Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Τὰ κτιστὰ φῶτα τοῦ κόσμου καὶ τὸ Ἄκτιστο Φῶς τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ. Μέρος ΙΒ'. Π. Γεώργιος Καψάνης


Τὰ κτιστὰ φῶτα τοῦ κόσμου καὶ τὸ Ἄκτιστο Φῶς τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ. Μέρος ΙΒ'

Προσοχή ὅμως, γιατί κάθε φῶς δέν εἶναι ἐκ Θεοῦ, οὔτε κάθε ἐμπειρία εἶναι τῆς Χάριτος. Ὁ πονηρός διάβολος μετασχηματίζεται σέ ἄγγελο φωτός. Γι’ αὐτό κάθε πνευματική ἐμπειρία πρέπει νά τίθεται ὑπό τήν κρίσι ἐμπείρου καί διακριτικοῦ πνευματικοῦ πατρός.
Τί ἠμποροῦμε νά κρατήσουμε ἐμεῖς ἀπό αὐτά γιά τόν καθημερινό μας ἀγῶνα καί μάλιστα ὅσοι ζοῦν καί ἀγωνίζονται στόν κόσμο;
Ἄν δέν ἠμποροῦμε τήν ἐν ἡσυχίᾳ λόγῳ βιοτικῶν μεριμνῶν ἀδιάλειπτο προσευχή, ἄς ἀγωνισθῦμε γιά τήν συχνότερη εἴσοδο στό «ταμεῖο»  μας, δηλαδή στήν καρδιά καί στό προσευχητήριό μας, καί ἄς ἐπιμεληθοῦμε τήν ἐπίκλησι τοῦ γλυκητάτου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἐδίδασκε καί θεία ἀποκάλυψις ἐβεβαίωσε, ὅτι ἡ προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν» δέν εἶναι μόνο γιά τούς μοναχούς ἀλλά καί γιά τούς ἐν τῷ κόσμῳ χριστιανούς. Ἄς λέμε τήν εὐλογημένη αὐτή εὐχή ὄχι μόνο στίς τακτικές ὧρες τῆς προσευχῆς, ἀλλά καί στίς ἄλλες ὧρες τοῦ εἰκοσιτετραώρου, ὅταν ὁδοιποροῦμε ἤ ταξιδεύουμε, ὅταν ἐργαζώμεθα ἤ ἀναπαυώμεθα.
Ἄς μή κατατριβώμεθα μέ πολλά μάταια καί δευτερεύοντα, πού μᾶς ἀφαιροῦν πολύτιμο χρόνο ἀπό τήν μελέτη καί τήν προσευχή.

Ἄς προσέχουμε τήν ἀργολογία καί τήν κατάκρισι, πού φθείρουν τήν ψυχή μας.
Ἄς ἐπιμελούμεθα νά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί κυρίως τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης πού ἀναπαύει τόν Θεό στίς καρδιές μας.
Ἄς μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή καί τά ἔργα τῶν ἁγίων Πατέρων.
Ἄς συχνάζουμε προθυμότεροι στίς ἐκκλησιαστικές συνάξεις καί ἀκολουθίες.
Ἄς τρέχουμε σάν διψασμένοι ἔλαφοι στό Ποτήριον τῆς Ζωῆς.
Πρό πάντων ὅμως ἄς μετανοοῦμε καί ἄς ἐξομολογούμεθα τελωνικῶς κάθε φορά πού μέ τίς ἁμαρτίες μας πικραίνουμε τόν εὐεργέτη μας Κύριο.
Ἄν ἔτσι πορευώμεθα, ἄς ἔχουμε τήν ἐλπίδα μας στόν Κύριό μας ὅτι, καί ἐάν ἐδῶ σ’ αὐτή τή ζωή δέν καταξιωθοῦμε τῆς θέας τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, τοὐλάχιστον δέν θά στερηθοῦμε κάτι ἀπό τήν μακαρία θέα Του στήν αἰώνιο ζωή.
Θά δώσω καί πάλι τόν λόγο στόν ἅγιο Γρηγόριο γιά νά κατακλείσῃ ἐκεῖνος τήν παροῦσα ὁμιλία:
«Καλῶς οὖν πιστεύοντες ὡς ἐδιδάχθημεν, καί τοῦ μυστηρίου συνιέντες τῆς τοῦ Κυρίου μεταμορφώσεως,
ὁδεύσουμεν πρός τήν λάμψιν τοῦ φωτός ἐκείνου·  καί τοῦ κάλλους ἐρασθέντες τῆς ἀναλλοιώτου δόξης, τό ὄμμα τῆς
διανοίας τῶν γηΐνων μολυσμῶν ἐκκαθάρωμεν, πᾶν περιφρονοῦντες τερπνόν καί περικαλλές, ὅ μή μόνιμον,
ὅ κἄν ἡδύ δοκῇ, ἀλλ’ ὀδύνην προξενεῖ τήν αἰώνιον, κἄν ὥραν φέρῃ τῷ σώματι, ἀλλά τῇ ψυχῇ περιβάλλει τὸν
δυσειδῆ χιτῶνα τῆς ἁμαρτίας ἐκεῖνον, δι’ ὅν δεθείς χεῖρας καί πόδας ὁ μή τό ἔνδυμα τῆς ἀφθάρτου συναφείας ἔχων,
εἰς τό πῦρ ἐκεῖνο καί τό σκότος ἐξάγεται τό ἐξώτερον· οὗ ρυσθείημεν ἅπαντες ἐλλάμψει καί ἐπιγνώσει τοῦ ἀΰλου καί
ἀϊδίου φωτός τῆς τοῦ Κυρίου μεταμορφώσεως, εἰς δόξαν αὐτοῦ καί τοῦ ἀνάρχου αὐτοῦ Πατρός, καί τοῦ ζωοποιοῦ
Πνεύματος, ὧν μία καί ἡ αὐτή λαμπρότης τε καί θεότης καί δόξα καί Βασιλεία καί δύναμις, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν»45.
( Πιστεύοντες λοιπόν καλῶς ὅπως διδαχθήκαμε καί κατανοήσαντες τό μυστήριο τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, ἄς ὁδεύσουμε πρός τήν λάμψι τοῦ φωτός ἐκείνου· καί ἀφοῦ ἐρωτικῶς ποθήσουμε τό κάλλος τῆς ἀναλλοιώτου δόξης, ἄς καθαρίσουμε τόν ὀφθαλμό τῆς διανοίας ἀπό τούς γηΐνους μολυσμούς, περιφρονοῦντες κάθε τί εὐχάριστο καί ὡραῖο πού δέν εἶναι μόνιμο καί πού, ἔστω καί ἄν φαίνεται γλυκύ, ὅμως προξενεῖ αἰώνια ὀδύνη καί, ἔστω κι ἄν φέρῃ ὀμορφιά στό σῶμα, ὅμως ντύνει τήν ψυχή μέ ἐκεῖνον τόν ἄσχημο χιτῶνα τῆς ἁμαρτίας, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ἀφοῦ δεθῇ χέρια καί πόδια αὐτός πού δέν ἔχει τό ἔνδυμα τῆς ἀφθάρτου συναφείας, ὁδηγεῖται στό πῦρ ἐκεῖνο καί τό σκότος τό ἐξώτερο, ἀπό τό ὁποῖο εἴθε νά σωθοῦμε ὅλοι διά τῆς ἐλλάμψεως καί ἐπιγνώσεως τοῦ ἀΰλου καί ἀϊδίου φωτός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου πρός δόξαν αὐτοῦ καί τοῦ ἀνάρχου Του Πατρός καί τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος, τῶν ὁποίων μία καί ἡ αὐτή εἶναι ἡ λαμπρότης καί θεότης καί βασιλεία καί δύναμις νῦν καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων· Ἀμήν).

 ____________________________________________________________________

45.Ὁμιλίαι 41, ἔνθ’ ἀνωτ. σελ. 194.

Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὄρος
2000
σελ. 36-42
Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου