Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

῎Αλλος πειρασμός μέ τήν φιλαργυρία. Πυρκαϊά στήν Σκήτη Συχαστρία. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.


῎Αλλος πειρασμός μέ τήν φιλαργυρία
Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

 π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

'Ο πατήρ Κλεόπας μᾶς ἔλεγε: «῞Οταν ἤμουν Δόκιμος στήν Συχαστρία, κανείς μας δέν ἐκλείδωνε τό κελλί του, διότι δέν ὑπήρχε κάτι πού νά μᾶς κλέψη κάποιος. Κάθε τί πού εἴχαμε ἀνάγκη μᾶς τό ἔδιναν ἀπό τήν Σκήτη.
'Αλλά νά ἰδῆτε τώρα πῶς ἠθέλησε ὁ νοητός ἐχθρός μας νά μέ κυριεύση μέ τό πάθος τῆς φιλαργυρίας. Κατά τό ἔτος 1937, στό ὁποῖο ἤμουν μάγειρος, ἦλθε ἕνας Χριστιανός μας καί μοῦ εἶπε: «Πάτερ Κλεόπα, κύτταξε αὐτό τό καινούργιο νόμισμα τί ὡραῖο πού εἶναι».
Καί μοῦ ἔδωσε ἕνα.
'Εγώ ἐπῆρα τό νόμισμα αὐτό στό κελλί μου, τό  ἐβαλα στό παράθυρο κάτω ἀπό ἕνα χαρτί, γιά νά μή τό ἰδῆ κανείς κι ἔκλεισα τήν πόρτα. 'Από τό μαγειρεῖο ἐπήγαινα πάντοτε τρέχοντας στό κελλί μου, ἐκύτταζα ἀπό τό τζάμι ἄν τό χαρτί μέ τό νόμισμα εἶναι μέσα.
 Κάποια ἡμέρα, βλέποντας ἐγώ ὅτι ὁ διάβολος μοῦ αἰχμαλώτισε τήν καρδιά καί ἐκλείδωνα τήν πόρτα καί ἐσκεπόμουν μόνο τό νόμισμα, κατάλαβα τήν πτῶσι μου κι ἔκανα τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.
 ῎Αφησα τήν πόρτα πάλι ἀκλείδωτη, ὅπως καί πρῶτα, καί τό νόμισμα τό ἔδωσα σέ κάποιον πτωχό.
῎Ετσι λυτρώθηκα ἀπό τό πάθος τῆς φιλαργυρίας.

Πυρκαϊά στήν Σκήτη Συχαστρία


Κατά τά ἔτη 1938-1941 ἡ Σκήτη Συχαστρία ἀριθμοῦσε περί τούς 35 Πατέρας καί Δοκίμους 'Αδελφούς. Τά κελλιά τῶν Μοναχῶν ἦσαν κατασκευασμένα ἀπό ξύλο ἐλάτης καί ἀρκετά παλαιά, διότι καί ὁ Γέροντας π. 'Ιωαννίκιος ἦτο γέρων, ἡλικίας τότε 80 ἐτῶν, καί μέ δυσκολία ἠμποροῦσε νά φροντίζη γιά ὅλα τά ἀναγκαῖα.
 Στίς 30 Μαϊου 1941, πλησιάζοντας ἡ ἑορτή τῆς 'Αναλήψεως τοῦ Κυρίου μας, χιλιάδες ἤρχοντο οἱ Προσκυνητές γιά νά συμμετάσχουν στήν Πανήγυρι τῆς Μονῆς Νεάμτς πού ἑώρταζε καί νά παρακολουθήσουν τήν Θεία Λειτουργία. 'Επίσης Μοναχοί καί ἄλλοι 'Αδελφοί διήρχοντο κι αὐτοί ἀπό τήν Συχαστρία, ἔμεναν ἐκεῖ μία νύκτα καί συνέχιζαν τό ταξίδι τους γιά τήν Μονή Νεάμτς παραμένοντας κάθε νύκτα καί στά ἄλλα γειτονικά Μοναστήρια.
'Επειδή ἦτο ξηρασία καί φυσσοῦσε ἕνας ζεστός ἄνεμος, ξαφνικά ἀπό μία σπίθα ἄναψε ἕνα ξύλινο κελλί καί σέ μισή ὥρα, ὅλος ὁ περίβολος εἶχε κυριευθῆ στίς φλόγες. 'Εκάησαν ὅλα τά κελλιά, ἡ σκεπή τῆς πέτρινης ἐκκλησίας, τό ξύλινο Παρεκκλήσιο τῶν 'Αγίων Θεοπατόρων 'Ιωακείμ καί ῎Αννης καί, δέν ἠμπόρεσαν νά διασώσουν τίποτε οἱ Πατέρες, παρά λίγα ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα.
Σ' ἐκείνη τήν ἀναταραχή, μερικοί Χριστιανοί μπῆκαν μέσα στίς φλόγες κι ἔβγαλαν ἀπό τό Παρεκκλήσιο τό Εὐαγγέλιο, τά 'Ιερά Σκεύη μερικές εἰκόνες καί τό 'Αρτοφόριον. Μή γνωρίζοντας ὅμως ποῦ εὑρίσκοντο τ' ῞Αγια Λείψανα, τ' ἄφησαν ἐπάνω στήν 'Αγία Τράπεζα καί πετάχθηκαν ἔξω ἀπό τίς φλόγες. 'Ενῶ ὅλοι ἐλυποῦντο γιά τήν φθορά τῶν 'Αγίων Λειψάνων, ξαφνικά φάνηκε μία λευκή, ἀργυρᾶ φλόγα σάν μαχαίρι μέ μία κόκκινη ταινία δίπλα, ὅπου ἐκρατοῦντο τά ῞Αγια λείψανα, τά ὁποῖα ἐξῆλθον ἔξω καί αἰωροῦντο μέ τήν ταινία στόν ἀέρα.
Κατόπιν ἔπεσαν στό μέσον τῆς αὐλῆς μέ εὐλάβεια.
Βλέποντες οἱ Πατέρες αὐτό τό θαῦμα, ἐσήκωσαν τό κουτί μέ τ' ῞Αγια Λείψανα, τά ἀσπάσθηκαν καί εὐχαρίστησαν τόν Θεό μετά δακρύων. 'Ιδού, λοιπόν ὅτι ὁ Θεός τῶν θαυμάτων κάνει θαύματα σέ κάθε ἐποχή καί τόπο, ἀρκεῖ νά ἔχωμε πίστι καί νά Τόν παρακαλοῦμε μέ ταπείνωσι καί δάκρυα!
Μετά ὁ Γέροντας π. 'Ιωαννίκιος, βλέποντας ὅτι ὅλοι οἱ κόποι 30 χρόνων διασκορπίσθηκαν μέσα ἀκριβῶς σέ μία ὥρα, μέ δάκρυα στά μάτια ἔβαλε τρεῖς μετάνοιες μπροστά στήν πόρτα τῆς πέτρινης ἐκκλησίας καί εἶπε τά λόγια τοῦ Δικαίου 'Ιώβ: «'Ο Κύριος ἔδωκε, ὁ Κύριος ἐπῆρε. Εἴη τό ῎Ονομα Κυρίου εὐλογημένον. 'Αμήν».
Μέ παρόμοιους πειρασμούς καί θλίψεις δοκιμάσθηκε σκληρά ὁ ὅσιος αὐτός στάρετς μέχρι πού νά ἀνέλθη στούς οὐρανίους θαμῶνες. 'Από ἐκείνη τήν στιγμή ὁ π. 'Ιωαννίκιος δέν ἀπελπίσθηκε, ἀλλά ἐνεδυνάμωσε ὅλους λέγοντάς τους: «Πατέρες, μήν ἀποκάμνετε, διότι μᾶς κάηκε τό Μοναστήρι. Διά τίς ἁμαρτίες μας ἐκάη καί διά νά τό ἀναστήσουν καλλίτερο οἱ νέοι κτίτορες! 'Υπομένετε ὅλους τούς πειρασμούς μέ καρτερία καί μή ἐγκαταλείπετε αὐτό τόν τόπο πού ἁγιάσθηκε ἀπό τίς προσευχές καί τά δάκρυα τῶν προγόνων μας. Μόνο νά κρατᾶτε μέ ἀκρίβεια τήν μοναχική τάξι τῆς Σκήτης μας. ῞Οποιος δέν κρατεῖ τήν τάξι τοῦ 'Ιεροῦ αὐτοῦ Τόπου, ἐκδιώκεται ἀπ' ἐδῶ! Κρατεῖτε τήν μοναχική τάξι καί μήν ἀφήνετε οὔτε μία Θεία Λειτουργία, οὔτε ἕνα 'Απόδειπνο!
'Εάν κάνετε ἔτσι, καί ἀγαπᾶτε τήν καθαρή ζωή κι ἔχετε ἀγάπη μεταξύ σας, νά γνωρίζετε ὅτι ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας θά ἀναστήση ἀπό τήν στάκτη αὐτό τόν ἅγιο Τόπο καί θά ἔχετε εἰρήνη στίς καρδιές σας καί σωτηρία τῶν ψυχῶν σας. Διότι ὁ Θεός ἀρέσκεται περισσότερο σ' ἕνα ἔρημο καί καθαρό τόπο, παρά στόν τόπο ὅπου  ὑπάρχουν πολλοί ἀνυπότακτοι μοναχοί καί διχασμένοι!»

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 
1999
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος ΜπάλανΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου