Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Επιστολή συμπαράστασης Μητροπολίτου Πειραιώς προς τον Αρχιεπίσκοπο Τόμιδος Θεοδόσιο


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ἰουνίου 2013

Σεβασμιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Τόμιδος
Κύριον κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΝ
Εἰς ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ,
Χριστός ἀνέστη!
Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ εἰς τό Ἀρχιερατικόν διακονικόν λειτούργημα Ὑμῶν καί εἰς τό Σεπτόν πρόσωπον Ὑμῶν, προαγόμεθα ἵνα ἐκφράσωμεν Ὑμῖν   αἰσθήματα ἀφράστου πνευματικῆς χαρᾶς, ἀγαλλιάσεως καί εὐφροσύνης, τά ὁποῖα διακατέχουν ἡμᾶς, ἐκ τῆς πληροφορήσεως μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου τῆς Ἑλλάδος, τῆς διοργανώσεως ἐκ μέρους τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁμιλίας μέ κύριον ὁμιλητήν τόν ὁμότιμον καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., αἰδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον π. Θεόδωρον Ζήσην, μέ θέμα «Ἡ ἅλωσις τῆς Κων/λεως», ὁ ὁποῖος ἐπί τῆ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας του εἰς τήν καθ’Ὑμᾶς Ἀρχιεπισκοπήν ἐπεσκέφθη Ἱεράς Μονάς, ἔνθα, μετά ἀπό ἐκζήτησιν τῶν ἰδίων των μοναστικῶν ἀδελφοτήτων καί τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπέβαλαν κατάλληλα ἐρωτήματα διά θέματα ζωῆς καί δράσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ὁμιλητής ἀνέπτυξεν ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά καί πνευματικά θέματα.Συγχαίρομεν ἐγκαρδίως τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα διά τήν ἐκ Θεοῦ πεφωτισμένην ἔμπνευσιν τῆς συλλήψεως, διοργανώσεως, τῆς λίαν εὐστόχου ἐπιλογῆς καί τιμητικῆς προσκλήσεως τοῦ ὡς ἄνω ὁμιλητοῦ καί τῆς ἀρίστης διεξαγωγῆς τῆς ὁμιλίας.
Ἡ ὡς ἄνω ἐνέργεια Ὑμῶν καταδεικνύει τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος διά θέματα πανορθοδόξου θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος καί κατατάσσει τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα εἰς τούς φύλακας Ἀρχιερεῖς, τούς ἐν κόπῳ καί μόχθῳ πολλῶ, νύκτα καί ἡμέραν ἀγρυπνοῦντας διά τήν σωτηρίαν τοῦ ποιμνίου˙ εἰς τούς εὐόρκους Ἐπισκόπους, τούς διαφυλάσσοντας ἐν ἀκεραιότητι τούς φρικτούς ὄρκους τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας αὐτῶν˙ εἰς τούς καλούς Ποιμένας, τούς ὁμολογοῦντας τήν ἀμώμητον πίστιν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς καιρούς δυσχειμέρους καί ἐσχάτους, ἐν οἷς κυριαρχεῖ ἡ σύγχυσις πάντων τῶν πραγμάτων. Ὄντως ἀποδεικνύεσθε, Χάριτι Θεοῦ, ὄχι μόνον θρόνων διάδοχος, ἀλλά καί τρόπων μέτοχος τῶν Ἀποστόλων.

Ἡ ἐπιλογή ἐκ μέρους τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος ὡς ὁμιλητοῦ τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση ὑπῆρξε λίαν εὔστοχος, διότι, ὁ ἐξαίρετος καί ἐκλεκτός ἐν Χριστῶ ἀδελφός π. Θεόδωρος Ζήσης εἶναι εἷς τῶν καλλίστων καθηγητῶν διεθνῶς, ὁ ὀποῖος διαπρέπει ἐκ νεότητος εἰς τόν τομέαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Πατερικῆς Γραμματείας, ἐξέχουσα προσωπικότης καί σύγχρονος μορφή τῆς πατερικῆς θεολογίας, ἔξοχος συγγραφεύς πλείστων θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου συγγραμμάτων, σύμβολον ἀντιστάσεως κλήρου καί λαοῦ ἐναντίον τῆς διαφθορᾶς καί τῶν παρεκκλίσεων ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, παραδοσιακός ἱερεύς, μέ μεγίστη καί σημαντικοτάτη προσφορά καί συμβολή εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, διά τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ ὡς ἐκπροσώπου τόσον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅσον καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τούς θεολογικούς διαλόγους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν καί Προτεσταντῶν, ὡς διαπιστώνει κανείς, ἀναγινώσκων τό πλούσιον βιογραφικόν αὐτοῦ. Τά ἀνωτέρω μαρτυροῦμεν καί Ἡμεῖς ἐξ ἰδίας πείρας, ὡς αὐτόπτες καί αὐτήκοοι τοῦ ἀνδρός, διότι πολλάκις προσεκαλέσαμεν αὐτόν εἰς συνέδρια, ἡμερίδας καί ὁμιλίας, ἅς διοργανώνει κατά καιρούς ἡ καθ’Ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις, ἐκ τῶν ὁποίων μένομεν κάθε φορά ἔκπληκτοι καί ἔκθαμβοι ἐκ τῆς θεολογικῆς αὐτοῦ ἐμβριθείας, τοῦ ἐπιστημονικῶς καί θεολογικῶς τεκμηριωμένου καί ἐμπεριστατωμένου λόγου αὐτοῦ, τῆς δυναμικότητος καί μαχητικότητος αὐτοῦ καί, τέλος, τοῦ κατ’ἐπίγνωσιν ζήλου αὐτοῦ ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τά ὁποία, βεβαίως, διαπιστώσατε καί Ὑμεῖς, Σεβασμιώτατε, ἰδίοις ὄμμασι. Διό καί ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις ἐτίμησεν αὐτόν τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2012 μέ τόν Χρυσόν Σταυρόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-λεως.    
Πιστεύομεν, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἡ ἔλευσις τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση εἰς τήν καθ’Ὑμᾶς ἐπαρχίαν ὑπήρξεν πλουσιοπάροχος ἐκ Τρισαγίου Θεοῦ εὐλογία καί ἀπετέλεσεν ἱστορικόν σταθμόν, νευραλγικότατον γεγονός καί ἀνεπανάληπτον στιγμήν τόσον διά τά δρώμενα καί τήν πορείαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Τόμιδος, ἥν θεοφιλῶς καί θεαρέστως διαποιμαίνετε, ὅσον καί δι’ ὁλόκληρον τό Πατριαρχείον Ρουμανίας. Ἐπιπλέον, ἐλπίζομεν ὅτι ἡ ἔλευσις τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση ἐβοήθησεν τό ὑφ’Ὑμῶν καί τῶν συνεργατῶν Ὑμῶν ἐπιτελούμενον ποιμαντικόν ἔργον καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Θεός εὐοδώσῃ τήν καρποφορίαν του.
Εἴθε ἡ ἐκδήλωσις αὕτη, ἅγιε ἀδελφέ, νά ἔχῃ καί ἀνάλογον συνέχειαν, δηλαδή τήν διοργάνωσιν πλείστων παρομοίων ὁμιλιῶν, ἡμερίδων καί συνεδρίων μέ παρομοίους ἐκλεκτούς ὁμιλητάς πρός ἐνημέρωσιν καί διαφύλαξιν τοῦ ποιμνίου καί πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Περαίνοντες, Σεβασμιώτατε ἄγιε ἀδελφέ, εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καταξιώση ἡμᾶς εἰς μέν τήν παρούσαν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ τήν μεθ’ Ὑμῶν προσωπικήν ἐπαφήν καί ἐπικοινωνίαν καί ἐπιτέλεσιν ἀπό κοινοῦ τῆς φρικώδους καί ἀναιμάκτου Θείας Μυσταγωγίας, εἰς δέ τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ μετασχεῖν τῆς θέας τῆς ἀκτίστου θείας Χάριτος καί θείας δόξης τοῦ ἐν Τριάδι δοξαζομένου Θεοῦ.        
Πάλιν καί πολλάκις συγχαίρομεν καί ἐπικροτοῦμεν διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς ἐκδηλώσεως, κατασπαζόμενοι Ὑμᾶς ἀδελφικῶς.

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀδελφός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ  ΠειραιῶςΣεραφείμ
Ενημέρωση από  imp.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου