Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

«Στώμεν καλώς». Ανάγκη εξόδου από το τέλμα..


«Στώμεν καλώς». Ανάγκη εξόδου από το τέλμα..

...που μας ωδήγησε η απαράδεκτος και αχαρακτήριστος αδιαφορία των ιθυνόντων της Πολιτείας και Εκκλησίας και να κινηθώμε συστηματικά και με κάθε σύνεσι και διάκρισι για την άμεση πραγματοποίησι του μεγαλεπήβολου και κολοσσιαίου έργου του Τάματος του Έθνους.

7.10.2013
1. Πρὸς τοῦτο ἔρχεται ὁ ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου, πατὴρ Φιλόθεος, γιὰ νὰ συμπροσευχηθῶμε τὴν 19ην Ὀκτωβρίου 2013 κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος ΤΑΩ Νταοὺ Πεντέλης καὶ νὰ μᾶς εὐλογήσῃ.

2. Θὰ ὀργανώσωμε προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τὸ Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου 2013.
3. Ὅσοι δὲν διαθέτουν δικά τους μεταφορικὰ μέσα, μποροῦν νὰ δηλωθοῦν στὰ τηλέφωνα 210-3254321, γιὰ νὰ ἐνοικιάσωμε λεωφορεῖα καὶ νὰ μεταβῶμε ὁμαδικῶς.

4. Ἀναχώρησις τὴν 7.00 π.μ. ἀπὸ Πλατεία Κλαθμῶνος (Δραγατσανίου καὶ Σταδίου γωνία), γιὰ νὰ προλάβωμε τὴν Θεία Λειτουργία.
5. Ὅσοι προτίθενται νὰ ἔρθουν μὲ δικά τους μεταφορικὰ μέσα, διευκρινίζομε:
Στὸν Σταυρὸ, συνεχίζουμε κατ’εὐθείαν πρὸς Ραφήνα – Μαραθῶνα.
Λίγο πρὶν τὴν διασταύρωσι Ραφήνα – Νέα Μάκρη/Μαραθῶνα, στρίβουμε ἀριστερὰ πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονή.

6. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ φιλοξενηθῶμε στὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου θὰ μᾶς παρηγορήσῃ καὶ εὐλογήσῃ ἰδιαιτέρως ὁ Ἅγιος Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου.

7. Γιὰ ,,πρωινό,, θὰ φροντίσουμε νὰ σᾶς προσφέρουμε ἄρτον, κατσικίσιο καλαβρυτινὸ τυρί, μπισκότα, παστέλια, λουκούμια κ.λπ.

8. Τὸ κόστος τοῦ πούλμαν θὰ διαιρεθῇ διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προσκυνητῶν καὶ ἀναλόγως τὴν πληρότητα θὰ κοστίσῃ γύρω στὰ 6€ τὸ ἄτομο.

9. Ἡ ἐπιστροφὴ θὰ λάβῃ χώρα μετὰ τὴν 13.00 μ.μ.
10. Καὶ ὅσοι πρόκειται νὰ προσέλθουν μὲ δικά τους μέσα, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς τὸ γνωστοποιήσουν τηλεφωνικῶς, γιὰ νὰ φροντίσωμε ἀναλόγως τὰ τῆς φιλοξενίας τους στὸ Ἀρχονταρίκι…

11. Ὡς γνωστὸ τὴν 8.6.2012 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπεφάσισε ὅτι τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν τὴν 25.3.2021, καὶ αὐτὸ ἦταν ἀρίστη διατύπωσι…

12. Ὅμως ποῦ, πῶς, ἀκόμη καὶ μετὰ παρέλευσιν 16 μηνῶν, δὲν καταδέχθηκαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες νὰ μᾶς ποῦν τελεσιδίκως.

13. Βέβαια μᾶς ἔχουν ἀναφέρει ἄλλοτε μὲν στὴν ἔκτασι τοῦ Γουδῆ, ἄλλοτε ὄπισθεν τῆς Σωτηρίας χωρὶς νὰ μᾶς δώσουν ἀπὸ πέρυσι τὰ αἰτηθέντα τοπογραφικὰ καὶ λοιπὲς λεπτομέρειες.

14. Ἀπηυδήσαμε ἀπὸ τὶς καθημερινὲς δοκιμασίες, ποὺ μᾶς καθυποβάλουν οἱ ἰθύνοντες καὶ ὁμοιάζωμε σὰν τοὺς «τρελλούς», ποὺ τρέχουν νὰ εὕρουν ἕνα λίθο στὸν ὠκεανό, ποὺ πετάει κάποιος σαδιστής …

15. Ἀνάγκη λοιπὸν νὰ ἀνανήψωμε καὶ νὰ δώσωμε στοὺς ἰθύνοντες νὰ ἐννοήσουν ὅτι δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ μᾶς ἐμπαίζουν περαιτέρω.

16. Ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει στοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ὅτι δὲν θὰ δώσουν οὔτε μία «τρύπια δεκάρα» καὶ θὰ ἀναλάβωμε ἐμεῖς τὸν βαρύτατο τοῦτο σταυρό, τὴν δι’ ἰδίων δαπανῶν θεμελίωσιν καὶ ἀποπεράτωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ὅμως ἀπαιτοῦμε
ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογούσα,
ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα…

17. Μὲ τὴν πραγματόποιησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο πολλὲς χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες διὰ τοῦ ἱδρῶτος τοῦ προσώπου των.
Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη-συσσίτια.

18. Τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ ἔχουν εἰσφορές, γιὰ νὰ δύνανται νὰ δίδουν συντάξεις ἐπιβιώσεως καὶ ὄχι φιλοδωρήματα.

19. Ἐπιβάλλεται ἡ ὕφεσι νὰ καταπολεμηθῇ μὲ ἐπενδύσεις καὶ ἡ ἀνεργία μὲ θέσεις ἀπασχολήσεως…

 Ἄς μετατρέψουμε τὸ πρόβλημα σὲ εὐκαιρία.

20. Μὲ τὶς θερμὲς προσευχὲς ὅλων μας ὁ Θεὸς θὰ φωτίσῃ καὶ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο τὸν Β΄ καὶ τοὺς κοσμικοὺς ἰθύνοντες νὰ μὴ μᾶς ἐμποδίζουν περαιτέρω, ἀλλὰ νὰ μᾶς παραχωρηθῆ μεγάλη περίοπτος καὶ δεσπόζουσα θέσι εἰς τὸν χῶρον τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσυς καὶ νὰ νομοθετηθοῦν οἱ ἀπαιτούμενες διατάξεις-προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτο ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὅσοι πιστοί, προσέλθετε.

21. Ἐὰν θέλουμε νὰ ξανακτίσωμε ἕνα καλλίτερο Ἔθνος σύμφωνα μὲ τὸ ὅραμα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ΄21:
«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία»
τώρα ἦλθε ἡ εὐκαιρία.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου