Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Έγγραφη διαμαρτυρία Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ προς Υπ. Εξ. ΗΠΑ Κλίντον περί θρησκευτικών δικαιωμάτων


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς δημοσιοποιήσεως τῆς ἐτησίας ἐκθέσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ περί τῶν Θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν παγκοσμίως καί ἐπειδή γίνεται ὀνομαστικῶς λόγος γιά τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς ἀπεστάλη ἔγγραφος διαμαρτυρία του στήν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν διά τοῦ ἐνταῦθα Πρέσβεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax 210 4518476
                          ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Πρός τόν
Ἐξοχώτατον Κύριον
Daniel B. Smith
Πρέσβυν τῆς ΗΠΑ
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ,
Σᾶς ὑποβάλλω τήν ἔγγραφη διαμαρτυρία μου γιά τήν ἀναφορά τοῦ προσώπου μου στήν Ἔκθεση γιά τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Χώρας Σας καί θερμῶς παρακαλῶ ὅπως εἴχατε τήν εὐγενῆ καλωσύνην νά προωθήσετε αὐτήν εἰς τήν Ἐξοχωτάτην κ. Ὑπουργόν.
Ἐκ προοιμίου εὐχαριστῶ τήν Ἐξοχότητα Σας καί διατελῶ μέ θερμές εὐχές, ὁ δωρεοδότης Θεός νά χαρίζη σέ Ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειαν Σας ὑγιεία, εὐτυχία καί κάθε πρόοδο.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax 210 4518476
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2012
   
Πρός
Τήν Ἐξοχωτάτην
Hilary Clinton
Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς;
Εἰς WASHINGTON
""""""""""""""""""""""""""
Ἐξοχωτάτη κ. Ὑπουργέ,
Εἰς τήν Ἔκθεσιν τοῦ Ὑπουργείου Σας πού ἀναφέρεται στό σεβασμό τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν ἀνά τόν κόσμον καί εἰδικώτερα εἰς τήν χώρα μου χρησιμοποιεῖται τό ὄνομά μου καί περιγράφονται ἐνέργειές μου καί λόγοι μου χωρίς νά μοῦ δοθεῖ οὐδεμία δυνατότης νά ἐξηγήσω τί παραγματικά συμβαίνει.
Ὡς πολίτης τοῦ κόσμου καί κάτοικος αὐτοῦ τοῦ πλανήτη αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωση νά ἐκφράσω τήν διαμαρτυρία μου διότι προφανῶς μέ τόν τρόπο πού συντάσσονται οἱ συγκεκριμένες ἐκθέσεις τοῦ Ὑπουργείου Σας παραβιάζονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί κατά βάσιν τό Σύνταγμα τῶν Η.Π.Α., χώρας τήν ὁποία ἐθεμελίωσαν οἱ Πατέρες τοῦ Ἔθνους Σας ἐπί τῶν πανανθρωπίνων ἀξιῶν πού γεννήθηκαν στήν χώρα μου, δηλ. τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος.
Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὡς ἔμπειρος πολιτικός καί πρόσωπο σημαντικῆς προσφορᾶς εἰς τήν μεγάλη Σας Χώρα ὅτι στά κράτη δικαίου εἶναι ἀπαράδεκτο τό γεγονός νά καταδικάζεται κάποιος ἀναπολόγητος καί νά παραβιάζεται ἡ παγκόσμια δικαστική ἀρχή «νά μήν ἐκδόσεις τήν κρίση σου γιά ὁποιοδήποτε θέμα πρίν ἀκούσεις καί τίς δύο πλευρές». Διαμαρτύρομαι λοιπόν ἐντόνως διότι χωρίς νά ἐρωτηθῶ γιά τό τί πράγματι συνέβη ἤ γιά τό τί πράγματι εἶπα, οὐσιαστικά καταγγέλομαι παγκοσμίως ὡς δῆθεν φονταμενταλιστής καί ὡς δῆθεν παραβιάζων τά δικαιώματα τῶν συνανθρώπων μου. Ἐάν εἶχαν οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Σας τήν εὐγένεια καί τήν συνείδηση νά μέ ἐρωτήσουν πρίν μέ καταγγείλουν τί πράγματι συμβαίνει μέ τά ἀναφερόμενα θέματα, θά τούς ἐνημέρωνα ὅτι ἀπηυθύνθην ἐγγράφως εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν Ἀθήναις Ρωμαιοκαθολικῶν κ. Νικόλαον Φώσκολον καί τόν παρεκάλεσα ὅ,τι ἀκριβῶς ἰσχύει στό Ρωμαιοκαθολικό Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Παύλου Πειραιῶς νά ἰσχύσει καί στό Ρωμαιοκαθολικό Σχολεῖο τῆς Ἁγίας Ἰωάννας τῆς Λωραίνης Πειραιῶς δηλ. ὁ ἁγιασμός ἐνάρξεως πού γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ μυστηριακή πράξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους νά εὐλογηθῇ γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητάς τοῦ Σχολείου ὑπό Ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ καί γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς μαθητάς πού σημειωτέον ἀποτελοῦν μειοψηφία ὑπό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, δεδομένου ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία καί τό Κανονικό δίκαιο ἀπαγορεύουν τήν συμπροσευχή μέ ἑτεροδόξους καί μέ πρόσωπα πού δέν ὑφίσταται μυστηριακή κοινωνία. Ὅμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν οὐδεμία ἀπάντηση καταδέχθη νά ἀποστείλει καί ἑπομένως διά νά ὑπερασπίσω τήν αὐτοσυνειδησία τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν τοῦ Σχολείου ὡς ἐπίσκοπος καί ποιμένας αὐτῶν προσέφυγα στήν ὑπό τοῦ Νόμου προβλεπομένη διαδικασία ἐνώπιον τῶν Ἁρμοδίων δικαστικῶν ἀρχῶν. Τί ἄλλο ἑπομένως εἶχα τήν δυνατότητα νά πράξω ἐνώπιον τῆς ἀδιαλλαξίας καί τῆς πείσμονος ἐμμονῆς εἰς πρακτικήν ἀπομειώσεως τῆς Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας. Ὑπάρχει κατά τήν γνώμη σας κάτι ἀπαράδεκτο σέ αὐτή τήν θέση; Τό εὔλογο συμπέρασμα πού ἐξάγεται εἶναι ὅτι μεροληπτικῶς ἀνεφέρθη ἡ Ἔκθεσις εἰς τό πρόσωπόν μου ἐνῶ δέν ἐγνώριζε τά πραγματικά περιστατικά καί ἀντιπαρῆλθε ἐντελῶς τήν συμπεριφορά τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ ἀναπόδεικτος σύνδεσις  στήν Ἔκθεση ἀπόψεων μου μέ ἐκφράσεις ἀντισημιτισμοῦ ἀποτελεῖ ἄμεση διαστρέβλωση τῶν λόγων μου καί ἀπόλυτη συκοφάντισή μου, διότι οὐδέποτε ἔχω ἐκφρασθεῖ ἐναντίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ἔθνους, τό ὁποῖο σέβομαι ὅπως καί κάθε ἄλλο Ἔθνος στή γῆ, ἁπλῶς ὅμως ἐπαναλαμβάνω τίς ἔντονες διαμαρτυρίες τῶν Ὀρθοδόξων Ἑβραίων κατά τῆς διαστροφῆς τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τῆς ἐκτροπῆς ἀπό θεϊστική προσέγγιση τῆς ζωῆς σέ ἀποκρυφιστικό σύστημα μέ τήν σκοτεινή διδασκαλία τῆς Καμπαλά πού ἀποτελεῖ ἐπιβίωση τοῦ Ἑωσφορισμοῦ καί τῶν πρακτικῶν τῆς μαύρης μαγείας. Οὐδέποτε συνεπῶς ἔχω ἐκδηλώσει ἀντισημητικές ἰδέες καί σκέψεις ἀλλά ὡς χριστιανός ἐπίσκοπος ἑρμήνευσα τίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπως εἶχα τό δικαίωμα εἰδικώτερα τόν Προφήτη Δανιήλ καί τόν Προφήτη Ἠσαΐα, ἀπέδειξα ὅτι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας ἦλθε στόν κόσμο στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὅτι αὐτός πού ἀναμένεται ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό νά ἔλθει καί προετοιμάζονται ἡ ἀνέγερση τοῦ τρίτου Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καθώς καί λειτουργικά καί λατρευτικά σύμβολα ὅπως ἐμφαίνεται στό Διαδίκτυο δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἀναφερόμενο στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου ὡς Ἀντίχριστος.
Τέλος θεωρεῖτε ὡς φονταμενταλισμό καί ἀντισημητισμό τήν πασίδηλη καί παγκόσμια πραγματικότητα ὅτι τό τραπεζιτικό σύστημα ἀποτελεῖ ἀγαπημένη οἰκονομική δραστηριότητα τοῦ ἰσχυροῦ στήν χώρα Σας Ἑβραϊκοῦ λόμπυ;
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ποῖας ἰδιοκτησίας εἶναι οἱ τρεῖς παγκόσμιες ἑταιρεῖες ἀξιολόγησης τῆς χρηματοπιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῶν χωρῶν καί τῶν οἰκονομιῶν Moody’s, Standart and Poors καί Fitch;
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ποῖας ἐθνικότητος εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Trilater Commision;
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ἀπό ποῖας ἐθνικότητος μέλη ἀποτελεῖται ἡ στοᾶ Ben Berith πού ἑδρεύει στήν Οὐάσιγκτον καί παραρτήματά της ἔχει σέ ὅλο τόν πλανήτη καθώς καί στήν χώρα μου;
Μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε ποιό εἶναι τό κυβερνόν σῶμα τῆς ἐμφανιζομένης ὡς think tank Λέσχης Bildeberg;
Κλείνοντας τήν ἐπιστολή μου εἰλικρινῶς εὔχομαι τήν ἐπί τῆς γῆς ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀλληλοκατανοήσεως καί ἀλληλοπεριχωρήσεως τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἐλευθέρα ὅμως ἔκφρασις τῆς συνειδήσεως ἑκάστου εἶναι ἀξία ἀνυπέρβλητος πού ὀφείλομεν νά τήν ὑπερασπιζόμεθα καί μέ τήν ζωήν μας καί ἀσφαλῶς ἡ δικαιοσύνη ἐπιβάλλει τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀσθενεστέρων καί τῶν μή ἐχόντων κατά κόσμον δύναμιν.
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

HELLENIC REPUBLIC
HOLY METROPOLIS OF PIRAEUS
AKTI THEMISTOKLEOUS 190
18539 PIRAEUS
TEL. +30 210 4514833
FAX. +30 210 4518476


7 September 2012


To the
Honourable
Daniel Smith
Ambassador of the USA
ATHENS GREECEYour Excellency


I submit in writing my strong protests concerning the way my name is mentioned in the report of the Foreign office concerning religious freedom and I would kindly request you to forward this letter to Her Excellency the Secretary of State.
I would like to thank your Excellence in advance and may our Giftgiving Lord bless you with Health, Happiness and Progress.


HELLENIC REPUBLIC
HOLY METROPOLIS OF PIRAEUS
AKTI THEMISTOKLEOUS 190
18539 PIRAEUS
TEL. +30 210 4514833
FAX. +30 210 45184767 September 2012
To: Hillary Clinton
United States Secretary of State
USA Minister of Foreign Affairs
WASHINGTON U.S.A.


Your Excellency,

In the Report of your Department referring to the respect for religious freedom internationally and particularly in my country, my name is mentioned and my actions as well as my speeches are described without me having any chance to explain how things really stand.
As a world citizen and inhabitant on this planet I feel I am obliged to express my protest since there is obviously a violation of the Human Rights and the USA constitution in the way this specific Department Reports are constructed.
The founding of your country by the Leaders of your Nation was based on the Universal values which were born in my country that is the freedom, democracy and respect of the human personality.
Since you are an experienced politician and a person of major contribution in your great country, you are certainly aware that according to the rules of law convicting someone without giving him the chance to apologize is unacceptable because the universal law of justice demands both sides to be heard before judgment.
Therefore I express my strong dissatisfaction as without being asked about what I really said or what really happened, I am literally accused internationally of being a so-called fundamentalist and violating the rights of my fellow men.
If the Services of your Ministry had the courtesy and the consciousness to ask me before accusing me about the specific issues, I would have informed them that I addressed in writing to the Roman Catholic Archbishop of Athens and requested the Blessing of the school year in the Roman Catholic School of Jean D’ Arc of Piraeus to come into effect exactly in the way the Roman Catholic School of Saint Paul of Piraeus does. I suggested that the blessing of the school year should be conducted by an Orthodoxy priest for the Orthodox students and by a Roman Catholic priest for the Roman Catholic students (who comprise a minority in this school), given the fact that in the Orthodox self consciousness and according to the canon law it is forbidden to pray together with people who believe in different dogmata and do not take part in the Holy Communion.
However, the Archbishop of the Roman Catholic Church did not condescend to give us an answer and in this way I was not able to protect the Orthodox consciousness of the students in this school and as their Bishop and Shepherd I had no other way but appealing to the justice of Law and to the corresponding Law Services.
What else could I have done to confront the intransigent attitude and the obstinate obsession against the Orthodox Self Consciousness. Is there, in your opinion irrationality in my view? The justifiable conclusion which is deducted is that the Report was biased against me since there was no knowledge of the real facts and no mention was made in the attitude of the Roman Catholic Archbishop. In your Report there are unprovable allegations about my beliefs and combine them with ant-semitic expressions which supposedly were mine but these are distortions of my words trying to defame me.
I have never expressed myself against the Jewish Nation which I respect exactly as much as every other Nation on Earth. However, I must communicate the strong opposition of the Orthodox Jewish against the distortion of Judaism and the deviation from the divine approach to life into an apocryphistic system based on the dark teaching of Kabbalah, the surviving of eosphorism and the practice of black magic.
Therefore, I have never expressed anti-Semitic views, however as a Christian Bishop I had the right to interpret the Prophesies of the Old Testament and especially those of Prophet Daniel and Prophet Isaiah and prove that the longed for Messiah came in this world in the person of Lord Jesus Christ and the one who is expected by the Judaism to come (and for whom the restoration of the Third Temple of Solomon and ceremonial and worship symbols – as publicized though the Internet – are prepared) is the one who is referred in the Apocalypse of Evangelist John as the Antichrist.
Finally, do you consider as fundamentalism and anti-Semitism the obvious and universal reality that the bank system is one of the favorite economic activities of the powerful – in your country – Jewish lobby? Would you be kind enough to inform us who the three international Financial Institutions Moody’s Standard and Poor’s and Fitch belong to? 
Could you inform us what Nationality the founder of the Tri later Commission is? Could you inform us what is the Nationality of the members of the Bene Berith Lodge, which sites in Washington and has branches all over the world including my country? Could you inform us who comprise the governing body of the appearing as think Tank Bildeberg Group?
As a conclusion, I sincerely wish the Peace of God and feelings of understanding and tolerance between people to prevail on Earth. However the freedom of consciousness is of ultimate value which we are obliged to defend even with our lives and surely justice imposes the respect of all people’s rights especially of the weaker ones and of those who do not have power in this world.

Yours respectfully
The Metropolitan of Piraeus
+ Seraphim

1 σχόλιο:

  1. Η Παναγία μας!!! πάντα να προστατεύει τον καθ΄όλα πανάξιο Μητροπολίτη μας!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου