Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική. Πρόλογος. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου


Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική
Πρόλογος

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ἱεραποστολή! Μία λέξις πού συγκινεῖ σχεδόν ὅλους μας καί κινεῖ τό ἐνδιαφέρον γιά μιά μεγαλύτερη πληροφόρησι καί εἰσαγωγή στόν κόσμον της. Μέ πόσο ἐνδιαφέρον διαβάζαμε μικροί τόν βίο καί τά κατορθώματα τῶν πρώτων ἱεραποστόλων στήν Ἀφρική καί στίς ἄλλες Χῶρες. Πόσο φάνταζαν στά μάτια μας οἱ μορφές τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, τῶν ἁγίων Φρουμεντίου, Κυρίλλου καί Μεθοδίου, καθώς καί ἄλλων συγχρόνων ἱεραποστόλων ὅπως τοῦ π. Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου, τοῦ π. Χαρίτωνος Πνευματικάκι, τοῦ π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη καί ἄλλων.
    Σήμερα ζῶντας σέ μία ἐποχή χλιαρότητος καί ἀδιαφορίας, ὅπου κυριαρχεῖ ἐν πολλοῖς ὁ ἀτομισμός, πόσο θά πρέπει νά κρατᾶμε ὑψηλά στήν συνείδησί μας καί νά παραδειγματιζόμαστε ἀπό ἐκείνους τούς ὀλίγους, πού παραμερίζοντας τό συμφέρον τους, ἐξέρχονται ἀπό τόν κλοιό μιᾶς προσωπικῆς αὐτάρκειας καί ἀψηφώντας καί τήν ἴδια τους τήν ζωή, ἀγωνίζονται νά μεταδώσουν τό φῶς  τοῦ Εὐαγγελίου καί τίς αἰώνιες Ἀρχές του στούς Ἀδελφούς «τούς ἐν σκότει καί σκιᾶ θανάτου καθημένους».

    Ὁ συγγραφέας τοῦ παρόντος βιβλίου π. Δαμασκηνός Γρηγοριάτης, ἔχοντας μία προϋπηρεσία 15 ἐτῶν στήν ἱεραποστολή τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς ἀπέκτησε μιά πλούσια ἐμπειρία ἀπό τήν ἐκεῖ διακονία του, ὅπου μετέβη κατόπιν εὐλογίας τοῦ Γέροντός του Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, ἀρχιμ. π. Γεωργίου. Ἐδῶ μᾶς καταγράφει μερικές ἀπ᾿ αὐτές.
    Τό βιβλίο φέρει τόν τίτλο: «Ἡ δρᾶσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική». Θίγει ἕνα μεγάλο θέμα, πού δυστυχῶς ταλαιπωρεῖ, ὄχι μόνο τούς κατοίκους τῆς Ἀφρικῆς, ἀλλά καί τῆς Πατρίδος μας, ἄν καί αὐτή ἔχει ἡλικία δύο χιλιάδων περίπου ἐτῶν χριστιανικῆς ζωῆς.
    Οἱ στατιστικές πού ἀναφέρουν τόν ἀριθμό τῶν μάγων πού ὑπάρχουν σήμερα στήν Ἑλλάδα εἶναι ἀπογοητευτικές, ἄν ὄχι ἀπελπιστικές καί πού δέν μᾶς τιμοῦν καθόλου.
    Μερικές φορές ἄνθρωποι-ναυάγια ἀπό τά προβλήματα τῆς ζωῆς, ἀντί νά κατευθυνθοῦν στήν Ἐκκλησία, ὥστε μέ τά ἱερά Μυστήριά της νά τά ξεπεράσουν, στρέφονται στούς μάγους μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἐσχάτη πλάνη νά εἶναι χείρων τῆς πρώτης.
    Στόν ἡμερήσιο τύπο καί γενικά στά μέσα κοινῆς ἐνημερώσεως διαφημίζονται τά ἀνωτέρω κατά κόρον, χωρίς καμμία συστολή.
    Ἄνθρωποι διακεκριμένοι στήν κοινωνία ἔχουν χάσει ὁλόκληρες περιουσίες, διότι ἔδειξαν ἐμπιστοσύνη σέ τέτοια πρόσωπα καί κατόπιν ἔγιναν πειθήνια ὄργανά τους.
    Οἱ νέοι μας ἀναζητῶντας κάτι τό διαφορετικό, ἐμπλέκονται κι αὐτοί ἀπό τά τρυφερά ἀκόμη χρόνια τῆς ἐφηβείας.
    Τό παρόν βιβλίο εἶναι μία «ἀνάσυρσις» τοῦ προσωπείου καί ξεσκέπασμα τῆς προσωπικότητος ὅλων αὐτῶν πού πίσω ἀπό τόν «ἐπιστημονικό» τίτλο τοῦ παραψυχολόγου, τοῦ μεταφυσικοῦ, ὠροσκόπου, ἀστρολόγου κλπ. λυμαίνονται πνευματικά καί οἰκονομικά τόν εὔπιστο καί ἁπλό λαό μας. Ἀποκαλύπτει πραγματικά, καί μερικές φορές μέ ρεαλισμό, τόν τρόπο ἐνεργείας τῆς μαγείας καί τῶν μάγων, μέσα στήν ἴδια πηγή τῆς δράσεώς τους, τήν Ἀφρική.
    Τό σπουδαιότερο γεγονός σ᾿ αὐτή τήν παρουσίασι-ἀποκάλυψι εἶναι  ὅτι ὁ συγγραφέας ὁμιλεῖ ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας. Παραθέτει γεγονότα αὐθεντικά, ὅπως τά εἶδε, τά ἔζησε ὁ ἴδιος ἤ τά ἄκουσε ἀπό αὐτόπτες μάρτυρες. Ἔζησε ἐπί ἀρκετά ἔτη στό κλῖμα αὐτό κι ἔτσι μπορεῖ νά παρουσιάση τά συμπεράσματά του  μέ ἀξιοπιστία, ὑπευθυνότητα, ἀλλά καί μέ πόνο.
    Τό ζητούμενο ἀπό τήν ἀνάγνωσι αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, δέν θά πρέπει νά εἶναι μόνο μία ἁπλή ἐνημέρωσις στό θέμα, πού διαπραγματεύεται. Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τόν κίνδυνο πού διατρέχουμε καί τήν πνευματική φθορά πού σιγά-σιγά ὑφιστάμεθα ἀπό τήν ἀπομάκρυνσί μας ἀπό τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί τόν προσανατολισμό μας στίς ἐνέργειες τοῦ σατανᾶ.
    Στήν Παλαιά Διαθήκη, προβλεπόταν καί ἐτιμωρεῖτο αὐστηρά ἡ καταφυγή στούς μάγους καί ἐγγαστρίμυθους. Πόσο μᾶλλον θά πρέπει νά ἀπέχουμε ἐμεῖς σήμερα, πού εὑρισκόμαστε στήν περίοδο τῆς Χάριτος τοῦ Εὐαγγελίου;
    Εὐχόμαστε ἡ ἀνάγνωσις τοῦ παρόντος νά ἀποτελέση ἕνα ἐγερτήριο καί ἀφυπνιστικό σάλπισμα πρός ὅλους καί νά γνωρίζουμε πλέον, ὅτι ἡ αἰώνια σωτηρία μας εὑρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία μας, στά Μυστήριά της, στήν Ἱερά παράδοσι καί στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων μας.


Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π.Δαμασκηνός - Ἀφρική -Μαγεία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου