶν διεξαγομένων μετά τῶν εἰρημένων θρησκευτικῶν κοινωνιῶν θεολογικῶν διαλόγων, ὥστε μερίμνῃ αὐτῶν νά διακριβωθῆ ἐπισήμως, ἐάν ἡ μέν παγκόσμιος Λουθηρανική Ὁμοσπονδία ἀποδέχεται τάς ἀντιθέους ἀποφάσεις τῶν ἐν Ἀμερικῇ ὁμοπίστων αὐτῆς, ἡ δέ Ἀγγλικανική κοινωνία πρόκειται νά χωρήση εἰς τήν χειροτονίαν γυναικῶν «Ἐπισκόπων» ἀπό τοῦ ἔτους 2014 καί ἐν περιπτώσει ἐπαληθεύσεως τῶν ἤδη παγκοσμίως ἐξαγγελθέντων αὐθωρεί νά παύσωμεν τόν ἀλυσιτελῆ μετʼ αὐτῶν θεολογικόν διάλογον δίδοντες οὕτω ἐναργῶς τήν θεοφιλῆ μαρτυρίαν τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπί δέ τούτοις, βαθυσεβάστως διατελῶ, ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ορθόδοξος Τύπος 8/10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου