Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ δεύτερο ἀνακοινωθέν για τούς ἀνεπίτρεπτους Ρωμαιοκαθολικούς ἁγιασμούς σε ὀρθόδοξα ἑλληνόπουλα


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ κ. Νικ. Γασπαράκης, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς «Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» σχολιάζων τό ἡμέτερο Ἀνακοινωθέν ἀπό 21 τρ. μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἀπέφυγε μεθοδικῶς νά ἀπαντήση ἐπί τῆς οὐσίας τοῦ Ἀνακοινωθέντος καί στό βασικό ἐρώτημα πού δημοσίᾳ ἐτέθη στόν «Ἀρχιεπίσκοπο» κ. Νικ. Φώσκολο: Μέ ποῖο δικαίωμα καί ποία ἁρμοδιότητα καταστρατηγεῖ τήν  νομιμότητα καί σέ ὀρθοδόξους μαθητάς ἰδιωτικοῦ σχολείου τῆς θρησκευτικῆς του ἑνώσεως, τελεῖ διά λειτουργοῦ του «μυστηριακή πράξη ἁγιασμοῦ» τήν ὁποία θεωρεῖ ὡς ἀνυπόστατον ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία καί γιά τήν ὁποία διαμαρτύρεται ἐντόνως ὁ Κανονικός καί νόμιμος Ἐπίσκοπος τῶν εἰρημένων ὀρθοδόξων παίδων.
Παρατίθεται μάλιστα εἰς ἀντιπαραβολή τοῦ γεγονότος ἡ ἐνεργεία τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ «Ἀρχιεπισκόπου» Τήνου-Νάξου κ. Νικολάου, νά ὁδηγηθοῦν κατ’ ἐντολήν του οἱ Ρωμαιοκαθολικῆς πίστεως μαθηταί τοῦ Δημοσίου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐξωμβούργου Τήνου μετά τῶν γονέων των  εἰς Ρωμαιοκαθολικόν Ναόν καί ἐκεῖ νά τελεσθῇ ὁ «ἁγιασμός» ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.

Αὐτό ἦτο τό θέμα ἀλλά ὁ κ. Γασπαράκης τό ἀπεσιώπησε πλήρως διά νά καταδείξει τό ἰδικόν του καί τῆς θρησκευτικῆς του παραδοχῆς «χριστιανικό ἦθος». Ἐξετράπη ἀτυχῶς δι’ αὐτόν σέ ὕβρεις κατά τῆς ἀνακοινώσεώς μας καί δι’ αὐτῆς τοῦ προσώπου μου ἰσχυριζόμενος ὅτι «στεροῦμαι προεχόντως χριστιανικοῦ ἤθους καί εἶμαι καί ἀνιστόρητος!!!».

Θά λησμόνησε φαίνεται ὁ κ. Γασπαράκης πολύ συντόμως τά πρόσφατα ὁμόφωνα ψηφίσματα τῶν Ἰρλανδικοῦ καί Ὀλλανδικοῦ Κοινοβουλίων γιά τίς χιλιάδες κακουργηματικές καί αἴσχιστες πράξεις παιδεραστίας τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν, πού μεθοδικά συνεκάλυψε ὁ πρότριτα «μακαριοποιηθείς» Πάπας Ἰωάννης-Παῦλος Β΄. Θά λησμόνησε φαίνεται ὁ κ. Γασπαράκης τίς συνεχεῖς ἀπολογίες στό διαδίκτυο τῶν ὁμοπίστων του «καρδιναλίων καί ἀρχιεπισκόπων» στίς Η.Π.Α. καί τά ἑκατομμύρια δολλάρια τῶν ἀποζημιώσεων στά θύματα τῆς φρικώδους παιδεραστίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ «χριστιανικοῦ ἤθους».

Μήπως μπορεῖ νά μᾶς πληροφορήσει ὁ Ἐντιμότατος κ. Γασπαράκης γιατί τήν στιγμή πού ἡ Κεντρική Τράπεζα τῆς Ἰταλίας Bank Italia συμπεριέλαβε τό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) στούς ἐξωκοινοτικούς χρηματοοικονομικούς ὁμίλους πού θά πρέπει νά ἐλέγχωνται μέ βάση τήν Νομοθεσία γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀνακύκλωσης βρώμικου χρήματος τό Βατικανό ἀπέσυρε τά κεφάλαιά του ἀπό 9 ἰταλικές τράπεζες γιά νά τά μεταφέρει στήν Γερμανία (πατρίδα τοῦ νῦν Πάπα);

Ἡ ἰταλική δικαιοσύνη εἶχε δεσμεύσει τά ἑκατομμύρια Εὐρώ τοῦ IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) πού ταξίδευαν χωρίς τίς νόμιμες διαδικασίες ἀπό τό θησαυροφυλάκιο τοῦ Βατικανοῦ στήν JP Morgan Frankfurt καί τήν Banca Fuccino ἐνῶ ἡ Τράπεζα Banco Artigiano εἶχε εἰδοποιήσει τίς εἰσαγγελικές ἀρχές ὅτι τό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) εἶχε ζητήσει τήν πραγματοποίηση δύο τραπεζικῶν συναλλαγῶν ἀποφεύγοντας τίς νόμιμες διαδικασίες.

Μήπως μπορεῖ νά μᾶς πληροφορήση ὁ ἐντιμότατος κ. Γασπαράκης γιατί τό Ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προειδοποίησε ὅτι τό Βατικανό εἶναι «εὐάλωτο» στό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καί τό κατέταξε μαζί μέ τήν Ὑεμένη, τήν Ρουμανία καί τό Βιετνάμ; Γνωρίζει ὁ ἐντιμότατος κ. Γασπαράκης ὅτι σύμφωνα μέ τήν Ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου τῆς Ρώμης τό 2010 ἡ Cosa Nostra (Ἰταλική μαφία) εἶχε μεγάλες καταθέσεις στό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) καί στήν Banco Ambrosiano τοῦ Βατικανοῦ;
Γνωρίζει ὅτι τό IOR (ἰδιοκτησίας τοῦ Βατικανοῦ) φυλάσσει τά οἰκονομικά μυστικά τοῦ Βατικανοῦ στόν φορολογικό παράδεισο τῶν νήσων Kaiman τῆς Καραϊβικῆς καί ὅτι ἡ Κεντρική Τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ APSA ἔχει πάρει τό πράσινο φῶς γιά τήν ἔκδοση κερμάτων σέ Εὐρώ παρά τό ὅτι δέν παρέχει κανένα ἐχέγγυο διαφάνειας;
 Ἄβυσσος ἀγαπητέ κ. Γασπαράκη ἡ κατάστασις καί μάλιστα ἐν ὀνόματι τοῦ σταυρωθέντος ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτά ὅμως εἶανι τά ἀπότοκα καί τά ὀψώνια τῆς σχάσεως ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅσον ἀφορᾶ στά ρητορικά ἐρωτήματα τοῦ κ. Γασπαράκη καί στήν ἔνστασή του περί ἱστορικοῦ ἐλλείματός μας ἀπαντῶμεν ὅτι ἡ ὄντως Η΄ Οἰκουμενική Σύνοδος πού συνῆλθε στήν Κωνσταντινούπολη τό 879-880 μέ τήν συμμετοχή καί τοῦ τότε ὀρθοδόξου Πάπα παλαιᾶς Ρώμης Ἰωάννου τοῦ Η΄ διά τῶν ἀντιπροσώπων του καί τῆς ὁποίας ἀπεδέχθη πλήρως τά Πρακτικά ἐδογμάτισε ὅτι τό filioque ἀποτελεῖ αἵρεση διότι ἀνατρέπει καί συγχέει τά ἰδιώματα τῶν Θείων Προσώπων τῆς Παναγίας Τριάδος καί ἑπομένως τό Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως καί ἡ καθέδρα τοῦ παλαιᾶς Ρώμης ἀποδεχθέντα τήν λατινική κακοδοξία τοῦ filioque ἀπό τό 1009 κατέστησαν κακόδοξα καί αἱρετικά, ἀπεκόπησαν ἀπό τό ἕνα καί μοναδικό σῶμα τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μέ κεφαλή τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐστερήθησαν τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὡς ἀποδεικνύει ἡ σῆψις τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ «ἁγιασμοῦ» καί εὑρίσκονται ὑπό τάς ἀράς καί τά ἀναθέματα τῶν ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων.

Αὐτή εἶναι ἡ πίστις τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας τήν ὁποίαν ἐπανέλαβον οἱ Σύνοδοι τοῦ 1009, τοῦ 1054, τοῦ 1089 ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἡ Ἐνδημοῦσα τοῦ 1170-1178, τοῦ 1273 ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἡ πρώτη καί δευτέρα Σύνοδοι ἐν Βλαχέρναις Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ 1324 ἐν Νυμφαίῳ, ἡ ὄντως Θ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος τοῦ 1341-1351 ἐν Κωνσταντινουπόλει, τοῦ 1441 ἐν Ρωσσίᾳ, τοῦ 1443 καί τοῦ 1672 ἐν Ἱεροσολύμοις, τοῦ 1484, τοῦ 1642, τοῦ 1672, τοῦ 1722, τοῦ 1727, τοῦ 1838, τοῦ 1848 καί τοῦ 1895 ἐν Κωνσταντινουπόλει καί τέλος τοῦ πανορθοδόξου Συνεδρίου ἐν Μόσχᾳ τό 1948.

Μετά λοιπόν τόσες Συνοδικές Διαγνῶμες καί Ἀποφάσεις γιά τά «ἀντίθεα παπικά ἀνοσιουργήματα καί τήν ματαιόφρονα καί σατανικήν τῶν παπικῶν αἵρεσιν» (Ἐγκύκλιος τῆς ἐν Κων/πόλει Συνόδου τοῦ ἔτους 1838) καί τήν ἀπάντησιν τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς πρός τόν Πάπα Πῖον τόν Θ΄ (1848) κατά τήν ὁποίαν «τούτων τῶν πλατυνθεισῶν... ἐπί μέγα μέρος τῆς οἰκουμένης αἱρέσεων, ἦν ποτε ὁ Ἀρειανισμός, ἔστι δέ σήμερον καί ὁ Παπισμός...» μπορεῖ νά ἀρθρωθεῖ ὁποιοσδήποτε σοβαρός λόγος μετά καί τήν κατακρήμνιση καί σέ ἄλλες κακοδοξίες καί αἱρέσεις τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ γιά «δύο πνεύμονες» ἤ γιά «ἀδελφές ἐκκλησίες» πού ἀπό πρόδηλη σκοπιμότητα διασπείρονται;

Ὅσον ἀφορᾶ στίς δηλώσεις τοῦ εὐψύχου καί ἀγωνιστοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, εὐχερῶς ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἀνεζήτει ἀπεγνωσμένα βοήθειαν εἰς τά διεθνῆ φόρα γιά τήν μαρτυρική του πατρίδα καί ἀντ’ αὐτῆς ἔλαβε ὑπό τοῦ προσκληθέντος καί κατέχοντος ἀντικανονικῶς τόν θρόνον τῆς παλαιᾶς Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ τήν εὐχήν γιά «καλήν ὑπομονήν»!!!
Τέλος ὅσον ἀφορᾶ στήν νομικήν ὑφήν τοῦ θέματος «ἐνημερώνομεν» τόν εἰδικό κ. Γασπαράκη ὅτι θά τά εἴπωμεν καλῶς ὡς πολιτικῶς πλέον ἐνάγοντες.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ὁ Πειραιῶς  Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου