Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Θρησκευτικές πεποιθήσεις τῶν Ἀφρικανῶν. Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου


Θρησκευτικές πεποιθήσεις τῶν Ἀφρικανῶν
Κεφάλαιον Πρῶτον
Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική

 Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἀφρική, παρά τήν εἴσοδο τοῦ Χριστιανισμοῦ, μέσω τῶν Ἱεραποστολῶν τῆς Εὐρώπης, ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ὁ Ἀνιμισμός (Ψυχοκρατία). Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία του ὅλα τά ὄντα καί τά φυσικά φαινόμενα εἶναι ἐμψυχωμένα ἀπό πνεύματα.

Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τῆς Ἀφρικῆς διακρίνεται σέ δύο κυρίως ἐποχές: Στήν Ἀποστολική-Πατερική, ἡ ὁποία διαδόθηκε κυρίως στήν βόρειο Ἀφρική, ἀπό τήν Αἴγυπτο μέχρι τό Γιβραλτάρ καί στήν Νεώτερη, στήν ὁποία γεννήθηκαν οἱ Χριστιανικές ἱεραποστολικές Κοινότητες Καθολικῶν και Προτεσταντῶν, κατά τήν ἀποικιακή ἐξάπλωσί τους στίς εὔφορες χῶρες τῆς Κεντρικῆς καί Νοτίου Ἀφρικῆς.
Ἡ Βόρειος Ἀφρική, ἐπειδή ἦτο γειτονική μέ τήν Παλαιστίνη δέχθηκε ἀπό τούς πρώτους κιόλας χρόνους τόν Χριστιανισμό. Ἡ Ἀλεξάνδρεια ἀπό πλευρᾶς ἐκκλησιαστικῆς και διοικητικῆς, κατέστη δεύτερη πόλις τῆς οἰκουμένης, μετά τήν Ρώμη.
Ὅταν ἀναδείχθηκε ἡ Κωνσταντινούπολις Νέα Ρώμη, ὁ θρόνος τῆς Ἀλεξανδρείας κατέλαβε τήν τρίτη θέσι, μετά τίς Ἐκκλησίας Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, στήν σειρά τῶν μεγάλων Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἄλλο ἐκκλησιαστικό κέντρο τῆς βορειοδυτικῆς Ἀφρικῆς ἀπετέλεσε ἡ Καρχηδόνα μέ τήν ἡγετική μορφή τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἐπισκόπου Κυπριανοῦ. Στήν περίοδο ἐξάρσεως τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ τά μοναδικά κέντρα πού ἀντετάχθηκαν μέ κύριο ἐκπρόσωπο τόν ἅγιο Μάξιμο τον Ὁμολογητή, ἦσαν ἡ Ρώμη και ἡ βορειοδυτική Ἀφρική. Μέ τήν κατάληψι τῆς βορείου Ἀφρικῆς ἀπό τούς Ἄραβες και τήν ἐπέκτασι τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, ἐξαφανίσθηκε πλέον τό κέντρο τοῦτο τῆς ὑπερασπίσεως τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων.

Μέ τήν κυριαρχία τῶν Ἀράβων μουσουλμάνων ἀπό τόν 7ον αἰῶνα, δέν παρουσιάσθηκε μέχρι τόν 19ον αἰῶνα καμμία ἱεραποστολική χριστιανική προσπάθεια. Πρώτη προτεσταντική προσηλυτιστική δρᾶσις ἐμφανίσθηκε στην Αἴγυπτο το 1815 διά τοῦ W. Jowett.
Ἱεραποστολικές δραστηριότητες νοτίως τῆς Σαχάρας, σημειώθηκαν  ἀπό Εὐρωπαίους ἀποικιοκράτες, οἱ ὁποῖοι παράλληλα μέ τήν ἐκμετάλλευσι τοῦ φυσικοῦ πλούτου τῶν χωρῶν πού κατοικοῦσαν ἐργάσθηκαν παντοιοτρόπως καί γιά τόν ἐκχριστιανισμό τῶν ἰθαγενῶν.
Μέ τήν συμμετοχή τῶν χριστιανικῶν ἱεραποστολῶν στά βασικά προβλήματα ἐπιβιώσεως τῶν ἰθαγενῶν τῆς Ἀφρικῆς, ἐδόθησαν μεγάλες εὐκαιρίες ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τους. Ἱδρύθηκαν σχολεῖα, νοσοκομεῖα, ἱεραποστολικά κέντρα και βοήθησαν σημαντικά στήν πολιτιστική ἐξέλιξι τῶν Ἀφρικανῶν.

Αὐτή ἡ ἀφύπνισις τῶν ἰθαγενῶν εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν μεταξύ τους διάρρηξι τῶν φυλετικῶν τους δεσμῶν καί τήν ἔξαρσι τοῦ ἐθνικιστικοῦ τους φρονήματος. Τά κράτη πού ζοῦσαν κάτω ἀπό τήν κατοχή Εὐρωπαίων ἀποίκων, ἐπεδίωξαν ἐνίοτε καί μέ αἱματηρές συγκρούσεις τήν ἀπελευθέρωσί  τους.
Οἱ λόγοι ἦσαν πολλοί, ὄχι μόνο οἱ φυλετικές διαφορές, ἀλλά και ὁ τεχνητός χαρακτήρας μερικῶν κρατῶν, πού προήρχοντο ἀπό τίς περιοχές κατάκτησης τῶν ἀποικιοκρατικῶν χωρῶν, χωρίς να λαμβάνουν ὑπόψη τήν ἐθνολογική σύνθεσι. Κράτησαν τήν γλῶσσα καί τήν θρησκεία τῶν ἀποίκων, διατηρώντας παράλληλα καί τίς τοπικές τους γλῶσσες, διαλέκτους και θρησκευτικές τους δοξασίες καί τελετές.
Συνεχίζουν νά πιστεύουν ὅτι παντοῦ ὑπάρχει ὁ κόσμος τῶν πνευμάτων, τά ὁποῖα μόνον οἱ μάγοι ἠμποροῦν νά τά «δαμάσουν» καί νά τά χρησιμοποιήσουν ἀναλόγως τῶν περιστάσεων και τῆς ἀμοιβῆς τῶν πελατῶν τους.

Γι᾿ αὐτούς ἡ θρησκεία δεν εἶναι ἕνα σύστημα φιλοσοφικῶν καί μεταφυσικῶν ἐννοιῶν, ἀλλά ἕνα παραδοσιακό ἐργαλεῖο ἀντιμετωπίσεως τῶν καθημερινῶν ζητημάτων τῆς ἐπιβιώσεως. Μπορεῖ νά φαίνεται ἁπλοϊκό, ἀλλά ὅλες οἱ θρησκεῖες, χωρίς ἐξαίρεσι, ἔχουν μία καθημερινή πλευρά ἱεροτελεστιῶν και διαδικασιῶν, δηλαδή ἕνα ὁλόκληρο σύστημα μεταφυσικῶν ἀναζητήσεων, τό ὁποῖον ἀποβλέπει στήν προσαρμογή ἤ τήν ἀνακούφισι ἀπό τίς δυστυχίες πού ἐπιφυλάσσει στόν ἄνθρωπο ἡ ζωή.
Ἡ Ἀφρική αὐτή τήν στιγμή ὁμοιάζει μ᾿ ἕνα γίγαντα, σέ ἀσταθῆ ἰσορροπία, πού προσπαθεῖ με ἐσωτερικές ἀνακατατάξεις νά πάρη τήν τελική του μορφή.

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π.Δαμασκηνός - Ἀφρική-Μαγεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου