Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ὁ Σωτὴρ Ἰησοῦς Χριστὸς. Ποιό εἶναι τό τρίτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, καί τί μᾶς διδάσκει; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 Ὁ Σωτὴρ Ἰησοῦς Χριστὸς 
Ποιό εἶναι τό τρίτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, καί τί μᾶς διδάσκει;
 
Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τό τρίτο ἄρθρο εἶναι: «Τόν δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα».
῾Ο 'Ιησοῦς Χριστός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ κατέβηκε ἀπό τούς Οὐρανούς καί διά τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἔλαβε σάρκα ἀπό τήν Παρθένο Μαρία.
῎Εγινε ἄνθρωπος διά νά σώσῃ τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν Προπατορική ἁμαρτία καί τίς συνέπειές της. Μέ ἄλλα λόγια, φανερώθηκε στούς ἀνθρώπους ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας, ἡ ὁδός τῆς ἐπιστροφῆς στό Θεό, στό χαμένο παράδεισο τῆς τρυφῆς, λόγῳ παρακοῆς τοῦ 'Αδάμ. Γι' αὐτό ὁ 'Ιησοῦς Χριστός ὀνομάζεται ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου.
Πῶς καί μέ ποιά ἔργα μᾶς ἔδειξε ὁ 'Ιησοῦς Χριστός τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας:
῾Ο Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός, μᾶς ἔδειξε τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας μέ τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, μέ τά Θεῖα θαύματά του, μέ τά σταυρικά του πάθη, μέ τήν θεμελίωσι τῆς 'Εκκλησίας καί τήν καθιέρωσι τῶν ῾Αγίων Μυστηρίων. Μέ τήν ζωή καί τό ἔργον του, ὁ Σωτῆρας μας ἐξεπλήρωσε μία τριπλῆ σπουδαία ἀποστολή καί συγκεκριμένα:
Τό διδακτικό ἤ προφητικό ἔργο (Ματθ.8,19 .23,8, Μάρκ. 10,35, Λουκ. 7,16. 24,19, 'Ιωάν. 3,2. 6,14. 40,9. 13,13-14, Δευτερ. 18,15-18 καί Πράξ. 3,22 καί 7,27). Τό 'Αρχιερατικό ἔργο (Ψαλμ.109,4, ῾Ησαῒου 53, 'Εβρ. 4,14-15, 5,6, 6,20, 7,1-21, Α. Τιμ.2,5 Α. 'Ιωάν.2,1-2 Α. Κορ. 1,18) καί τό Βασιλικό ἔργο.
῾Ο Χριστός εἶναι Κύριος καί παντοδύναμος Δεσπότης στόν οὑρνανό καί τῆν γῆ (Ματθ.2,2. 27,37 . 28,18, Λουκά 1,33 . 19,38, 'Ιωάν 1,49.12,13. 18,33,37, ῾Ησαῒου 9,5-6, Ματθ. 11,2-6. 15,35, Κολασ. 2,8-10. 'Εφεσ. 1,22, 'Εβρ. 1.3 καί 'Αποκάλ.1,5. 17,14).῾Ο Διδάσκαλός μας ἐφώτισε τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας μας μέ τίς διδασκαλίες τοῦ Εὐαγγελίου.
῾Ως ῾Ιερεύς μᾶς ἄνοιξε τήν ὁδὀν τῆς σωτηρίας διά τῶν σταυρικῶν Του παθῶν, τοῦ ἐκχυθέντος ἐπί τοῦ Σταυροῦ Αἵματός Του, τῆς θεμελιώσεως τῆς 'Εκκλησίας Του καί τῆς προσφορᾶς τῶν ῾Αγίων Μυστηρίων Του.
῾Ως Βασιλεύς μᾶς ἔδειξε τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας διά τῶν θαυμάτων τά ὁποῖα ἐπετέλεσεν, ἰδιαιτέρως διά τῆς ἀναστάσεώς Του, διά τῆς δυνάμεως ἐκπληρώσεως τῶν ὑποσχέσεων πού ἔδωσε καί διά τῆς διακυβερνήσεως τῆς 'Εκκλησίας διά μέσου τῶν αἰώνων μέχρι τῆς συντελείας.

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995

 Ὀκτωβρίου  2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου