Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Πέμπτη συνομιλία (ερωτ. 126-132)


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα
Πέμπτη συνομιλία (ερωτ. 126-132)
Άγιον Πάσχα 1983 Ιερομόναχος  Ιωαννίκιος Μπάλαν

126. Πότε δίνει ό Θεός στον άνθρωπο τον φύλακα άγγελο τον; Στη κυοφορία, στην γέννησι ή στο Άγιο Βάπτισμα;

 Κατά την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας του Χριστού, ό φύλαξ άγγελος δίνεται στον άνθρωπο στο Άγιο Βάπτισμα του. Αυτό το γεγονός μπορούμε να καταλάβουμε καλλίτερα από την 5η ευχή προς κατηχούμενους, οπού μεταξύ των άλλων, λέγει καί αυτά: «Συνόδευέ τον στην ζωή του με φύλακα άγγελο για να τον λυτρώνει από κάθε παγίδα του εναντίου, από προσβολή του πονηρού, από δαίμονα μεσημβρινό καί από κακές φαντασίες».
Έκτος από τον φύλακα άγγελο ό Θεός στέλνει στον άνθρωπο καί άλλους αγγέλους στην ζωή του για να τον βοηθούν, να τον κατευθύνουν καί να τον παρηγορούν στους πειρασμούς του, στις δοκιμασίες του εκ του πνευματικού πολέμου, τίς όποιες περνάει ό άνθρωπος σ' αυτόν τον κόσμο.
Περί αυτών των θείων λόγων, ό Θείος Παύλος λέγει: Ότι οί άγγελοι είναι «λειτουργικά πνεύματα προς διακονία αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομεί σωτηρία» (Έβρ. 1,14).

Με αυτό τον ορισμό ό Απόστολος Παύλος εξυψώνει τον λογισμό των υπηκόων καί παρηγορεί πάρα πολύ τους χριστιανούς, διότι φανερώνει Ότι ό Θεός έχει πολλή φροντίδα γι' αυτούς, αφού τους αγγέλους, οί όποιοι υπερβαίνουν κατά πολύ τους ανθρώπους, τους διέταξε να υπηρετούν την σωτηρία των ανθρώπων.
Αλλά βλέπουμε ότι τόσο στον Παλαιό Νόμο, όσο καί στον Νόμο της Χάριτος, οί άγγελοι αποστέλλονται από τον Θεό να βοηθούν καί να εξυπηρετούν τους ενάρετους ανθρώπους, όπως τον Λώτ, τον Αβραάμ, τον Ιακώβ, τον Μωϋσή, τον Βαλαάμ, τον Ιησού του Ναυή, τον Γεδεών, τον Μανασσή καί άλλους, ενώ από την Καινή Διαθήκη τον Ιωσήφ, την Παρθένο Μαρία, τους Ποιμένας, την Μαρία Μαγδαληνή καί άλλους.
Με αυτές τίς λίγες μαρτυρίες έδειξα ότι ό Πανάγαθος Θεός βάζει σε εμάς φύλακας αγγέλους, όχι μόνο στο Άγιο Βάπτισμα, αλλά σ' όλη την ζωή μας, οί όποιοι βοηθούν τους δικαίους στην οδό της σωτηρίας, πού Τον αγαπούν καί πιστεύουν σ' Αυτόν.

127.    Οι άπιστοι, οί ειδωλολάτρες καί οί αιρετικοί δέχονται και  αυτοί από τον Θεό φύλακα άγγελο;

    Μερικοί άπ' αυτούς επειδή δεν είναι βαπτισμένοι στο Όνομα του Χριστού δεν λαμβάνουν φύλακας αγγέλους. Μα ούτε καί πιστεύουν σε αγγέλους. Ενώ όσοι λέγουν μολαταύτα ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά είναι αιρετικοί, αυτοί καταθλίβουν καί απομακρύνουν από κοντά των τον άγγελο του Κυρίου, ό όποιος αγαπά την αλήθεια μόνο της ορθοδόξου πίστεως, πού στηρίζεται στον Χριστό καί τους Αποστόλους Του.
Όσον αφορά τους ειδωλολατρικούς λαούς, αυτοί μόλις έχουν από ένα φύλακα άγγελο, ως φύλακα των συνόρων ολοκλήρου της χώρας των, κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, ή οποία λέγει: «Έστησε όρια εθνών κατά αριθμόν αγγέλων Θεού» (Δευτ. 32,8).
Αυτοί οί άγγελοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των αρχόντων μιας χώρας, οί όποιοι την κυβερνούν. Κατά παράδοση, υπάρχουν φύλακες άγγελοι για τα φρούρια, για τίς πόλεις, τα χωριά, τα μοναστήρια καί οπουδήποτε δοξάζεται το Όνομα του Θεού.

128.    Ποιος είναι ό σκοπός του φύλακος αγγέλου στην ζωή τον ανθρώπου καί πώς τον βοηθάει στην σωτηρία;

       Ό σκοπός του φύλακος αγγέλου είναι να φυλάγει τον άνθρωπο με αόρατο τρόπο από τους πειρασμούς του διαβόλου, από κάθε είδους αμαρτωλή πτώση, να τον κατευθύνει στην εκκλησία, στην μετάνοια, στην προσευχή.
Να τον παρήγορη στις στενοχώριες της ζωής καί να τον προτρέπει στα καλά έργα. Ό φύλαξ άγγελος δόθηκε από τον Θεό για την σωματική καί ψυχική προστασία του ανθρώπου. Ουδέποτε κοιμάται, κατά τον λόγο του ψαλμωδού: «Μηδέ νυστάξει ό φυλάσσων σε» (Ψαλμ. 120.3).
Ό φύλαξ άγγελος προστατεύει την εμπιστευμένη σ' αυτόν ψυχή σε καιρό πειρασμού, εάν έχει πίστη καί φόβο Θεού, όπως λέγει ό ίδιος βασιλεύς καί προφήτης : «Παρεμβάλει άγγελος κύκλω των φοβούμενων αυτόν» (Ψαλμ. 33,9) Ό φύλαξ άγγελος υπηρετεί την σωτηρία του ανθρώπου (Έβρ. 1,14).
Λυτρώνει τον άνθρωπο σε επικίνδυνες περιστάσεις (Πράξ. 5,19 12,7-8 9, 11).
Είναι λειτουργικό πνεύμα του Θεού για την προστασία των ανθρώπων (Ψαλμ. 102,21 103,5 Λουκ. 16,22). Οι άγγελοι βλέπουν πάντοτε την δόξα του Θεού στους ουρανούς καί προσεύχονται για τους ανθρώπους.

129.    Ό χριστιανός έχει καί κακό άγγελο πού τον ακολουθεί σ' όλη του την ζωή του;
 Ποιος είναι ό σκοπός του;


    Ναι, κάθε χριστιανός έχει από το βάπτισμα του ένα αγαθό άγγελο, ό όποιος στέκεται δεξιά του καί τον συμβουλεύει σε κάθε ευάρεστο στον Θεό έργο. Αυτός γράφει λεπτομερώς ένα προς ένα, όλα τα καλά έργα πού κάνει στην ζωή του ό άνθρωπος καί τα όποια θα παρουσίαση στην ώρα της Κρίσεως.
Επίσης, από την βρεφική του ηλικία ακολουθεί τον χριστιανό καί ένας κακός άγγελος (διάβολος), ό όποιος γράφει καί αυτός λεπτομερώς, κάθε αμαρτία πού κάνει ό άνθρωπος στην ζωή του, μέχρι την ώρα του θανάτου.
Όταν κάνη κάποια αμαρτία ό άνθρωπος, αμέσως ό διάβολος άγγελος , του φέρνει την αμαρτία στα εναέρια τελώνια για να γραφθεί εκεί καί μετά τον θάνατο του να τον εμποδίσουν καί να τον κατεβάσουν στην άβυσσο της κολάσεως, όπως αναφέρεται αυτό στην ζωή του αγίου Βασιλείου του Νέου, πού εορτάζει τον μήνα Μάρτιο.
Ό σκοπός , του πονηρού πνεύματος είναι να πειράζει τον άνθρωπο πάντοτε καί να τον παρακινεί στην αμαρτία, με την σκέψη, την φαντασία, τίς αισθήσεις, τα λόγια, τα έργα, το σώμα καί με την ψυχή.
Εάν ό άνθρωπος τον ακούσει, επιθυμήσει την αμαρτία καί την επιτέλεση ακόμη, ο διάβολος τότε γράφει κάθε κακή σκέψη, λόγο, καί έργο πού έκανε στη ζωή του, για τα όποια θα ζήτηση λόγο στην μέλλουσα Κρίση, μετά θάνατο, εάν βέβαια δεν λύση τίς αμαρτίες με την μετάνοια και την εξομολόγηση.

130.  Πώς μπορεί ό χριστιανός να  λυτρωθεί από τους πειρασμούς τον διάβολο, ό όποιος τον ακολουθεί σ' όλη την ζωή του;

    Είναι ανάγκη για την σωτηρία του ό άνθρωπος να πειράζεται από τον διάβολο, διότι εάν δεν πειράζεται δεν θα σωθεί, δεν μπορεί να σκληραγωγηθεί στην πνευματική μάχη, καί δεν μπορεί να έχει κανένα μισθό για τα καλά του έργα, όταν τα κάνη συνήθως χωρίς κανένα διαβολικό εμπόδιο.
Γι' αυτό λέγει καί ό απόστολος Πέτρος Ότι: «Ό αντίδικος ημών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπιεί, άντίστητε στερεοί τη πίστη...» (Α' Πέτρ. 5,8-9).
Συνεπώς λοιπόν, ή ζωή μας είναι μία μάχη με τον διάβολο, πού μας πειράζει είτε με το σώμα μας, είτε με τους συνανθρώπους μας, είτε κατευθείαν με δικές του σκοτεινές ενέργειες. Οί πειρασμοί, όπως είπαμε, είναι απαραίτητοι, αρκεί μόνο νά μη νικούμεθα.
Ένας μεγάλος άγιος ασκητής έλεγε: «Επαρον τους πειρασμούς καί ουδείς ο σωζόμενος». Ό χριστιανός μπορεί νά παραμένει άτρωτος από τίς παγίδες του διαβόλου, όταν εκτελεί τά αγαθά έργα καί ιδιαίτερα την προσευχή, την νηστεία, την ταπείνωση, την αγάπη, την εξομολόγηση, την μετάνοια, την ελεημοσύνη καί την μακροθυμία.

131. 'Εάν ό άνθρωπος αμαρτάνει με την θέληση του, τότε ό αγαθός άγγελος απομακρύνεται από κοντά του; 'Ενώ όταν κάνη ένα καλό έργο φεύγει άπ' αυτόν ό διάβολος (κακός άγγελος);

-Εάν ή αμαρτία είναι θανάσιμη ενώπιον του Θεού, τότε πώς θα αγαπήσει ό άγγελος του Κυρίου τους αμαρτωλούς καί δεν θα απομακρυνθεί άπ' αυτούς;
Καί εάν «ο ποιών την αμαρτία εκ του διαβόλου εστίν» (ΑΙ Ίωάν. 3,8-10), πώς θα σταθεί ό άγγελος δίπλα σ' αυτόν πού κάνει τά έργα του διαβόλου, δίπλα δηλ. στους μέθυσους, στους ακόλαστους, στους πόρνους, στους άπίστους, στους ψεύτες, στους φιλάργυρους, στους μισάνθρωπους καί αιρετικούς;
Καί εάν ή αμαρτία απομακρύνει τον άνθρωπο της ευλογίας του Θεού τότε πώς θα σταθεί ό άγγελος Κυρίου δίπλα στον εργαζόμενο την ανομία; Καί εάν το Άγιο Πνεύμα λυπήτε από την αμαρτία (Γαλ. 4,30 Α Ι Θεσ. 5,19), πώς δεν θα λυπηθεί ό άγγελος, καί δεν θα φύγει από τον αμαρτάνοντα, ό όποίος δεν θέλει νά επιστρέψει με την μετάνοια;
Βεβαίως λοιπόν, ό διορισμένος από τον Θεό φύλαξ άγγελος για τον κάθε χριστιανό, μισεί την αμαρτία διότι αύτή φονεύει την ψυχή καί απομακρύνεται άπ' αυτόν που εκτελεί την παρανομία.
Όμως πάλι επιστρέφει καί βοηθεί τον αμαρτωλό άνθρωπο, όταν αυτός μετανοήσει με καρδιακό πόνο καί δάκρυα, για όσα έκανε (Β' Κορ. 7,9). Διότι «χαρά γίνεται εν ούρανω επί ένί άμαρτωλω  μετανοούντι» (Λουκ. 15,7-10), δεδομένου ότι ό Θεός θέλει «πάντας ανθρώπους σωθήναι καί εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Β' Πέτρ. 3,9).
Όπότε λοιπόν, όταν ό άνθρωπος κάνει το κακό, λυπεί καί απομακρύνει από κοντά του το  Άγιο Πνεύμα καί τον φύλακα άγγελό του καί στην θέση των έρχεται ό διάβολος. Ενώ, όταν ό χριστιανός επιστρέψει μ' όλη του την καρδιά στην ζωή της μετανοίας, ευαρεστεί τον Θεό καί όλους τους ουράνιους αγγέλους, έρχεται πάλι κοντά του ό φυλαξ άγγελός του καί απομακρύνεται το Πνεύμα του σατανά. αυτός ό αγώνας γίνεται στην καρδιά καί τον νου του άνθρώπου μέχρι το τέλος της ζωής του.

132. Ποια είναι ή ανώτερη φιλοσοφία για τον χριστιανό;

    Κατά τον Άγιο Βασίλειο, ή υψηλότερη φιλοσοφία για , τον χριστιανό είναι να σκέπτεται πάντοτε τον θάνατο. Ενώ κατά την Αγία Γραφή είναι ό φόβος του Θεού. Ό φόβος του Θεού είναι απόλυτα αναγκαίος για την προσκύνηση του Θεού (ψαλμ. 5,8) καί για την υπηρεσία Του. Επίσης χρειάζεται για την σωτηρία μας, για την φύλαξη των εντολών του Θεού, για την αποφυγή των αμαρτιών, για την απόκτηση της αγιότητας, για την διακυβέρνηση της ψυχής με δικαιοσύνη, για την δικαία Κρίση. Γι' αυτό ή Αγία Γραφή μας διδάσκει να βαδίζουμε με τον φόβο του Θεού καί όλα να τα εκτελούμε με πίστη καί τον φόβο του Θεού.

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980

Πηγή στο διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου