Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Κάρτες Ταρώ. Ὄψεις ἀποκρυφισμοῦ. Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου


 Κάρτες Ταρώ
Ὄψεις ἀποκρυφισμοῦ

Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Πρόκειται γιά 78 παιγνιόχαρτα, ἡ προέλευση τῶν ὁποίων εἶναι ἐξαιρετικά συγκεχυμένη καί χάνεται πίσω στούς αἰῶνες. Κάποιοι ἀνάγουν τήν προέλευσή τους στήν ἀρχαία Αἴγυπτο, ἐνῶ ἄλλοι ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ κάρτες Ταρώ ἐμφανίζονται στήν Εὐρώπη, τόν 14ο αἰ. στήν Ἰταλία1.
Σήμερα θεωρεῖται μία ἀπό τίς πλέον διαδεδομένες μορφές χαρτομαντείας γιά τήν πρόρρηση τοῦ μέλλοντος.
Ὅμως πέρα ἀπό αὐτή τή διαδεδομένη παράμετρο οἱ κάρτες Ταρώ ἔχουν καί μιά μακρά προϊστορία καί σχέση μέ τόν εὐρύτερο ἀποκρυφιστικό χῶρο2. Σύμφωνα μέ θεωρητικούς ἐκφραστές ὀπαδούς τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου καί οἱ 22 μεγάλες κλεῖδες τῶν Καρτῶν, πού εἶναι ἡ «Μεγάλη Ἀρκάνα» καί οἱ 56 ἐλάσσονες , γνωστή ὡς ἡ «μικρή Ἀρκάνα», ὑποδιαιροῦνται περαιτέρω καί ἐπιπλέον συσχετίζονται μέ ἄλλους ἀποκρυφιστικούς χώρους, ἐνῶ γιʼ ἄλλους ὑπάρχουν Ἑρμητικές ἤ καί Καμπαλιστικές ἀναγωγές καί συσχετισμοί3.
Κάθε μία ἀπό τίς Κάρτες Ταρώ ἔχει δικό της εἰδικό τίτλο καί ἀριθμό καί παρουσιάζεται μέ πολλές μορφές καί διαφορετικές σημασίες στούς διάφορους ἀποκρυφιστικούς χώρους. Στίς διάφορες ἀποκρυφιστικές χρήσεις τους, οἱ κάρτες Ταρώ χρη σιμοποιοῦνται:
α) ὡς μέσα μαντικῆς πρόγνωσης
β) ὡς μυητικά μέσα
γ) ὡς μορφή μαγείας Ἡ ἄμεση συνάφεια τῶν ἐν λόγῳ Καρτῶν μέ τόν ἀποκρυφισμό περιγράφεται σέ διάφορα βιβλία ἔργα ἀναφορᾶς τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου. Διαβάζουμε σέ ὁρισμένα τέτοια ἔργα τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά: «Ὑπό τῶν ἀποκρυφιστῶν τό Ταρώ θεωρεῖται ὡς ἡ βάσις τῆς προφορικῆς διδασκαλίας τῆς Μαγείας »4.
Ἡ οὐσιαστική παρουσία τοῦ ἀπο κρυφιστικοῦ στοιχείου στίς ἐν λόγῳ Κάρτες μαρτυρεῖται καί σέ εἰδικό ἐγχειρίδιο τοῦ χώρου ὅπου ἀναφερόμενο στά Ταρώ ἐπισημαίνει: «Σύμφωνα μέ τή θεωρία τοῦ ἀποκρυφισμοῦ ἔχουν φιγοῦρες ἀπό τά μυστικά κλειδιά τοῦ ἱεροῦ μαγικοῦ βιβλίου.
Ἀλλοῦ ἡ λέξη Τarot σημαίνει Σολομωνική »5. Ἄλλος ἐκπρόσωπος τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου ἀναφερόμενος σʼ αὐτές, τίς χαρακτηρίζει ὡς «μία ἀπό τίς ἐντυπωσιακές ἀνακαλύψεις τοῦ ἀνθρώπινου γένους»(!), πού ἐξασκοῦν, πάντα κατά τον ἰσχυρισμό του, «μία ἀκαταμάχητη γοητεία»6. Ἡ σχέση τῶν καρτῶν Ταρώ μέ τόν ἀποκρυφισμό, μέ θετική μάλιστα στάση ἀπέναντι στίς ἐν λόγῳ Κάρτες, ὁμολογεῖται καί ἀπό τόν χῶρο τοῦ Τεκτονισμοῦ.
Ἐπισημαίνονται πολύ χαρακτηριστικά σʼ ἕνα ἀντιπροσωπευτικό ἔργο τοῦ ἑλληνικοῦ Τεκτονικοῦ χώρου σχετικά μέ τίς κάρτες Ταρώ, σύν τοῖς ἄλλοις, τά ἑξῆς: « Εἶναι πλήρης σημασίας ἀνεξαρτήτως τῆς πλευρᾶς, ἀπό τήν ὁποία πλησιάζει ὁ σπουδαστής τήν ἀλήθειαν ἥτις εὑρίσκεται εἰς τά Ἀρχαῖα Μυστήρια καίτοι δέ ὁ συμβολισμός των ἐκφράζει παγκοσμίους ἰδέας, ἀντιπροσωπεύει ἐν τούτοις καί εἰδικόν μέρος τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης, διότι εἶναι συμβολικόν ἀλφάβητον τῆς ἀποκρύφου φιλοσοφίας »7.


Ὑποσημειώσεις:
1. Βλ.R. Biewald, Kleines Lexikon der Okkultismus, 2005. σ. 181.
2. Βλ. Μ. Υork, Historical Dictionary of New Age Movements, 2004, σσ.182-183.
3. Βλ.R. Biewald ,ὅπ.π., σ.181. N. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 2004, σ.301.
4.Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσω- τερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, Τόμ. Στ´, σ. 30.
5. Βλ. P. Jagot, Οἱ Ἀπό- κρυφες Ἐπιστῆμες καί ἡ μαγεία στήν ἐφαρμογή της, (μτφρ: Ε. Ἀνδρουλι- δάκη), 1963, σ. 11.
6. Βλ. G. de Givry, Witchcraft, Magic and Alchemy, 1971, σ. 280
7. Βλ. Ν. Λάσκαρι, Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, ἔκδ. Στοά Ὅμηρος, 1951, σ. 744.

 Ὀρθόδοξος Τύπος άρ τεύχ. 1950, 16 Νοεμβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου