Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

Ἡ Ἱστορία καί ἡ ἐξάπλωσις τῆς Μαγείας στόν κόσμο. Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου


Ἡ Ἱστορία καί ἡ ἐξάπλωσις τῆς Μαγείας στόν κόσμο 
Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική 

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσι Θεοῦ». Αὐτό σημαίνει πώς ὁ ἄνθρωπος ἔχει σάν ἀρχέτυπό του τόν Θεό Λόγο σαρκωθέντα. Ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει πώς, ἄν ἀφαιρέσουμε τό αὐτεξούσιο ἀπό τόν ἄνθρωπο, τότε παύει νά ὑφίσταται ὁ ἄνθρωπος ὡς ἄνθρωπος, ὡς πρόσωπο ἐλεύθερο καί κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένος.
    Οἱ Πρωτόπλαστοι μέσα στόν Παράδεισο ἔκαναν κακή χρῆσι τοῦ αὐτεξουσίου τους. Ἔκαναν ὑπακοή στόν διάβολο, διότι τούς ὑποσχέθηκε νά γίνουν θεοί δίχως τόν Θεό, μέ μαγικό αὐτόματο τρόπο, χωρίς ἄσκησι, νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή καί κοινωνία μέ τόν Ἀληθινό Θεό. Ἔτσι τό ἀνθρώπινο γένος ἐξωρίσθηκε ἀπό τόν Παράδεισο, γιά νά μή γίνει τό κακό ἀθάνατο.
Ἐκληρονόμησε τόν θάνατο, τήν ἀσθένεια τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί ὑποδουλώθηκε στόν διάβολο. Οἱ ἄνθρωποι προσδοκοῦσαν κάποιο Λυτρωτή. Καί ὁ Λυτρωτής ἦτο τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
     Ἡ ἔλευσίς Του στόν κόσμο δέν ἔγινε μόνο γιά νά γνωρίσει ἡ ἀνθρωπότης ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. (Ἰωάν 20,31). Ἀλλά καί γιά νά διαλύσει τό κράτος τοῦ διαβόλου. Αὐτό ἀναφέρει ὁ ἴδιος Εὐαγγελιστής Ἰωάννης  στήν πρώτη ἐπιστολή του (3,8) ὅτι "Εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τά ἔργα τοῦ διαβόλου".
    Ὑπῆρξε καιρός, ὅπου δέν ὑπῆρχε διάβολος, διότι, πρίν πέσει τό τάγμα τοῦ Ἑωσφόρου, ὅλοι οἱ Ἄγγελοι ἦσαν κάτω ἀπό τήν Θεία Χάρι. Ἀλλά καί οἱ ἄνθρωποι πρό τῆς πτώσεώς τους, ζοῦσαν τήν κοινωνία μέ τόν Θεό. Τήν περίοδο ἐκείνη δέν ὑπῆρχε καί ἡ μαγεία. Γι᾿ αὐτό ἡ μαγεία ξεκινᾶ μέ τήν πτῶσι τῶν Πρωτοπλάστων, διότι εἶναι ἀποκύημα τῆς παραβάσεως αὐτῶν στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἀπηγορευμένο καρπό.
    Ἡ μαγεία δέν ἔχει καμμία σχέσι μέ τήν Χριστιανική μας Πίστι. Δέν ἠμπορεῖ νά ἀπαλλάξη τόν ἄνθρωπο ἀπό τό ποικίλον κακό, οὔτε πολύ περισσότερο ἀπό τόν θάνατο, πού εἶναι ἡ κορύφωσις τοῦ κακοῦ.
    Οἱ μάγοι πού εἶναι ὄργανα τοῦ σατανᾶ, συνεργάζονται μαζί του γιά τήν ἐξάπλωσι τοῦ κακοῦ στόν κόσμο. Χρησιμοποιοῦν ὡς μέσα τήν ἀπάτη, τήν ἀφέλεια καί ἄγνοια  τῶν ἀνθρώπων καί τίς ὑποσχέσεις ὅτι ἠμποροῦν νά ἱκανοποιήσουν σέ χρόνο μηδέν τίς πιό βαθειές καί ὀντολογικές ἀνάγκες καί ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου.
Παρότι διαφέρουν κατά τόπους τά πρόσωπα καί τά ἀντικείμενα τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦν οἱ μάγοι γιά τήν ἐκπλήρωσι τῶν καταχθονίων σκοπῶν τοῦ σατανᾶ, ἡ θεωρητική τῆς μαγείας εἶναι ἡ ἴδια διά μέσου τῶν αἰώνων.
Ἡ λέξις μάγος προέρχεται ἀπό τήν παλαιοπερσική λέξι: Magus καί Mogus, δηλαδή προσκυνητής τοῦ πυρός. Ἡ λέξις μαγεία , πού σημαίνει θεολογία τῶν μάγων καί γοητεία προέρχεται ἀπό τό ρῆμα μαγεύω, μαεύω καί μαντεύω. Σύμφωνα μέ κάποιον ὁρισμό μαγεία εἶναι τό σύνολο τῶν δεισιδαιμόνων λόγων, ἐνεργειῶν καί πράξεων, διά τῶν ὁποίων πιστεύει ὁ ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ, ὅτι ἠμπορεῖ κατά ὑπερφυσικόν καί μυστηριώδη (σατανικόν) τρόπον νά προκαλέση ἤ νά ἀποτρέψη τό ἀγαθόν ἤ τό κακόν διά τόν ἑαυτό του ἤ καί διά τούς ἄλλους.
Λέγει συχνά ὁ λαός μας: «Αὐτός ξέρει νά μαντεύει τήν ἀλεποῦ», πού σημαίνει ξέρει νά τήν ἀπομακρύνει ἀπό τό κοτέτσι. Ἔτσι τό ρῆμα μαγεύω σημαίνει: Ἐξορκίζω, γητεύω, ἀπομακρύνω, θεραπεύω κάποιον πού ἔχει κυριευθῆ ἀπό τά ξωτικά πνεύματα.
Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς διδάσκει ὅτι, πρίν ἀπό τήν δημιουργία τῶν Πρωτοπλάστων καί ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου, συνέβη ἡ πτῶσις τοῦ πρώτου ἀγγελικοῦ τάγματος μέ ἀρχηγό τόν Ἑωσφόρο. Ὁ Χριστός μᾶς λέγει στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο: «Ἐθεώρουν τόν σατανᾶν ὡς ἀστραπήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα» (Λουκ.10,18).
Ὁ Ἑωσφόρος (ὁ φέρων τό φῶς), σύμφωνα μέ τόν Προφήτη Ἡσαΐα, ὑπερηφανεύθηκε διότι ἐπεθύμησε νά ἀνέβη στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Καί μέ μόνο τόν συλλογισμό, ἐξέπεσε ἀπό τήν χάρι καί προστασία τοῦ Θεοῦ καί ἀπό Ἄγγελος ἔγινε διάβολος μαζί μέ τό τάγμα του, πού τόν ἀκολούθησε. Ὁ ἀρχηγός τοῦ δευτέρου Τάγματος Ἀργάγγελος Μιχαήλ βλέποντας τήν πτῶσι τοῦ Ἑωσφόρου, στάθηκε στό μέσον καί εἶπε: «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου».
Καί τότε οἱ ἄγγελοι τοῦ πρώτου τάγματος πού ἔπεφταν στήν γῆ, ἐστάθησαν ἐκεῖ πού ἦσαν. Ἔτσι ἔχομε τά ἐναέρια πνεύματα, ὅσα ἐστάθησαν στούς αἰθέρες, τά ἐπίγεια, τά μένοντα στήν γῆ καί τά καταχθόνια, ὅσα κατέβηκαν στόν ἅδη.
Ἀπό τότε, λοιπόν, οἱ πρώην ἄγγελοι ἔγιναν σκοτεινοί δαίμονες, ἐχθροί τοῦ Θεοῦ καί αἰώνιοι ἐπίβουλοι τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.
Μετά τήν πτῶσι τῶν Πρωτοπλάστων καί τήν ἔξωσί τους ἀπό τόν Παράδεισο τῆς Ἐδέμ, ἡ μαγεία μπῆκε κυριολεκτικά στήν ζωή τοῦ κόσμου σάν μία  ἀνθρωπίνη ἐπινόησις. Οἱ ἄνθρωποι ἐνόμισαν ὅτι θά ἠμποροῦσαν νά εὕρουν λύσι στά ποικίλα προβλήματά τους, ἄν καταφύγουν στίς μυστηριώδεις δυνάμεις τοῦ κακοῦ.
Μερικοί ἀναδείχθηκαν «ἱερεῖς» τῶν δαιμόνων καί ἐπεκαλοῦντο τήν βοήθειά τους γιά τήν ἰδική τους «προστασία» ἤ τήν δῆθεν ἐπίλυσι προβλημάτων τῶν συνανθρώπων τους. Αὐτοί λέγονται μάγοι καί θεωροῦνται ἀπό τά πλέον ἀξιοσέβαστα πρόσωπα τῆς κοινωνίας πού ζοῦν.
Στήν Περσία γιά παράδειγμα ἀποτελοῦσαν ἰδιαίτερη ἱερατική τάξι. Ἦσαν κάτοχοι πάσης σοφίας, ἐξηγητές τῶν ὀνείρων, γιατροί καί νεκρομάντεις. Ἀσχολοῦντο μέ τήν κίνησι τῶν ἀστέρων ἀπό τήν ὁποία καί «ἐπροφήτευαν» τό μέλλον τῶν ἀνθρώπων. Καί οἱ τρεῖς μάγοι, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν στήν Ἰουδαία γιά νά προσκυνήσουν τόν Χριστό, ἦσαν τέτοιου εἴδους ἀστρολόγοι καί σοφοί.

Στήν Ἀφρική οἱ μάγοι εἶναι ταυτόχρονα καί πρόεδροι στά χωριά τους. Ἀσκοῦν ὅλων τῶν εἰδῶν τίς ἐξουσίες ἐπάνω στούς χωριᾶτες-ὑπηκόους τους, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν σ᾿ αὐτούς γιά τό ὁποιδήποτε πρόβλημα θά παρουσιασθῆ στήν ζωή τους. Ἀνέκαθεν φοροῦσαν, φοροῦν καί τώρα στήν Ἀφρική, τερατώδεις μάσκες, ποικιλόχρωμες παράξενες ἐνδυμασίες, χορεύουν μέ τύμπανα, ἐπιτελοῦν τίς παράδοξες τελετές τους τίς νύκτες σέ ἐρημικές καί δασώδεις περιοχές.
Μέ τίς ἐπικλήσεις πού κάνουν πρός τούς δαίμονες ζητοῦν ν᾿ ἀπαλλαγοῦν ἀπό δυσάρεστες περιστάσεις τοῦ καθημερινοῦ βίου τους, ὁπότε πιστεύουν ὅτι ἐξορκίζουν καί διώχνουν τά δαιμόνια. Καί ἄλλοτε καλοῦν τά δαιμόνια γιά νά ἐκδικηθοῦν κάποιον, ὁ ὁποῖος τούς ἀδίκησε ἤ κατά τήν μόνιμη ἀντίληψί τους ἔγινε αἰτία καί ἀφορμή ν᾿ ἀρρωστήση ἤ καί νά πεθάνη κάποιος ἄλλος.

Στήν Αἴγυπτο, μᾶς εἶναι γνωστό ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ὅτι ὁ Φαραώ εἶχε μάγους, τούς ὁποίους καί ἐκάλεσε γιά ν᾿ ἀντιμετωπίσουν μέ τίς δικές τους μαγικές ἱκανότητες τά θαύματα πού ἔκανε ὁ Μωϋσῆς μέ τήν δύναμι τοῦ Θεοῦ διά τῆς ράβδου του. (Ἔξοδος κεφ.7,10-12).
Ὅταν τό ραβδί τοῦ Μωϋσέως μετατράπηκε σέ φίδι καί τά ραβδιά τῶν αἰγυπτίων μάγων μέ τίς μαγικές ἐπικλήσεις τους ἔγιναν κι αὐτά φίδια. Τελικά ὅμως πρός καταισχύνην αὐτῶν  τό φίδι τοῦ Μωϋσέως κατέφαγε τά φίδια τῶν μάγων.
Οἱ μάγοι τῆς Αἰγύπτου ἠσχολοῦντο πολύ μέ τά δαιμονικά μυστήρια καί τίς τελετές καί προέλεγαν τό μέλλον, σύμφωνα μέ τό συμφέρον τοῦ διαβόλου. Ὑπῆρχε καί μαντεῖο τοῦ αἰγυπτιακοῦ θεοῦ Ἄμμωνος Ρά στήν ἔρημο τῆς Λιβύης, ὅπου μετέβη καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, κατά τήν ἐπίσκεψί του στήν Αἴγυπτο, νά ρωτήση τούς ὑπηρέτες τῶν δαιμόνων ποιό θά εἶναι τό μέλλον του.

Ἡ μαγεία δέν εἶναι γνωστή μόνο στούς πρωτόγονους λαούς, ἀλλά καί στούς πολιτισμένους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἔτσι οἱ Ἀσσύριοι, οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Ἰνδοί, οἱ Ἕλληνες, οἱ Βαβυλώνιοι, οἱ Ρωμαῖοι καί οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν μάγους διά τῶν ὁποίων καλοῦσαν τά πονηρά πνεύματα στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου μέ ἀρνητικά πάντοτε ἀποτελέσματα.
Περισσότερο ὅμως ἡ μαγεία ἐξαπλώθηκε στήν Δύσι. Στούς μάγους τῆς Εὐρώπης ἐδίδαξαν πολλά μυστικά τῆς μαγικῆς τέχνης οἱ Ἄραβες καί οἱ Ἑβραῖοι μάγοι. Μερικοί προσπαθοῦν νά μεταβάλλουν μέ τήν δύναμι τοῦ σατανᾶ τίς πέτρες καί διάφορα μέταλλα σέ χρυσάφι. Μάγοι τῆς Δύσεως ἀνεδείχθησαν οἱ Κορνήλιος Ἀγρίππας, ὁ Παράκελσος, ὁ Νοστράδαμος καί ὁ Καλλιόστρο.
Τόση ἦτο ἡ διάδοσις τῆς μαγείας, ὥστε οἱ πάπες καί οἱ ἡγεμόνες τῆς Δύσεως ἐπέβαλαν φρικτές τιμωρίες στούς μάγους. Ἀργότερα τούς κατεδίωξε μέχρι θανάτου ἡ «Ἱερά Ἐξέτασις», ἡ ὁποία τούς ἐδίκαζε ἀναπολογήτους, τούς βασάνιζε καί τούς ἔκαιγε.

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη

Πηγή Διαδικτύου -Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π.Δαμασκηνός - Ἀφρική-Μαγεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου