Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Κρύσταλλοι Κρυσταλλομαντεία Κρυσταλλοθεραπεία. Πρωτ.Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου


Κρύσταλλοι Κρυσταλλομαντεία Κρυσταλλοθεραπεία

 Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Στήν ἀποκρυφιστική ἀγορά τῆς Νέας Ἐποχῆς (New Age) ξεχωριστή θέση ἔχουν οἱ Κρύσταλλοι, πού χρησιμοποιοῦνται ὡς φυλακτά, ὡς μέσο μαντείας καί ὡς μορφή «ἐνεργειακῆς» θεραπείας. Εἶναι σύνηθες τό φαινόμενο στό χῶρο τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἰδιαιτέρως στά πλαίσια τῆς ἀποκρυφιστικῆς καί ἄκρως ἀντιχριστιανικῆς ἰδεολογίας της, νά χρησιμοποιοῦν ἀναλογίες γιά πραγματικότητες καί μεγέθη τοῦ ἐπιστητοῦ μ᾽ ἕνα ψευδοεπιστημονικό μανδύα.
Ἔτσι ἀκριβῶς, ὅπως συμβαίνει σέ ἄλλες περιπτώσεις, οἱ Κρύσταλλοι ποὺ χρησιμοποιοῦνται στά πλαίσια τῆς τεχνολογίας χρησιμοποιοῦνται καί στό χῶρο τῆς Νέας Ἐποχῆς, γιά νά δομηθεῖ μία ἀλληλοεξαρτώμενη ἐπιχειρηματολογία γιά τή διαφήμιση καί τή χρήση τους σέ ἕνα πλῆθος ἀποκρυφιστικοῦ καί ἀνορθολογικοῦ χαρακτήρα νεοεποχίτικων πρακτικῶν.
α)Ἡ παλαιότερη πρακτική, πού οὐσιαστικά ἀποτελεῖ υἱοθέτηση πρακτικῶν ἀποκρυφιστῶν τοῦ μεσαίωνα, σχετίζεται μέ τή χρήση τῶν Κρυστάλλων ὡς μέσο μαντείας, ὁραματισμοῦ καί πρόγνωσης δῆθεν τοῦ μέλλοντος.

Οἱ χρῆστες αὐτῆς τῆς ἀποκρυφι- στικῆς πρακτικῆς μαντείας διαφημίζουν τούς Κρυστάλλους καί τήν κρυσταλλοσκόπηση ὡς μέσο πρόγνωσης τοῦ μέλλοντος, ὡς μέθοδο ἀνακάλυψης χαμένων ἀντικειμένων, ὡς ἀποκαλυπτική πρακτική ἐπίλυσης διαφόρων προβλημάτων.
β) Ἡ κατεξοχήν ὅμως χρήση τῶν Κρυστάλλων, εἴτε πρόκειται γιά χαλαζίες, πολύτιμους ἤ ἡμιπολύτιμους λίθους κ.ἄ στούς νεοπεοχίτικους χώρους σχετίζεται μέ τή διαφήμισή τους ὡς φυλακτῶν. Στή νεοεποχίτικη ἀποκρυφιστική ὁρολογία παρουσιάζονται ὡς «ἐνεργειακές πηγές ὑψηλῶν δονήσεων», πού προσφέρουν δῆθεν ἰσχυρή προστασία ἀπό ἀσθένειες, μαγικές ἐπιβουλές, κακή τύχη, ἀστρική ἐπιβουλή καί πολλά ἄλλα, πού ὁ ἀποκρυφιστικός χῶρος ἀναφέρει.
Ἡ χρήση τους ὡς φυλακτῶν συνδυάζεται καί μέ ἄλλες νεοεποχίτικες ἀποκρυφιστικές πρακτικές, ὅπως τόν ἐνεργειακό καθαρισμό τους ἤ τόν ἐνεργειακό προγραμματισμό τους μέσῳ διαλογισμοῦ κ.λπ., ὥστε ἡ ὑποτιθέ- μενη προστασία τους νά καταστεῖ πιό ἰσχυρή.
 γ) Ἡ τρίτη μορφή χρήσης τῶν Κρυστάλλων στό χῶρο τῆς Νέας Ἐποχῆς σχετίζεται μέ τό πρόβλημα τῆς ἀσθένειας.Ἡ χρήση τους, μέ τήν ἴδια ἀκριβῶς αἰτιολογία, πού διαφημίζονται ὡς φυλακτά, προβάλλεται καί ὡς ἐνεργειακή «θεραπεία» γιά θέματα ὑγείας. Μόνο πού στή συγκεκριμένη περίπτωση συνδυάζονται μέ τήν ἀνθρωπολογία τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἔχει υἱοθετήσει τήν ἰνδουϊστική ἀντίληψη τῶν τσάκρας ἤ τήν ἀπωανατολίτικη θρησκευτική θεωρία περί παγκοσμίου ἐνέργειας.
 Οἱ Κρύσταλλοι τοποθετοῦνται πάνω στά τσάκρας ἤ στούς ἐνεργειακούς λεγόμενους μεσημβρινούς, καθώς ἔτσι, ὑποτίθεται, ἡ ἐσωτερική δύναμη πού διαθέτουν, μέσῳ τῶν δονήσεων, πού ἐκπέμπουν, θά ἐπιδράσει στήν ἀποκατάσταση τῆς ἐνεργειακῆς ροῆς στά τσάκρας μέ ἀποτέλεσμα, πάντα κατά τά ἀντιεπιστημονικά μυθεύματα τοῦ χώρου, νά ὑπάρξει θεραπεία.
Καί αὐτή ἡ πτυχή τῆς νεοεποχίτικης καί ἀποκρυφιστικῆς δοξασίας βρίσκει ἀπήχηση καί ἔχει ἀποδοχή, ὄχι βεβαίως σέ ὅσους ἔχουν «νοῦν Χριστοῦ» (Α΄. Κορ. 2, 16), ἀλλά σέ ἀνθρώπους, πού «ἀπό μέν τῆς ἀληθείας τήν ἀκοήν ἀποστρέψουσιν, ἐπί δέ τούς μύθους ἐκτραπήσονται» (Β΄. Τιμ. 4, 4).

Σημείωση: Γιά τή σύνταξη τοῦ παρόντος χρησιμοποιήσαμε τά κάτωθι: i) P. Lemesurier, The New Age Lexikon, 2005, ii) N. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 2002, iii) R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, 2005, iv)W. Martin, The Kingdom of the Cults, 1997.


Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ.  1968, 22 Μαρτίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου