Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010

Η Ευθύνη της επιλογής μας. 3. «Ἡ άποστασία τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν»

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
3. «Ἡ άποστασία τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν»  (σελ.48-50)
 

                                       

                                        Βιομετρικά διαβατήρια
                                        Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                         666
                                         Bar code
                                         RFID
                                         Smart cards
                                         Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπς


«Ἡ άποστασία τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν»
 
Ὅταν ὁ Θεός Λόγος, τό ἀληθινό φῶς καί ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων (πρβλ.Ἰω.1,4) «σάρξ ἐγένετε καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (στιχ.14), δυστυχῶς «ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς»(3,19).
Ἡ ἀποστασία ἄρχισε ἀπ’ αὐτή τήν ἐποχή τοῦ Κυρίου, συνεχίζεται στίς μετέπειτα γενεές, θά γενικευθῇ λίγο πρίν τόν Ἀντίχριστο καί θα ἐπικρατήσῃ στις ἡμέρες τῆς παρουσίας του.
«Τό δέ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί (θά ἀποστήσουν)  τινές τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις και διδασκαλίας δαιμονίων» (Α’ Τιμ.4,1), πληροφορεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος τόν Τιμόθεο.  Καί πάλιν: «Ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται (Θά ἔλθουν) καιροί χαλεποί» (Β΄Τιμ.3,1)  .
Ἡ πρώτη ἔλευσι τοῦ Σωτῆρος βρῆκε τούς ἀνθρώπους «πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ, μεστούς, φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς (νά μισοῦν τόν Θεόν), ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετάς κακῶν,
γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους (νά μήν κρατοῦν τό λόγο τους), ἀστόργους, ἀσπόνδους (νά μην εἶναι διαλλακτικοί) ἀνελεήμονας» (Ρωμ. 1,29-31).
Καί ὄχι μόνο νά πράττουν αὐτά, «ἀλλά και συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι»(στιχ.32).  Με το νά ἐπιδοκιμάζουν ὅσους τά πράττουν, ἔδειχναν ὅτι δεν ἁμαρτάνουν ἀπό ἀδυναμία, ἀλλά ἀπό κακή θέλησι, καί εἶναι ἀναιδέστατοι καί ἀναισχυντότατοι.
Στις ἔσχατες ἡμέρες ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων θά ξεπεράσῃ κάθε προηγούμενο. «Ἔσονται γάρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,ἀχάριστοι, ἀνόσιοι (ἀσεβεῖς), ἄστοργοι, ἄσπονδοι (ἀδιάλλακτοι), διάβολοι, ἀκρατεῖς (ἄσωτοι), ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς (αὐθαδεις), τετυφωμένοι (φουσκωμένοι ἀπό ἐγωισμό), φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τήν δέ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι» (Β΄Τιμ.3,2-5)
Θ’ ἀγαποῦν τίς ἡδονές καί ὄχι τόν Θεό, θά κρατοῦν τόν τύπο τῆς θρησκείας, ἐνῷ τη δύναμί της πού ἐκδηλώνεται σε ἔργα θά ἔχουν ἀρνηθῆ.
Ἡ ἀποστασία τῶν Χριστιανῶν ἐκδηλώθηκε ἀπ΄ την ἀρχή με τίς αἱρέσεις. «Νῦν δέ ἐστίν ἡ ἀποστασία», γράφει ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων γιά τούς χρόνους τοῦ δ΄ αἰῶνος μ.Χ. «Ἤδη ὑπάρχει ἡ ἀποστασία.  Διότι ἔφυγαν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν ὀρθή πίστι....
Καί προηγουμένως τοὐλάχιστον οἱ αἱρετικοί ἦσαν φανεροί, ἐνῷ τώρα εἶναι γεμάτη ἡ Ἐκκλησία ἀπό κρυφούς αἱρετικούς.  Ἀπομακρύνθηκαν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν ἀλήθεια, καί αἰσθάνονται γαργαλισμό ἀκούγοντας τή διδασκαλία τους (πρβλ. Β΄Τιμ. 4,3-4).  Γίνεται λόγος ἀληθοφανής; Ὅλοι τον ἀκοῦν εὐχάριστα. Γϊνεται λόγος μετανοίας; Ὅλοι τον ἀποστρέφονται.  Ἀπομακρύνθηκαν οἱ περισσότεροι ἀπό τά ὀρθά λόγια καί ἔργα, καί προτιμοῦν μᾶλλον νά φαίνωνται, παρά νά εἶναι.  Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἀποστασία, καί πρέπει νά ἀναμένεται ὁ ἐχθρός.  Τελευταῖα μάλιστα ἄρχισε σιγά-σιγά νά στέλνῃ τούς προδρόμους του, γιά νά ἔλθῃ ἕτοιμος στα θυράματά του»11 (11 ΕΠΕ 2,133-135).
Ἀλλά καί οἱ Διαταγές τῶν Ἀποστόλων ἀναφέρουν ὅτι «κατά τίς ἔσχατες ἡμέρες θά πληθυνθοῦν οἱ ψευδοπροφῆται καί οἱ φθορεῖς τοῦ λόγου, καί θα μεταβληθοῦν τά πρόβατα σέ λύκους12 (12 ΒΕΠΕΣ 2,127).
Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέγει ὅτι «γι’ αὐτό ὁ ἄχραντος Δεσπότης παραχώρησε νά πειρασθῇ ὁ κόσμος μέ πνεῦμα πλάνης, ἐξ αἰτίας τῆς ἀσέβειας τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή ἔτσι ἤθελαν οἱ ἄνθρωποι, νά ἀποστατήστουν ἀπό τόν Θεό καί νά ἀγαπήσουν τόν Πονηρό»13 (13 Ἔργα, τομ.Δ΄, 112, Θεσσαλονίκη 1992).
Τότε «ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 14,12), διότι θά μισήσουν οἱ ἄνθρωποι ἀλλήλους καί θά διώξουν καί θά προδώσουν14 (14 Διαταγαί τῶν Ἀποστόλων, ΒΕΠΕΣ 2, 127) (πρβλ.στιχ. 10).
Ὁ ἡδονικός βίος θα ἐπικρατήσει καί οἱ ἄνθρωποι θά ἐπιδιώκουν τή ζωή τῆς ἁμαρτίας, «ὥσπερ...ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς τοῦ πρό τοῦ κατακλυσμοῦ»(Ματθ.24,38) καί «ἐν ταῖς ἡμέρες τοῦ Λώτ» (Λουκ. 17,28)  στά Σόδομα καί Γόμορρα.  Οἱ ἀνάρμοστες ἡδονές θά αὐξηθοῦν μεταξύ τῶν παρανόμων καί ὅσων ἔχουν χάσει τήν ἐλπιδα τῆς σωτηρίας τους, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος15 (15 ΕΠΕ 12,51). 
Οἱ ἄνθρωποι «ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται ἐμπαῖκται κατά τάς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν» (Ἰουδ.18).  Θα ζοῦν σαρκική ζωή «ὡς τά ἄλογα ζῶᾳ» (στιχ.10)  καί θα πορεύωνται «ὁπίσω σαρκός ἑτέρας» (στιχ.7), θα διαπράττουν δηλαδή παρά φύσιν ἁμαρτίες. Ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος λέγει ὅτι οἱ κοσμικοί θά γίνουν «μοιχοί, πόρνοι, ἅρπαγες, πλεονέκται»16 (16 ΒΕΠΕΣ 6,278) καί «οἱ μοναχοί τά τοῦ κόσμου ποθήσουσι»17 (17 Αὐτόθι). «Κατεφθαρμένοι τόν νοῦν» ( Β΄Τιμ. 3,8)  θα ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τό Θεό, θά δουλεύσουν στό Διάβολο καί ἔτσι θά ἑτοιμασθοῦν νά ὑποδεχθοῦν τόν Ἀντίχριστο. Ὅλη ἡ ἀποστασία ὅλων τῶν αἰώνων ἕνα σκοπό ἔχει΄ «ἵνα εὐπαράδεκτος γένηται ὁ ἐρχόμενος»18 (18 Πρβλ. Ἁγ. Κύριλλου Ἱεροσυλύμων, ΕΠΕ 2,132)  Ἀντίχριστος

συνεχίζεται ....

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου