Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Τό Προπατορικό ἁμάρτημα. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 Τό Προπατορικό ἁμάρτημα
 Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

25. Πόσο καιρό κράτησε ἡ παρθενία τῶν Πρωτοπλάστων στόν παράδεισο;

῾Η παρθενία καί ἡ ἀθωότης τῶν Πρωτοπλάστων κράτησε τόσο καιρό ὅσο αὐτοί ἦσαν στήν ὑπακοή τοῦ Θεοῦ καί κρατοῦσαν μέ εὐλάβεια τούς νόμους καί τίς ἐντολές Του, μέσα στίς ὁποῖες εὑρισκόταν τό θέλημά Του.
῞Οταν ἄκουσαν τήν φωνή τοῦ πονηροῦ διαβόλου, πού τούς παρουσιάσθηκε μέ τήν μορφή φιδιοῦ, κατεπάτησαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἔφαγαν ἀπό τόν ἀπαγορευμένο καρπό, δηλ. ἀπό τό δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, τότε ὁ Θεὀς τούς καταράσθηκε λέγοντας πρῶτα στό φίδι-διάβολο: «ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σύ ἀπό πάντων τῶν κτηνῶν καί ἀπό πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπί τῆς γῆς· ἐπί τῷ στήθει σου καί τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καί γῆν φαγῇ πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.
Καί ἔχθρα θήσῳ ἀνά μέσον σοῦ καί ἀνά μέσον τῆς γυναικός καί ἀνά μέσον τοῦ σπέρματός σου καί ἀνά μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σοῦ τηρήσῃ τήν κεφαλήν καί σή τηρήσῃς αὐτοῦ πτέρναν».
Καί τῇ γυναικί εἶπε: «πληθύνω πληθυνῶ τάς λύπας σου καί τόν στεναγμόν σου· ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα, καί πρός τόν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καί αὐτός σοῦ κυριεύσῃ».
Τῷ δέ 'Αδάμ εἶπεν: «ὅτι ἤκουσας τήν φωνή τῆς γυναικός σου καί ἔφαγες ἀπό τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μή φαγεῖν, ἀπ' αὐτοῦ ἔφαγες, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φαγῇ αὐτήν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· ἀκάνθας καί τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καί φαγῇ τόν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. 'Εν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τόν ἄρτον σου, ἑως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τήν γῆν, ἐξ' ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ» (Γεν. 3,14-19). ῎Ετσι τούς ἐξεδίωξε ἀπό τόν παράδεισο τῆς τρυφῆς, καί ἄρχισε τό κακό στόν κόσμο.

Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
Ἀναβάσεις
2 Ὀκτωβρίου  2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα

Αρχειοθήκη ιστολογίου