Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

Ἐματαίωσαν τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα εἰς τὴν ὀρθόδοξον Σερβίαν αἳ ἀντιδράσεις κλήρου - λαοῦ


Ἐματαίωσαν τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα εἰς τὴν ὀρθόδοξον Σερβίαν αἳ ἀντιδράσεις κλήρου -  λαοῦ

Θά συμμετεῖχενεἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, κατά τάς ὁποίας θά ἐγίνετο ἡ ἀνακήρυξις τῆς ψευδοενώσεως, ὡς ἔλεγε

Ὁ Οἰκουμενιστής καί φιλοπαπικός Πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Εἰρηναῖος αἰτιολογῶν τήν ματαίωσιν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα εἶπεν ὅτι τό Κράτος τῆς Σερβίας δέν εἶχε τήν δυνατότητα νά λάβη ἐπαρκῆ μέτρα ἀσφαλείας διά τήν προστασίαν τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος ἐκινδύνευεν ἀπό ἐπιθέσεις ἐκ μέρους τῶν διακοσίων χιλιάδων ὀρθοδόξων προσφύγων τῆς Κροατίας, οἱ ὁποῖοι ἐγνώρισαν τήν βίαν καί τήν σκληρότητα τοῦ Παπισμοῦ.

 Ζῇ Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν καί προβάλλει διαρκῶς ἐμπόδια εἰς τά ἑνωτικά σχέδια τοῦ Φαναρίου μετά τῶν Παπικῶν.
 Εἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τήν συμπλήρωσιν 1700 ἐτῶν ἀπό τό Διάταγμα τῶνΜεδιολάνων περί Ἀνεξιθρησκίας θά συμμετάσχουν μόνον Ὀρθόδοξοι Πατριάρχαι καί Ἀρχιεπίσκοποι ὑπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον. Δέν θά συμμετάσχη ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπεκτατικάς βλέψεις εἰς βάρος τῆς Σερβίας καί αἱ σχέσεις του μετά τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβίας εἶναι ψυχραί.

 Ὄπισθεν ὁλοταχῶς ἔκαμνεν ὁ φιλοπαπικός καί φιλοοικουμενιστής Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος εἰς τό θέμα τῆς συμμετοχῆς τοῦ Πάπα εἰς τάς πανηγυρικάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις διά τήν συμπλήρωσιν 1700 ἐτῶν ἀπό τήν ὑπογραφήν τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, ὑπό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, διά τήν ἀνεξιθρησκίαν.
Εἰς τάς ἐκδηλώσεις αὐτάς ἐπρόκειτο νά ληφθοῦν ἀποφάσεις κορυφῆς διά τήν ψευδοένωσιν Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν, ἀφοῦ εἰς τήν Σερβίαν δέν θά ἦτο μόνον ὁ Πάπας καί οἱ συνεργάται του εἰς τό Βατικανόν, ἀλλά καί οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὑπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον.

 Αἱ σχετικαί συζητήσεις διά τήν λῆψιν ἀποφάσεων κορυφῆς εἶχον πραγματοποιηθῆ πρό δύο ἐτῶν περίπου. Τάς ἀποφάσεις εἶχεν ἀναδείξει κατ᾽ ἐπανάληψιν ἀπό τήν πρώτην σελίδα του ὁ «Ο.Τ.». Αὗται προεκάλεσαν μεγάλην ἀντίδρασιν εἰς τό ἐσωτερικόν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, εἰς τούς Καθηγουμένους Ἱερῶν Μονῶν, εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον καί εἰς τόν πιστόν λαόν.
Ὅλοι ὅσοι ἀντέδρασαν ἐνεθυμήθησαν τά ἐγκλήματα τοῦ Παπισμοῦ εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων κατά τήν διάρκειαν τοῦ Β´ Παγκοσμίου πολέμου, ἀλλά καί τά δημοσιεύματα ἐφημερίδων καί περιοδικῶν ὅτι τό Βατικανόν συμμετεῖχε, εἴτε εὐθέως εἴτε ἐμμέσως, εἰς τάς πολεμικάς ἐπιχειρήσεις (1990-1992 καί 1998) ἐναντίον τῆς διαλύσεως τῆς Γιουγκοσλαβίας καί τῆς Σερβίας.

 Αἱ ἀντιδράσεις ἦσαν πολύ δυναμικαί. Καί εἰς αὐτάς ὀφείλεται ἡ ματαίωσις τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα εἰς τήν Σερβίαν, ἀλλά καί ἡ ματαίωσις τῶν ὅποιων σχεδίων διά τήν ψευδοένωσιν Παπικῶν καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, χρησιμοποιῶν τήν γλῶσσαν τῆς πλαγίας ὁδοῦ, ὑπεστήριξεν ὅτι τό Κράτος τῆς Σερβίας δέν εἶχε τά μέσα καί τήν ὀργάνωσιν νά διασφαλίση τήν ἀσφάλειαν τοῦ Πάπα ἀπό τάς ἀντιδράσεις χιλιάδων Ὀρθοδόξων Σέρβων. Αἱ ἐξελίξεις ἀποτελοῦν μίαν ἀκόμη ἧτταν τοῦ Φαναρίου, τό ὁποῖον ἀνέμενεν εἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τήν συμπλήρωσιν 1700 ἐτῶν ἀπό τήν ὑπογραφήν τοῦ Διατάγματος διά τήν Ἀνεξιθρησκίαν νά κηρύξη οὐσιαστικῶς τήν ψευδοένωσιν.

 Αἱ ἀντιδράσεις Ἱεραρχῶν, Καθηγουμένων Ἱ. Μονῶν, τοῦ ἐντίμου κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀνέτρεψαν τά σχέδια τοῦ Φαναρίου καί ὅλων τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι προδίδουν τήν Ὀρθόδοξον πίστιν, καταφρονοῦντες τούς ἱερούς Κανόνας καί περιφρονοῦντες τόν Ὀρθόδοξον πιστόν λαόν.
Εἰς τάς ἐκδηλώσεις θά παραστοῦν Ὀρθόδοξοι Πατριάρχαι καί Ἀρχιεπίσκοποι Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί ἐκπρόσωποι τοῦ Βατικανοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Εἰς τάς ἐκδηλώσεις ὅμως δέν θά παραστῆ ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας (ἔχει ἐντόνους οἰκουμενιστικάς τάσεις), διότι ἔχει ψυχράς σχέσεις μέ τόν ἐπίσης οἰκουμενιστήν Πατριάρχην Σερβίας διά «ἐδαφικά ζητήματα».

Πρόσχημα ἡ ἀσφάλεια τοῦ Πάπα κ. Φραγκίσκου

Σχετικῶς μέ τήν ματαίωσιν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα εἰς τήν Σερβίαν ὁ φιλοπαπικός Πατριάρχης τῆς χώρας κ. Εἰρηναῖος, τήν ἀπέδωσεν εἰς τήν ἀδυναμίαν τῆς χώρας νά λάβη ἐπαρκῆ μέτρα ἀσφαλείας διά τήν προστασίαν του ἀπό ἐπιθέσεις προερχομένας ἀπό ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐκδιώχθησαν ἀπό τά «τάγματα ἐφόδου» ἐκ τῆς Κροατίας.
Συμφώνως πρός τό Ἐκκλησιαστικόν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων «Ρομφαία» ὑπό ἡμερομηνίαν 28ην Σεπτεμβρίου: «Νὰ συμμετάσχει στοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὰ 1.700 χρόνια ἀπὸ τὸ Διάταγμα τοῦ Μεδιολάνου στὸ Νίς, ἐξέφρασε ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος.

 Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως, μέσα ἀπὸ τὸν Γερμανικὸ τύπο, προειδοποίησε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίζει ἐὰν θὰ μποροῦσε ἡ χώρα νὰ παρέχει τὴν ἀσφάλεια ποὺ πρέπει, ἐνάντια στὸν κίνδυνο μίας ἐπίθεσης κατὰ τῆς Σερβίας ἀπὸ πρόσφυγες, ποὺ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὴν Κροατία. Ὡς ἐκ τούτου ὁ Προκαθήμενος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἀνέφερε ὅτι δὲν εἶναι ἀκόμη ἡ ὥρα γιὰ μία ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ Σερβία.
Ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος ἐξήγησε ὅτι "περίπου 200.000 Σέρβοι ἀπὸ τὴν Κροατία ἐκδιώχθηκαν καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους καὶ τὶς ἐκκλησίες, καὶ τώρα ζοῦν κάτω ἀπὸ ἄθλιες συνθῆκες". "Ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ δοῦν ὅτι ὁ Πάπας ἦρθε στὴ Σερβία, διότι ἡ Σερβία εἶναι ἀπὸ τὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμα ἐπισκεφθεῖ Πάπας στὴ σύγχρονη ἐποχή", πρόσθεσε ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἀνέφερε ὅτι τὸ Νίς, θὰ ἦταν ἰδανικὸ μέρος γιὰ μία συνάντηση μεταξὺ Ρ/Καθολικῆς καὶ Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ εἶναι ἡ γενέτειρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου». 

Ἡ σύγκρουσις Πατριαρχῶν

Διά τό ἴδιον θέμα ὁ δημοσιογράφος κ. Βασίλειος Σπυρόπουλος ἔγραψεν εἰς τόν ἔνθετον διά τήν Ὀρθοδοξίαν τῆς ἐφημερίδος «Δημοκρατία» καί τήν σύγκρουσιν τῶν Πατριαρχῶν Σερβίας-Ρουμανίας τά ἀκόλουθα: «Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ καταστεῖ τὸν Ὀκτώβριο ἡ Σερβία, καθὼς ἐκεῖ θὰ βρεθοῦν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς προκαθημένους τῶν Ὀρθόδοξων Πατριαρχείων καὶ Ἐκκλησιῶν (μὲ προεξάρχοντα τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο), ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Πατριάρχη Σερβίας κ. Εἰρηναίου, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴ συμπλήρωση 1.700 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων.

 Ἕως τὴν ὥρα ποὺ γράφονταν αὐτὲς οἱ γραμμὲς εἶχε γίνει γνωστὸ ὅτι στὴν πρόσκληση τοῦ κ. Εἰρηναίου ἀπάντησαν θετικὰ καὶ θὰ παραστοῦν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ μητροπολίτης Βαρσοβίας καὶ Πάσης Πολωνίας κ. Σάββας.

Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ παραστοῦν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καὶ ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος συνοδευόμενοι πιθανότατα ἀπὸ τὸν ἀρχιμανδρίτη Ἱερώνυμο Κάρμα, ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγάλου Σπηλαίου στὰ Καλάβρυτα. Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ ἐκκλησιαστικὲς πηγές, στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις στὴ Σερβία ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, ποὺ δὲν θὰ δώσουν τὸ “παρὼν” θὰ εἶναι ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ὁ ὁποῖος φέρεται ὅτι ἔχει ψυχρὲς σχέσεις μὲ τὸν οἰκοδεσπότη Πατριάρχη Σερβίας κ. Εἰρηναῖο.

Οἱ ἴδιες πηγὲς ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ κακὸ κλῖμα μεταξὺ τῶν δύο προκαθημένων προκλήθηκε ἀπὸ τὴν τοποθέτηση ἐπισκόπου, ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, σὲ περιοχὴ, ἡ ὁποία ἀνήκει στὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ἂν τελικῶς ἀληθεύει, ἐνδεχομένως νὰ ἐπιβεβαιώνει, ἕως ἕνα βαθμό, αὐτὸ ποὺ δὲν ἀμφισβητεῖται στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους, ὅτι δηλαδὴ τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας ἔχει ἐμφανίσει, ἰδιαίτερα τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡγεμονικὲς τάσεις ποὺ ἀρκετὲς φορὲς ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία μεγάλων ἐντάσεων καὶ τριβῶν μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς ὀρθόδοξης οἰκογένειας. Οἱ κακὲς γλῶσσες προχωροῦν τὸ θέμα ἀκόμη πιὸ πέρα, λέγοντας ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας ἐπιχειρεῖ νὰ στρέψει τὸ ἐνδιαφέρον του πρὸς τὴ Δύση, μὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ σημαίνει κάτι τέτοιο.

Οἱ ἑορτασμοὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων θὰ πραγματοποιηθοῦν στὴ Σερβία ἀπὸ τὶς 4 ἕως τὶς 9 Ὀκτωβρίου. Οἱ πόλεις ποὺ θὰ ὑποδεχθοῦν τοὺς ἐξέχοντες καλεσμένους εἶναι τὸ Βελιγράδι, ἡ Νὶς καὶ ἡ Ποντγκόριτσα. Στὸ πρόγραμμα ξεχωρίζει ἡ 6η Ὀκτωβρίου, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος θὰ προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας, ποὺ θὰ τελεσθεῖ στὸν νεόδμητο Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴ Νίς.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση ποὺ ἔχει ἀναρτηθεῖ στὴ σελίδα τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας στὸ διαδίκτυο, αὐτὴ εἶναι “ἡ κεντρικὴ ἐκδήλωση τοῦ Πανορθοδόξου Ἰωβηλαίου τῆς χρονιᾶς”, στὴν ὁποία θὰ λάβουν μέρος, ἐκτὸς ἀπὸ ὑψηλόβαθμους ἀξιωματούχους τῆς Σερβίας, καὶ πολλοὶ ἐκπρόσωποι γειτονικῶν κρατῶν, πρέσβεις ξένων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ σημαίνοντα πρόσωπα τῆς σερβικῆς δημόσιας ζωῆς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ.

Στὶς 7 Ὀκτωβρίου στὴν Ποντγκόριτσα θὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, παρουσίᾳ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ σερβικὴ πλευρὰ ἀποδίδει ἰδιαίτερο συμβολισμὸ σὲ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις, τὶς ὁποῖες χαρακτηρίζει “τὴ μεγαλύτερη συνάθροιση στὴν Ἱστορία τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας”.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς προκαθημένους Ὀρθόδοξων Πατριαρχείων καὶ Ἐκκλησιῶν, θὰ παραστοῦν ἐκπρόσωποι τῶν καθολικῶν καὶ τῶν προτεσταντῶν καὶ ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, ἐκπρόσωποι χριστιανικῶν ὀργανώσεων καὶ συνδέσμων, ἀλλὰ καὶ πολιτικοὶ ἀξιωματοῦχοι τόσο ἀπὸ τὴ Σερβία ὅσο καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς».

  Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1992, 4 Ὀκτωβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου