Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

Η Ευθύνη της επιλογής μας. 4. «Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου»

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
4. «Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου»  (σελ.51-52)

                                       

                                        Βιομετρικά διαβατήρια
                                        Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                         666
                                         Bar code
                                         RFID
                                         Smart cards
                                         Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπς


«Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου»

Ἡ Ἀποκάλυψη εἶναι τό τελευταῖο ἀπό τά 27 βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης.  Εἶναι προφητικό στό κύριο μέρος του καί ἔχει συγγραφῆ ἀπό τόν Εὐαγγελιστή ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο.  Ὁ ἀγώνας καί ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ κακοῦ εἶναι γενικά τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου. Εἰδικώτερα ὅμως τονίζονται τά παρακάτω τρία σημεῖα΄ τό κακό, ἡ τιμωρία τῶν κακῶν ἀνθρώπων καί ἡ προστασία τῶν πιστῶν.  Γίνεται λόγος περί φυσικῶν ἀναστατώσεων στόν οὐρανό, τόν ἥλιο, τή σελήνη, τούς ἀστέρες, τή θάλασσα καί περί μεγάλων σεισμῶν στή γῆ, ὅπως διαλαμβάνει καί ἡ ἀποκαλυπτική ὁμιλία τοῦ Κυρίου κατά τά προλεχθέντα. Ἐπίσης γίνεται λόγος περί μαρτύρων τῆς πίστεως καί εἰδωλολατρίας, περί θηρίου, τό ὁποῖον θά φονεύῃ τούς χριστιανούς, θά ἔχῃ ἀπαίτησι νά λατρεύεται ὡς Θεός, θά τελῇ ψευδῆ θαύματα καί τέλος θά νικηθῇ ἀπό τόν Χριστό.
Αὐτά μποροῦν νά ἀποδοθοῦν στόν Ἀντίχριστο κατά το τέλος τοῦ κόσμου, ἀλλά καί στήν εἰδωλολοατρική Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία εἶχε ὅλους τούς χαρακτηρισμούς αὐτούς. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη κινεῖται πάνω ἀπό χρόνο καί τόπο.  Ὁ Θεολόγος συγγραφεύς ἔχει ὑπ΄ ὅψιν του ὡς κύριο χρόνο τίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ κόσμου, ὡς τύπο δέ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων τήν ἐποχή τῆς εἰδωλολατρικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.  Ἡ Ἀποκάλυψη ἔχει χαρακτήρα καθολικότητος καί οἰκουμενικότητος.  Εἶναι τό Α καί τό Ω τῆς ὁρατῆς καί ἀοράτου Δημιουργίας, το λυκαυγές καί τό λυκόφως ὅλων τῶν πολιτισμῶν τῆς γῆς.  Τά περιγραφόμενα γεγονότα δέν ἔχουν μόνο ἐσχατολογική ἀναφορά καί σημασία, ἀλλά διαχρονική καί παγκόσμια.  Ὁ συγγραφεύς ἐπαναλαμβάνει ἀνακυκλικῶς τά ἴδια, ἀλλά κατά διάφορο τρόπο, σέ τρεῖς ὁμοκέντρους ἀλλά ἀνίσους κύκλους τῶν ἑπτά σφραγίδων, ἑπτά σαλπίγγων καί ἑπτά φιαλῶν, ὥστε ὁ κύκλος τῶν ἑπτά σαλπίγγων εἶναι ἀνάπτυξι τοῦ κύκλου τῶν ἑπτά σφραγίδων, ὁ δε κύκλος τῶν ἑπτά φιαλῶν εἶναι ἀνάπτυξι τῶν ἑπτά σφραγίδων καί ἑπτά σαλπιγγών.
Σκοπός τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι νά ἀποκαλυφθοῦν ἐκ τῶν προτέρων στούς ἀνθρώπους ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν σύντομα, «ἅ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει» (Ἀποκ.1,1) Ἔτσι θά μπορέσουν νά κρατήσουν τόν ἑαυτό τους μακριά ἀπό τό μυστήριο τῆς ἀνομίας πού «ἤδη ἐνεργεῖται» στόν κόσμο (πρβλ. Β Θεσ. 2,7), ἐξαιρέτως δέ κατά τό τέλος τοῦ κόσμου, ὅταν θά ἀποκαλυφθῇ «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, υἱός τῆς ἀπωλείας»(στιχ.3), ὁ Ἀντίχριστος.
Τό βιβλίο αὐτό ἔχει πρωτεύουσα ἀξία καί σημασία γιά τήν ἐγρήγορσι, τήν πίστι καί τή σωτηρία τῶν Χριστιανῶν.  Εἶναι κατ’ ἐξοχήν παρήγορο καί ἐνισχυτικό.  Τελειώνει δέ μέ τήν ἀναδημιουργία τοῦ κόσμου, τόν καινό οὐρανό καί τήν καινή γῆ, τήν καινί πόλη, τήν ἁγία Ἱερουσαλήμ (πρβλ.Ἀποκ.21,1-2).
 
συνεχίζεται ....

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου