Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Τό Πάσχα, τά ἐμβλήματα καί τά τεχνάσματα τῆς ἑταίρειας «Σκοπιά». Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου


Τό Πάσχα, τά ἐμβλήματα καί τά τεχνάσματα τῆς ἑταίρειας «Σκοπιά»

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Συνηθισμένη πρακτική καί τακτική τῆς ἑταιρείας Σκοπιά εἶναι ἡ ἀπόρριψη κάθε χριστιανικῆς ἑορτῆς ἤ ἡ κακοποίηση καί διαστρέβλωση τοῦ θεολογικοῦ περιεχομένου της.  Ἀπό τήν πρακτική αὐτή δέν ἐξαιρέθηκε οὔτε ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα, πού τήν ἀπέρριψαν καθώς ἀρνοῦνται τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ἀντιθέτως, οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ γιορτάζουν στή θέση τοῦ Πάσχα «τήν τήρηση τῆς Ἀνάμνησης τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ»1. Ἡ Ἀνάμνηση τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ, κατά τήν ἑταιρεία Σκοπιά, «ἡ μόνη ἡμέρα κάθε χρόνο, πού πρέπει νά τηροῦν μέ εἰδικό τρόπο»3.
Γι᾽ αὐτό τό λόγο οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ γιορτάζουν πάντα τήν ἀνάμνηση κάθε χρόνο «τό βράδυ πού ἀντιστοιχεῖ στίς 14 Νισσάν τοῦ ἀρχαίου Ἰουδαϊκοῦ ἡμερολογίου» 4.

Τήν λεγόμενη ἀνάμνηση τή γιορτάζουν κυρίως στίς Αἴθουσες Βασιλείας ἤ καί σέ ἄλλους χώρους, π.χ. ξενοδοχεῖα, μετά τή δύση τοῦ ἡλίου.
Σέ κάθε χῶρο, πού συγκεντρώνονται, τοποθετοῦν ἕνα τραπέζι. Πάνω στό τραπέζι τοποθετοῦν ἄζυμο ψωμί, καθώς ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Χριστός χρησιμοποίησε ἄζυμο ἄρτο καί κόκκινο κρασί. Τό ἄζυμο ψωμί καί τό κρασί θεωροῦνται ἁπλῶς σύμβολα τῆς θυσίας του καί στή χιλιαστική ὁρολογία ὀνομάζονται «ἐμβλήματα».
Προηγεῖται ὁμιλία σχετική μέ τό γεγονός. Στήν ὁμιλία ἐπαναλαμβάνονται οἱ χιλιαστικές πλάνες σχετικά μέ τήν προσέγγιση καί κατανόηση τῶν γεγονότων. Ὕστερα περιφέρονται τά ἐμβλήματα, πρῶτα τό ψωμί καί ὕστερα τό κρασί, μεταξύ τῶν παρόντων στή συνάθροιση.
Σχετικά, ἀκριβῶς μέ τό θέμα τῶν «ἐμβλημάτων», ἡ ἑταιρεία Σκοπιά, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, στήν προσπάθειά της, νά διαχειριστεῖ ἀδιέξοδα, πού προκύπτουν ἀπό τίς κακοδοξίες της, ἐφαρμόζει ἕνα τέχνασμα. Ποιό εἶναι αὐτό;
Τά ἐμβλήματα μποροῦν νά τά πάρουν κατά τούς χιλιαστικούς ἰσχυρισμούς, μόνο ὅσοι ἀνήκουν στούς 144.000, πού θά ζήσουν στόν οὐρανό καί θά εἶναι συγκυβερνῆτες μαζί μέ τό Χριστό.
Αὐτοί, στή χιλιαστική ὁρολογία ἔχουν «οὐράνια ἐλπίδα» καί ὀνομάζονται «μικρό ποίμνιο»5.
Κανείς ἄλλος Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν ἐπιτρέπεται νά πάρει ἀπό τά ἐμβλήματα. Σέ ὅλους τούς ἄλλους Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, πού κατά τή χιλιαστική ὁρολογία ὀνομάζονται «πολύς ὄχλος ἤ μεγάλος πλῆθος», ἡ ἑταιρεία Σκοπιά τούς ὑπόσχεται ὅτι θά ἔχουν «ἐπίγεια ἐλπίδα».

Αὐτοί ἐάν μείνουν πιστοί στήν ἑταιρεία καί ἐργάζονται ἀόκνως νά ὑπηρετοῦν τούς σκοπούς της, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς της, ἐκφράζουν τό θέλημα τοῦ Ἰεχωβᾶ, θά ζήσουν γιά χίλια χρόνια σ' ἕνα ἐπίγειο παράδεισο κάτω ἀπό θεοκρατική διακυβέρνηση.
Αὐτοί πού ὑποτίθεται ὅτι ἀνήκουν στούς 144.000, καί δικαιοῦνται νά παίρνουν τά ἐμβλήματα, λέγει ἡ ἑταιρεία Σκοπιά ἔχουν ἤδη ἐπιλεγεῖ. Ὁ ἀριθμός αὐτός ἔχει κλείσει, ἔχει ἤδη συμπληρωθεῖ6.

Πότε συμπληρώθηκε ὁ ἀριθμός; Τό 1935 ἀπαντᾶ ἡ Σκοπιά7. Μάλιστα στή Σκοπιά τῆς 15-32-1995 ἀναφέρεται χαρακτηριστικά «Οἱ περισσότεροι ἀπό ἐκείνους, πού ἀνήκουν στο μικρό ποίμνιο καί βρίσκονται ἀκόμη στή γῆ διανύουν τώρα τή δεκαετία τῶν 70, τῶν 80, ἤ τῶν 90 ἐτῶν τῆς ἡλικίας τους. Μερικοί ἀπό αὐτούς ἔχουν περάσει τό 100ο ἔτος τῆς ζωῆς τους» (σ. 20).
Λαμβάνοντας ὑπόψη τίς ἡλικίες, πού ἦταν ἤδη τόσο μεγάλες τό 1995, καθώς περνοῦν τά χρόνια, φυσική ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων εἶναι ἡ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ κάθε χρόνο αὐτῶν, πού παίρνουν τά ἐμβλήματα. Συμβαίνει ὅμως κάτι τέτοιο; Ὄχι.
Γιά μία ἀκόμα φορά ἡ ἑταιρεία Σκοπιά καταφεύγει σέ τεχνάσματα σέ βάρος τῆς νοημοσύνης τῶν ἀνθρώπων, τῆς φυσικῆς τάξης τῶν πραγμάτων καί ἐπιπλέον ἀποδεικνύεται ἀντιφατική και ἀσυνεπής καί ὡς πρός τίς ψευδοδιδασκαλίες της. Πῶς φαίνεται αὐτό;
Ἀπό τό γεγονός, ὅτι κατά διαστήματα αὐξάνει, ἀντί νά μειώνει, τόν ἀριθμό τῶν συμμετεχόντων στά ἐμβλήματα. Ἔτσι βλέπουμε τό 1994 νά ἀναφέρουν ὅτι ἔλαβαν τά ἐμβλήματα 8.617 Χιλιαστές8, ἀντιθέτως τό 2000 ἀντί νά μειωθεῖ ὁ ἀριθμός αὐξάνεται καί γράφουν ὅτι τά ἔλαβαν 8.661 9.
Τό 2006 αὐξάνεται πάλι ὁ ἀριθμός καί γίνεται 8.758.

Ὅσο περνοῦν τά χρόνια, ὅπως βλέπουμε στά βιβλία τοῦ Ἔτους, πού ἐκδίδει ἡ ἑταιρεία, ὁ ἀριθμός ὅσων λαμβάνουν τά ἐμβλήματα, αὐξάνει ἀκόμα περισσότερο. Τό 2007 ὁ ἀριθμός γίνεται 9.105, τό 2008 ὁ ἀριθμός γίνεται 9.986, τό 2009 ὁ ἀριθμός γίνεται 10.857, ἐνῶ τό 2010 ὁ ἀριθμός γίνεται 11.202!
Καί οἱ διαβεβαιώσεις τῆς Σκοπιᾶς ὅτι οἱ περισσότεροι εἶναι προχωρημένης ἡλικίας, ὅτι ὁ ἀριθμός εἶναι ἤδη κλειστός, ἀλλά καί τό γεγονός ὅτι ἡ φυσική συνέπεια τῶν πραγμάτων εἶναι ὁ ἀριθμός νά μειώνεται;
Αὐτά δέν τήν ἀπασχολοῦν τήν Σκοπιά. Σημασία γιʼ αὐτή ἔχει μόνο νά αὐξάνεται ἡ πώληση τῶν προϊόντων της, αὐτό δηλαδή, πού τό χαρακτηρίζει ἁγνή λατρεία τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Ἐν προκειμένῳ ὅμως ἔχει ἐφαρμογή ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε πονη- ρέ δοῦλε» (Λουκ.19, 22 ).

Ὑποσημειώσεις:

1. Βλ. Ξύπνα, Μάρτιος 2006, ἐξώφυλλο.

2. Βλ. Σκοπιά 15-2-2006, σ.16. Ξύπνα, Μάρτιος 2006, ἐξώφυλλο.

3. Βλ. Γνώση, πού ὁδηγεῖ στήν Αἰώνια Ζωή, ἐκδ. Μ.τ.Ι,1995, σ. 127.

4. Βλ. Γνώση, πού ὁδηγεῖ στήν Αἰώνια Ζωή, ἐκδ. Μ.τ.Ι 1995, σ. 127. Πρβλ. Σκοπιά 15-2-1985.

5. Βλ. Σκοπιά 15-4-1995, σ.31. Σκοπιά 15-12-2004, σ.30. K.Hutten, Seher- Grübler- Enthusiasten, 196610, σσ. 102.

6. Βλ. Σκοπιά 15-4-1995, σ.31.

7. Βλ. Σκοπιά 15-6-1992, σ. 23. Σκοπιά 15-4-1995, σ.19. R. Hauth, Kleiner Sekten - Katechismus, 20047, σσ. 108- 110.

8. Βλ. Σκοπιά 1-11995, σ.15.

9. Βλ. Σκοπιά 1-1-2001, σ.21. R. Hauth, Κleiner Sekten -Katechismus, 20047, σσ. 99 – 104.

10. Βλ. Σκοπιά 15-12-2005, σ.22

Ορθόδοξος Τύπος ἀρ. τεύχους 1922  6 Ἀπριλίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου