Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Ἱερομόναχος Μαρκιανός Τσιομποτάρου Ἱερά Μονή Μπίστριτσα Νεάμτς


Ἱερομόναχος Μαρκιανός Τσιομποτάρου Ἱερά Μονή Μπίστριτσα Νεάμτς
Ἁγιασμένες μορφές τῆς Ὀρθοδόξου Ρουμάνικης Ἐκκλησίας

π.Ἰωαννίκιος Μπάλαν

Ὁ π. Μαρκιανός προέρχεται μέ μετάνοια ἀπό τό μοναστήρι Βορόνα. Ἐδῶ καί 20 καί πλέον χρόνια κατοικεῖ στήν μονή Μπίστριτσα Νεάμτς. Εἶναι Πνευματικός τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς καί πολλῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς.
Γεννήθηκε τό 1900 στό χωριό Τουλμπουρένι τοῦ νομοῦ Μποντοσάνι Τό 1925 μπῆκε στό μοναστήρι Βορόνα καί τό 1934 χειροτονήθηκε ἱερεύς. Στά χρόνια 1960-67 ἦτο Πνευματικός στό μοναστήρι Νεάμτς, ἐνῶ ἀπό τό 1967 ἐξομολογεῖ τούς πατέρες τῆς μονῆς Μπίστριτσα.
Εἶναι ἕνας πεπειραμένος Πνευματικός μέ μεγάλη εὐλάβεια στήν ἐφαρμογή τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας. Αὐστηρός στόν ἑαυτό του καί ὀλογομίλητος, ἀλλά ἐλεήμων στήν καρδιά. Εἶναι αὐθεντικός στίς πράξεις καί τά λόγια του, προσεκτικός στίς συμβουλές του, δεμένος μέ τήν ἐκκλησία καί ἀνελλειπής σ' ὅλες τίς Ἀκολουθίες. Εἶναι ἀκούραστος λειτουργός μέχρι σήμερα (1988) καί ξακουστός Πνευματικός τῆς Μολδαβίας.
Πολύ χαρακτηριστικές εἶναι οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Γέροντος καί ἀντικατοπτρίζουν τήν ὑψηλή ποιότητα τῆς μοναχικῆς του ζωῆς.
Πῶς πρέπει νά ζήσουν οἱ νέοι μοναχοί, Γέροντα, γιά ν᾿ ἀποκτήσουν τόν Χριστό στήν καρδιά τους;

-Πρῶτα ἀπ' ὅλα πρέπει νά βγάλουμε τήν ὑπερηφάνεια ἀπό τήν καρδιά μας, γιά νά μπῆ μέσα της ὁ Χριστός, διότι ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ θρόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Αὐτός εἶναι καί ὁ σκοπός τῶν τριῶν μοναχικῶν ὑποσχέσεων-ὑπακοή ἄνευ ὅρων, ἑκούσια πτωχεία καί παρθενία (ἁγνότητα). Μερικοί ἀπό ἐμᾶς ζοῦμε μιά ὁλόκληρη ζωή καί ὅμως δέν κατορθώνουμε νά ἀπομακρύνουμε τήν ὑπερηφάνεια ἀπό τίς καρδιές μας.
Ἀλλά ὅποιος θέλει τό συντομώτερο νά ἀπαλλαγῆ ἀπ' αὐτό τό πάθος καί ἀπ᾿ ὅλα τά ἄλλα, νά κάνη τέλεια ὑπακοή, νά ζῆ μέ ὁλοκληρωτική πτωχεία καί περιφρόνησι πρός τά ἐπίγεια καί νά ἀποφεύγη κάθε εἶδος σωματικῆς ἁμαρτίας. Ἡ ὑπακοή μᾶς φέρνει ταπείνωσι στήν καρδιά.
Ἡ πτωχεία μᾶς δίνει δάκρυα στήν προσευχή καί μᾶς διδάσκει τήν ὑπομονή, ἐνῶ ἡ καθαρή ζωή μᾶς δίνει τίς πτέρυγες γιά νά πετάξουμε στόν Δημιουργό μας διά τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Μ᾿ αὐτά τά τρία ὅπλα θά ἐπιτύχουμε νά κόψουμε τήν κεφαλή τοῦ θηρίου, δηλαδή τήν ὑπερηφάνεια. Ὅταν ὁ οἶκος τῆς καρδιᾶς μας καθαρισθῆ καί σκουπισθῆ ἀπό τούς λογισμούς, τότε ἔρχεται καί ἀναπαύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μαζί μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό ἔρχεται καί κατοικεῖ στήν  καρδιά μας καί γινόμεθα οἱ εὐτυχέστεροι ἄνθρωποι ἐπι τῆς γῆς.

Πῶς ἐζήσατε τήν ζωή σας φθάνοντας μέ ὑγεία μέχρι αὐτή τήν εὐλογημένη ἡλικία;

Ἴσως εἶναι τῆς φύσεως. Πάντως ἔκανα μία πάρα πολύ λιτοδίαιτη ζωή. Σ᾿αὐτό συμβάλλει πολύ καί ἡ κατάστασις τῆς ψυχῆς. Ἤμουν ἐκ φύσεως ἕνας θαρραλέος ἄνθρωπος καί δυνατός στούς πειρασμούς καί στίς περιπέτειες τῆς ζωῆς. Δέν ἀπελπίσθηκα ποτέ, οὔτε λυπήθηκα ἀκόμη καί μπροστά στίς πιό δύσκολες συνθῆκες καί τά βάσανα τῆς ζωῆς.
Ἔλεγα ὅτι τά πάντα διοικοῦνται ἀπό τόν Θεό καί ἐπίστευα ὅτι εἶμαι πάντοτε στά χέρια Του. Αὐτή ἡ πίστις μέ ἐκράτησε ὑγιῆ, μέ δυνάμωνε, μοῦ ἔδινε θάρρος, πίστι στήν δύναμι τῆς προσευχῆς, ὑπομονή στόν ὁποιονδήποτε πειρασμό. Ἐπίσης μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ φυλάχθηκα καθαρός ἀπό ὅλες τίς ἀνθρώπινες ἁμαρτίες, οἱ ὁποῖες γηράσκουν καί φθείρουν πρόωρα τόν ἄνθρωπο. Οὐδέποτε ἐμέθυσα ἀπό κρασί ἤ ἄλλα μεθυστικά ποτά.
Ὅταν προσευχόμουν πολύ, ἔτρωγα λίγο, ἐνῶ, ὅταν εἴχαμε σκληρή χειρωνακτική ἐργασία, ἔτρωγα καλλίτερα γιά νά ἠμπορῶ νά σταθῶ καί νά δουλέψω. Ἡ πολλή προσευχή ἀπομακρύνει τήν πεῖνα καί ἐνισχύει τό σῶμα καί τήν ψυχή. Ἀκόμη λειτουργοῦσα πολύ συχνά.
Ὤ, τά Ἅγια Μυστήρια ἀνακαινίζουν τίς ψυχικές καί σωματικές δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου. Ἐγώ πιστεύω, ὅτι ἔτσι ἤθελε ὁ Θεός νά ζήσω μέχρι τώρα. Τό καλλίτερο ἀπό ὅλα εἶναι νά ἀφεθοῦμε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά ὅλα τά θέματα καί τά πράγματα τῆς ζωῆς μας.

Ποιές συμβουλές μᾶς δίνετε γιά τήν ἁγία προσευχή, Γέροντα;
-Οἱ μοναχοί πρέπει νά προσεύχωνται ἀκατάπαυστα. Αὐτοί εἶναι καλεσμένοι ἀπό τόν Θεό γιά νά προσεύχωνται γιά τήν σωτηρία τους καί γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ ζωή τοῦ κόσμου. Ὅποιος δέν προσεύχεται, δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι χριστιανός καί πολύ περισσότερο μοναχός. Γιά τούς μοναχούς ἡ ὠφελιμώτερη προσευχή εἶναι ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Ψαλτηρίου καί ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ.
Κατόπιν ἡ ἀνάγνωσις ἄλλων προσευχῶν, τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Χαιρετισμῶν, τῆς Παρακλήσεως τῆς Θεοτόκου καί ἄλλων. Κατόπιν ὠφελοῦν οἱ μετάνοιες, 300 ἐδαφιαῖες καί 600 προσκυνητές γιά κάθε εἰκοσιτετράωρο. Οἱ ἀσθενεῖς καί ἡλικιωμένοι κάνουν τόν Κανόνα τους καί τίς μετάνοιες, ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις τους ἤ συμπληρώνουν τίς ἐλλείψεις τους μέ τήν εὐχή τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ...". Ἀλλά ἡ δυνατώτερη προσευχή στήν ζωή μας εἶναι ἡ θεία Λειτουργία.
Οἱ μοναχοί δέν πρέπει ν᾿ἀπουσιάζουν ἀπό τίς ἱερές Ἀκολουθίες, ἐκτός σέ περιπτώσεις ἀσθενείας ἤ διακονήματος. Οἱ μοναχοί πρέπει νά προσεύχωνται καί γιά τόν κόσμο, τούς ἀσθενεῖς, τούς ταξιδιῶτες, τούς κινδυνεύοντες, τούς μισοῦντας καί ἀγαπῶντας αὐτούς καί γι᾿αὐτούς πού τούς ζητοῦν νά προσεύχωνται.
Ὑπάρχουν τόσοι ἄνθρωποι πού ἔχουν ἐναποθέσει τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τους στίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν μοναχῶν. Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά τούς ἀπαντήσουμε σ' αὐτό τό αἴτημά τους. Νά μή ξεχνοῦμε νά προσευχώμεθα καί γιά τούς κοιμηθέντες, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τή  λύτρωσι καί τήν ψυχική τους ἐλευθερία.

Τί συμβουλές δίνετε σ'ἐμᾶς τά πνευματικά σας παιδιά;

-Ν' ἀκολουθῆτε  τά ἴχνη τῶν παλαιοτέρων. Ὅ,τι καλό εἴδατε καί εὐάρεστο στόν Θεό ἀπό τήν ζωή μας αὐτό νά κάνετε καί ἐσεῖς. Ἐνῶ, ὅ,τι κακό εἴδατε  σ᾿ ἐμᾶς, νά μή τό ἀκολουθῆτε στήν ζωή σας καί νά προσεύχεσθε γιά ἐμᾶς, ἀκόμη καί γι᾿ αὐτούς πού ἐκοπίασαν νά διατηρήσουν αὐτά τά ἅγια μοναστήρια, γιά τούς κτίτορες, τούς λειτουργούς τῶν ἱερῶν μας Θυσιαστηρίων, νά τούς δώση ὁ Κύριος ἀνάπαυσι καί συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν τους.

Ποῦ ἐπιθυμεῖτε νά τελειώσετε τήν ζωή σας, Γέροντα;

-Στό μοναστήρι Βορόνα. Ὁ μοναχός εἶναι ὑποχρεωμένος, ἐκεῖ πού ἄρχισε τήν μοναχική ἄσκησί του, ἐκεῖ καί νά παραδώση τήν ψυχή του στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἔχω μεγάλη ἐλπίδα στήν Κυρία Θεοτόκο καί στίς εὐχές τῶν πνευματικῶν μου παιδιῶν. Προσευχηθῆτε στόν Θεό γιά μένα κι ἐγώ θά παρακαλῶ τόν Θεό γιά τήν ὁσιότητά σας. Αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀγάπη, νά προσευχώμεθα ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον.

 ***
Μετάφρασις – Ἐπιμέλεια
Ὑπό Ἀδελφῶν Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὅρους Ἄθω
2002

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου