Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

῾Ο Υἱός Θεός.


῾Ο Υἱός  Θεός.  Ὀρθόδοξος κατήχησις

Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Ποιό εἶναι τό δεύτερο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί ποιά διδασκαλία περιέχει;
Τό δεύτερο ἄρθρο εἶναι:«Καί εἰς ἕνα Κύριο 'Ιησοῦν Χριστόν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί δι' οὗ τά πάντα ἐγένετο». Σ' αὐτό τό ἄρθρο περιέχεται ἡ διδασκαλία γιά τόν Κύριον ἡμῶν 'Ιησοῦ Χριστό.
Ποιός εἶναι ὁ Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός;
῾Ο Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός, εἶναι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς ῾Αγίας Τριάδος, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, γεννήθηκε ἀπό τόν Πατέρα, σάν φῶς ἀπό ἄλλο φῶς. ῎Οντας γεννημένος ἀπό τόν Θεό Πατέρα πρό πάντων τῶν αἰώνων, εἶναι Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, τῆς ἰδίας οὐσίας, δόξης καί μεγαλειότητος μέ τόν Θεό Πατέρα ἀπό τόν ὁποῖον προῆλθε.
῾Ο Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός, εἶναι καί τέλειος ἄνθρωπος. ῾Ως Θεός γεννήθηκε ἀπό τόν Θεό Πατέρα πρό πάντων τῶν αἰώνων καί ὡς ἄνθρωπος ἐγεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία.
Στόν 'Ιησοῦ Χριστό ἡ Θεία καί ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἑνωμένες χωρίς νά συγχέωνται μεταξύ τους, ὅπως εἶναι ἑνωμένα ἡ φωτιά μέ τό πυρωμένο σίδηρο ἤ τό ἡλεκτρικό φῶς πού ἔρχεται ἀπό τό ἡλεκτρικό καλώδιο.
Τί μαρτυρίες ἔχομεν γιά τήν Θεότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν 'Ιησοῦ Χριστοῦ;
Μαρτυρίες καί ἀποδείξεις γιά τήν Θεότητα τοῦ 'Ιησοῦ Χριστοῦ ἔχουμε στήν ῾Ιερά Παράδοσι καί τήν ῾Αγίαν Γραφή, λιγότερες στούς λόγους τῶν Προφητῶν καί 'Αποστόλων καί μαρτυρίες ἀπό τόν ἴδιο τόν ῾Εαυτόν Του.
Στήν Παλαιά Διαθήκη οἱ Προφῆτες ὡμίλησαν γι' Αυτόν θαυμαστά πράγματα ἑκατοντάδες ἤ καί χιλιάδες χρόνοι πρίν ἀπό τήν γέννησίν Του. ῎Ετσι προφητεύθηκε ὅτι θά γεννηθῇ στήν Βηθλεέμ τῆς 'Ιουδαίας (Μιχαίου 5,1-2) καί θά μεγαλώσῃ στήν Ναζαρέτ (Ματθ. 2,23), ὅτι θά εἰσέλθῃ στήν ῾Ιερουσαλήμ (Ζαχαρίου 9,9), ὅπου θά πωληθῇ καί θά σταυρωθῇ (῾Ησαῒου 53), θά ἀναστηθῇ καί θά ἀναληφθῇ στούς Οὐρανούς, ἀπό ὅπου καί θά στείλῃ τό ῞Αγιο Πνεῦμα γιά νά θεμελιώσῃ τήν πρώτη Χριστιανική 'Εκκλησία.
Οἱ Προφῆτες ὀνομάζουν τόν 'Ιησοῦ Χριστό: ἱερέα (Ψαλμ.109,4), Προφήτη (Δευτερ. 18,18), Ποιμένα (῾Ιεζεκ. 34,23), Κύριον (Δαβίδ 9,24-26), ῾Ηγούμενον (Γένεσ.49,10), Μεσσία Χριστόν (Δανιήλ 9,24-26), Νομοθέτη πρό τῶν αἰώνων (Μιχαίου 5,1), ῎Αρχοντα τῆς εἰρήνης, Υἱόν τοῦ Θεοῦ καί Υἱόν τῆς Παρθένου Μαρίας (῾Ησαῒου 7,14 καί 9,6), Βασιλέα καί Θεό (῾Ησαῒου 8,9-10 καί 9,6), ὁ ὁποῖος θά συντρίψῃ τήν κεφαλή τοῦ ὄφεως (Γένεσ. 3,15), Πρᾶον Σωτῆρα (Ζαχαρ. 9,9), 'Αμνόν τοῦ Θεοῦ, ὁποῖος θά σηκώσῃ τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, (τόν ὀνομάζει ἔτσι ὁ Τίμιος Πρόδρομος στό ('Ιωάν.1,29).
Στήν Καινή Διαθήκη, οἱ 'Απόστολοι τόν ὀνομάζουν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου, Υἱόν τοῦ Δαβίδ, 'Ιησοῦν πού σημαίνει Σωτήρ, Χριστόν καί Μεσσίαν, πού σημαίνει τόν ἀπεσταλμένον τοῦ Θεοῦ, 'Εμμανουήλ, πού σημαίνει ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, αἰώνιον 'Αρχιερέα, Μεσίτη μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, Κεφαλήν τῆς 'Εκκλησίας, Διδάσκαλον τοῦ κόσμου, Κύριόν μας, Σωτῆρα τῶν ἀνθρώπων, Υἱόν τοῦ Θεοῦ.
῾Ο 'Απόστολος καί Εὐαγγελιστής 'Ιωάννης, τόν ὀνομάζει «Λόγον» τοῦ Θεοῦ καί Θεόν ὁ ὁποῖος ἐσαρκώθη ('Ιωάν.1,1,14), «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καό Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος».
῾Ο 'Απόστολος Παῦλος τόν ὀνομάζει: «ἀπαύγασμα τῆς δόξης καί χαρακτῆρα τῆς ὑποστάσεως τοῦ Πατρός Αὐτοῦ» ('Εβρ. 1,3), «Θεόν εὐλογητόν εἰς τούς αἰῶνας» (Ρωμ. 9,5), καί ὅτι «ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τό πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς» (Κολασ. 2.9).
῾Ο 'Απόστολος Ναθαναήλ τοῦ λέγει «Διδάσκαλε σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ» ('Ιωάν.1,49), ῾Ο 'Απόστολος Πέτρος τοῦ εἶπε: «Σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. 16,16). ῾Ο 'Απόστολος Θωμᾶς τόν προσεφώνησε: «ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου» ('Ιωάν, 20,28).
῎Ετσι περίπου τόν ὀνομάζουν καί οἱ ἄλλοι 'Απόστολοι. ῞Ολα αὐτά εἶναι ὀνόματα τά ὁποῖα δέν δίδονται σέ ἁπλούς ἀνθρώπους καί τά ὁποῖα δέν τά εἶχαν ποτέ ἄνθρωποι.
'Αλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρ μᾶς λέγει διά τόν ἑαυτόν του θαυμαστά καί ἀληθινά πράγματα. Αὐτοονομάζεται ὁ Ποιμήν ὁ καλός ('Ιωάν.10,9), «ἄρτος τῆς Ζωῆς» ('Ιωάν 6,35), «ἡ θύρα τῆς σωτηρίας» ('Ιωάν 10,9), «ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ἀνάστασις τῶν ἀνθρώπων» ('Ιωάν.14,6 καί 11,25). Στό ('Ιωάν. 8,12) μᾶς λέγει: «'Εγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκλουθῶν ἐμοί οὐ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς», Στό (Ματθ. 23,10 καί 'Ιωάν. 13,13) μᾶς λέγει: «Εἷς γάρ ὑμῶν ἐστίν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός. 'Εγώ καί ὁ Πατήρ ἕν ἐσμέν» ('Ιωάν. 10.30), ὁ ἑωρακώς ἐμέ ἑώρακε καί τόν Πατέρα» ('Ιωάν.14,9).῞Ολα αὐτά τά ὀνόματα καί τίς προσφωνήσεις, δέν τόλμησε κανείς ἀπό τούς ἀνθρώπους νά τά χρησιμοποιήσῃ γιά τόν ἑαυτόν του.
῾Ο 'Ιησοῦς Χριστός ἔχει ὀνόματα, ἰδιότητες, θαύματα καί ἔργα τά ὁποῖα μόνον ὁ Θεός μπορεῖ νά ἔχῃ καί νά πληροῖ. Εἶναι πανταχοῦ παρών, (οὗ γάρ εἰσί δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 18,20). Εἶναι παντογνώστης. Γνωρίζει ὅτι ὁ Πέτρος θά τόν προδώσῃ, ὁ 'Ιούδας θά τόν πωλήσῃ, ὅτι θά σταυρωθῇ καί θά ἀναστηθῇ. Εἶναι παντοκράτορ στόν Οὐρανό καί στήν γῆ (Ματθ. 28.18) καί αἰώνιος «ἱδού ἐγώ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20)
Σ' αὐτόν «εἰσι πάντες οἱ θησαυροί τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι»(Κολασ. 2,3), καθώς καί ἡ δύναμις νά κάνῃ θαύματα καί νά συγχωρῇ ἁμαρτίες (Ματθ. 9,3-8). Σ' αὐτόν ἁρμόζει τιμή καί προσκύνησις (θρησκεία) ὅπως ἀκριβῶς καί στό Θεό Πατέρα «ἵνα πάντες τιμῶσι τόν Υἱόν καθώς τιμῶσι τόν Πατέρα» ('Ιωάν. 5,23).«'Εν τῷ ὀνόματι 'Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων, καί πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος 'Ιησοῦς Χριστός εἰς δόξα Θεο~ῦ Πατρός» (Φιλιπ.2,10-11). Καί ὅς ἄν ὁμολογήσῃ ὅτι 'Ιησοῦς ἐστίν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός ἐν αὐτῷ μένει καί αὐτός ἐν τῷ φωτί» ('Ιωάν. 4,15).
῾Ο Θεός Πατήρ τόν ὀνομάζει στό βάπτισμά του καί στήν μεταμόρφωσί του, «Υἱόν ἀγαπητόν, ἐνῶ οἱ 'Ιουδαῖοι γι' αὐτό ἀκριβῶς τόν ἐσταύρωσαν, διότι στήν ἐρώτησι: «σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Εὐλογητοῦ; ὁ δέ 'Ιησοῦς εἶπεν· ἐγώ εἰμι» (Μάρκ.14,62).
'Απ' ὅλες αὐτές τίς μαρτυρίες τῶν προφητῶν καί τῶν 'Αποστόλων καί τοῦ Κυρίου μας 'Ιησοῦ Χριστοῦ, φαίνεται πεντακάθαρα ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ καί Θεός πού φανερώθηκε μέ σάρκα (Α. Τιμ. 3,16).

Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
Ἀναβάσεις
10  Ὀκτωβρίου  2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου