Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Ὀρθοδοξία καί Ἰσλάμ. Πρόλογος, Π. Γεώργιος Καψάνης. (Περιέχεται μετάφραση στά Ἀραβικά)


Ὀρθοδοξία καί Ἰσλάμ
Κριτική προσέγγισις τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ διαλόγου
ὑπό τό φῶς τῶν Ἁγίων Πατέρων


Πρόλογος

Ἐπικαλούμενος τήν εὐλογία τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καί οἰκουμενικῶν διδασκάλων, τῶν ὁποίων σήμερα ἐπιτελοῦμε τήν μνήμη, γράφω τίς ταπεινές αὐτές γραμμές.
Σέ κείμενο του ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ διαπιστώνει ὅτι ὑφίσταται χάσμα μεταξύ τῆς εὐσεβείας τῆς λατρευούσης Ἐκκλησίας καί τῆς ‟θεολογίας’’ ὡρισμένων θεολόγων (κληρικῶν καί λαϊκῶν) πού θεολογοῦν ἐρήμην καὶ ἀντίθετα πρός αὐτήν.  Καί τό δυσάρεστο εἶναι ὅτι οἱ θεολόγοι αὐτοί δὲν ἐξέρχονται τοῦ περιβόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά «θεολογοῦν» ἐν ὀνόματι Αὐτῆς.
Ἔτσι ἐπέρχεται σύγχυσις στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἐπηρεασμός τοῦ φρονήματος,  ὄχι μόνον ἁπλῶν πιστῶν, ἀλλά καί θεολόγων καί μάλιστα νέων φοιτητῶν τῆς θεολογίας, οἱ ὁποῖοι διδάσκονται ἀπὸ ὡρισμένες πανεπιστημιακές ἕδρες διδασκαλίες ξένες καί ἀντίθετες πρός τήν Ὀρθόδοξο θεολογία, ὅπως εἶναι ἡ ‟θεολογία’’ τῆς ἀπομυθεύσεως ἤ ἡ λεγόμενη θεολογία τῆς ἀπελευθερώσεως.

Οἱ θεολόγοι αὐτοί δυστυχῶς γίνονται ἀνεκτοί καί κάποτε προβάλλονται ἀπό τήν ἐκκοσμικευμένη κοινωνία μας.
Βλέπουμε νὰ ἐπικρατῆ καὶ μεταξύ Ὀρθοδόξων ἡ ἀρχή τῆς περιεκτικότητος(comprehensiveness ) τῶν Ἀγγλικανῶν, δηλαδή ἡ συνύπαρξις στήν ἴδια Ἐκκλησία μελῶν της πού πιστεύουν διαφορετικά ἤ καί ἀντίθετα δόγματα.
Ἐάν ἡ περιεκτικότης (γνώρισμα τῆς ἀπιστίας καί τοῦ συγκρητισμοῦ) ἐπικρατήση καί στόν ὀρθόδοξο χῶρο, θά πρέπει νά θρηνήσουμε γιά τήν πρῶσι τῆς νέας Ἱερουσαλήμ καί τήν νέα βαβυλώνιο αἰχμαλωσία τοῦ νέου Ἰσραήλ τῆς Χάριτος.
Καί γιά νά μή νομισθῆ ὅτι ὑπερβάλλω, θά ὑπενθυμίσω τήν περίπτωση δύο κοιμηθέντων Ἱεραρχῶν. Ἑνός Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς καί ἑνός Πατριάρχου τοῦ προσφάτως κοιμηθέντος Ἀλεξανδρείας Παρθενίου.
Ὁ πρῶτος, σέ ‟Ὀρθόδοξο’’ Κατήχηση πού συνέγραψε, δέχεται τήν θεωρία τῶν κλάδων πού ἀνατρέπει τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιολογία καί ὁμιλεῖ εὐφήμως γιά τήν μασωνία. Ὁ δεύτερος, τουλάχιστον τρίς ἐχαρακτήρισε τόν Μωάμεθ ὡς ‟προφήτη’’ καί τό Κοράνιο ὡς ‟ἅγιο’’, ἐλθών σέ κραυγαλέα ἀντίθεση μέ τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ Ἱεράρχαι αὐτοί ἐξέπεσαν ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Πίστι. Ποιοί ὅμως τούς ἤλεγξαν γι’ αὐτό;
Καί πάλιν θά μνησθῶ τοῦ π. Φλωρόφσκυ πού ἔλεγε: «Δὲν ἔχουμε κρίσι θεολογίας, ἀλλά κρίσι πίστεως».
Ἀναγινώσκοντες τά κείμενα τοῦ διαλόγου Ὀρθοδόξου καί Μουσουλμάνων εἴχαμε τήν ἴδια αἴσθησι. Εἴδαμε νά ἀποσιωπῶνται θεμελιώδεις ἀλήθειαι τῆς ἁγίας εὐαγγελικῆς καί ἀποστολικῆς μας Πίστεως. Εἴδαμε νά ἐπικρατῆ ἕνα πνεῦμα οὑμανιστικό, πού μᾶς θύμισε τόν δυτικό Βαρλαάμ. Ἐάν ὑπῆρχε σήμερα ἕνας Γρηγόριος Παλαμᾶς, θά ἐξοβέλιζε μέ τήν μάχαιρα τοῦ Πνεύματος τήν ‟θεολογία’’ αὐτήν ἐκ μέσου τῆς Ἐκκλησίας.
Γράφουμε μέ πόνο καί ἀγάπη. Ἀλλά δέν ἡμποροῦμε νά σιωπήσουμε. Ἐάν σιωπήσουμε, φοβούμεθα ὅτι θά εἴμεθα συνένοχοι.
Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ, γραμμένο τῇ ἐπιστασίᾳ μου ἀπό ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, ἐκφράζει τόν προβληματισμό μας. Λυπούμεθα ἄν κάποιοι στενοχωρηθοῦν ἀπ’ αὐτό. Ἀλλά κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο : «κρείσσων ἐπαινετός πόλεμος, εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ».
Ποτέ δέν θά ἠθέλαμε νά ἰδοῦμε τήν Ἐκκλησία μας ἀπό ‟ἑνότης τῆς Πίστεως καί κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος’’ νά ἐκπίπτῃ σέ οὑμανιστική θρησκευτική λέσχη.
Ἐλπίζουμε ὅτι καί ἄλλοι Ποιμένες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχοντες ἔνοικον τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θά ὀρθοτομήσουν τόν λόγον τῆς Ἀληθείας.
Καιρός μαρτυρίας καί ὁμολογίας.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὄρους.
†Ἀρχιμ. Γεώργιος

Ὀρθοδοξία καί Ἰσλάμ
Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὄρος 1997
 σελ. 5-7


Ἀκολουθεί μετάφραση τοῦ κειμένου στά Ἀραβικά ἀπό τόν π. Ἀθανάσιο Χενείν
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ
Κριτική προσέγγισις τού άκαδημαίκού διαλόγου
Ύπό τό φώς τών Αγίων Πατέρων
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1997
رؤية نقدية للحوار الاكاديمى بين الارثوذكس والمسلمين على ضوء الاباء القديسين وعلماء الكنيسة الجامعة
تأليف
الارشمندريت غريغوريوس كابسانيس –الجبل المقدس أثوس 1997
تعريب
البروتوبرسفيتيروس الاب الدكتور اثناسيوس حنين
مطرانية بيرية


مقدمة
Πρόλογος
شرعت فى كتابة هذه السطور المتواضعة بعد أن طلبت بركة الثلاث  الاقمار معلمى المسكونة غريغوريوس اللاهوتى وباسيليوس الكبير والذهبى الفم يوحنا الذين نعيد لهم اليوم(هذا يمثل عيد العلم فى اليونان والبلاد الارثوذكسيةعلى أساس أن اللاهوتيين الكبار لم يقتصر عطائهم على اللاهوتيات بل قد ترجموا اللاهوتيات  الى الانسانيات الحافظة  للهوية الثقافية والحضارية للأمة اليونانية والتى أدت الى تحرير اليونان من الاحتلال الاسلامى التركى الذى دام اربعمائة عاما ونيف).
لاحظ مرة طيب الذكر جيورجيوس فلورفسكى أن هناك ثمة فجوة بين تقوى الكنيسة الساجدة بالروح والحق ’ وبين الفكر اللاهوتى الدماغى  لبعض اللاهوتيين علمانيين واكليروس ’ الذين يفكرون لاهوتيا’ مرات كثيرة’ بدون تراث الكنيسة ’ وضدها مرات أخرى.القضية أن أولئك اللاهوتيون  لا علاقة لهم باجواء ومناخ وعبادات الكنيسة وليتورجياتها ونسكها’ ولكنهم يمنحون أنفسهم الحق فى أن يتلوهتون بأسمها ونيابة عنها ’ بل وبمعزل عن تراثها  وتاريخها الطويل وحجتهم فى  ذلك هى عصرنة الفكر اللاهوتى.
ينتج عن ذلك بلبلة وسجس فى الكنيسة وتشتيت للاذهان ’ ليس فقط ذهن وفكر المؤمنين البسطاء ’ ولكن تصل الى فكر اللاهوتيين وخاصة طلبة اللاهوت ’ الذين يتعلمون من منابر الجامعة تعاليم ’ تخالف بل وتتعارض مع اللاهوت الارثوذكسى المتأنسن فى الثقافة والروحيات والهوية القومية ’ ونذكر من هذه الصرعات المعاصرة لاهوت الابوميثفيسيس لبولتمان  ولاهوت التحرير على سبيل المثال لا الحصر.
يصير هؤلاء اللاهوتيون ’ بارائهم الجديدة ’ وليست التجديدية من واقع التراث ’يصيروا مقبولين من المجتمع المتعلمن ويتم عرض أرائهم كموضة وتقليعة جديدة فى وسائل الاعلام .
نلاحظ ظهور تيار ’ فى اوساط ارثوذكسية ’ تتبنى نظرية (الاحتوائية) أى قبول اعضاء أخرين او طوائف اخرى كالانجليكان مثلا أو المونوفيزيتيين فى نفس الكنيسة الارثوذكسية ’ مع بقائهم على عقائدهم الغير الارثوذكسية ’ بل والتى ’ كثيرا ما ’ تتناقض مع العقائد الارثوذكسية وقرارات المجامع المسكونية السبع فى الألفية الأولى.
حينما نرى هذا التيار التنازلى والتلفيقى والتواطئ (هو سمة من سمات الالحاد والعولمة) يسود فى الاوساط اللاهوتية والكنسية الارثوذكسية ’ فلابد أن ننتحب ونبكى على سقوط أورشليم الجديدة وظهور السبى البابلى الجديد فى حياة اسرائيل الجديد فى  نعمة العهد الجديد .
ولكى لا يتهمنا أحد بالتهويل أو بالمبالغة ’ سأذكر القارئ باثنين من رؤساء الاساقفة الراقدين ’ أحدهم فى بلاد الانتشار الارثوذكسية(المهجر)’والأخر بطريرك الاسكندرية الراحل بارثينيوس.
لقد كتب الأول فى كتاب تعليمى (ارثوذكسى) ووقع  بأسمه ما معناه أنه يقبل النظرية المستحدثة والمعروفة باسم (نظرية الفروع )’أى أن كل الطوائف والبدع المسيحية هى فروع لشجرة واحدة ’ وهذا يقلب الاكليسيولوجيا الارثوذكسية رأسا على عقب لأنه وببساطة لابد أن تكون الفروع ’ فى أية شجرة نقية ’ من ذات الجذر وليس فرعا مخالفا له ’ ولم يكتف بذلك بل مدح الماسونية.
البطريرك الثانى ’ بارثينيوس ’ وصف زعيم المسلمين محمد على أنه "نبى " والقران بالكتاب "المقدس" وهذا يتناقض تماما مع الانجيل وتراث الكنيسة الارثوذكسية الشريف.لقد سقط أولئك الرؤساء من الايمان الارثوذكسى .السؤال الهام من الذى قام بمحاسبتهم على ذلك ؟
ولهذا سأعود الى قول هام للأب فلورفسكى الذى كان يردد"نحن لسنا بصدد أزمة فكر لاهوتى  ’ بل أزمة ايمان وجودية".
لقد غمرنا نفس الاحساس حينما درسنا بتمعن نصوص الحوار بين بعض(علماء) الارثوذكس وبعض(المثقفين) المسلمين.لاحظنا أن هناك صمتا مريبا عن ذكر حقائق انجيلية أساسية  وتجاهل يبعث على القلق ’لعقائد رسولية وأبائية مفصلية.لقد لاحظنا أنه يسود هذه الحوارات جو من الهيومانيسموس(الصبغة الانسية البحتة بلا اسس لاهوتية) الذى يذكرنا على الفور ببرلعام الغربى الذى تصدى له غريغوريوس بالاماس’ ونحن نثق انه اذا ما انوجد اليوم ابا مثل غريغوريوس بالاماس لكان قد اقتلع  هذا الفكر ’بسيف الروح’ من وسط الكنيسة.
نحن نكتب هذه السطور ويعتصرنا الألم ’ ولكن المحبة تحصرنا ’ الا أننا لا يمكن أن نسكت ولا أن ندع الله يصمت ’لأننا ’ نؤمن ايمانا راسخا ’ بأننا اذا ما صمتنا ’ فسوف نكون شركاء فى الذنب. لقد كتب هذه الدراسة أحد الأخوة الرهبان فى الدير وهويعبر تماما عن هواجسنا ’ نحن نأسف لأننا قد نحزن البعض ’ولكننا نؤمن مع القديس غريغوريوس اللاهوتى الذى كان يردد دوما وسط اجواء الحروب والصراعات والهرطقات "أنه من الأفضل بكثير أن نمدح الحرب (الروحية واللاهوتية والنسكية) فى الله ’ من أن ننعم بسلام مزيف منفصلين عن الله ". نحن لا نريد أن نرى كنيستنا تتحول من "الاتحاد فى الايمان وشركة الروح القدس" الى نادى دينى هيومانستيكى.
نحن نصلى ونترجى أن يقوم رعاة ومعلمون أخرون من كنيستنا ممن يقتنون نعمة الروح القدس بتفسير كلمة الحق باستقامة.
الوقت وقت شهادة والزمان زمان الجهر بالايمان الارثوذكسى.
30 يناير 1997 عيد الثلاث الاقمارأولا :الحوار الاكاديمى بين الاسلام والارثوذكسية


أن الحوار الاكاديمى المقصود من هذه الدراسة هو ذلك اللقاء الذى بادر بالدعوة اليه المركز الارثوذكسى للبطريركية المسكونية بجنيف –سويسرا ’ بالتعاون مع قسم الحضارة الاسلامية بالاكاديمية الملكية بالاردن .وعمر هذا الحوار الأن عشر سنوات (1986 -1996 ).
لقد مضى على الحوار عشر سنوات ’ ولهذا نحن أمام ضرورة تقييم هذا الحوار من وجهة لاهوتية .لاحظنا ’ بعد فحص نصوص الحوار والبحث فى أساساته ومنطلقاته اللاهوتية ’ وجدنا أنه يتم ’ فى العشر السنين الأخيرة ’الترويج لسبل تقارب بين الارثوذكس والمسلمين  قائمة على أساس لون من الوان التلفيق الدينى والمجاملات لأمراء البترودولار.
يوضح لنا هذا الجو التلفيقى بوضوح علمى البروفسور أستيريوس أرجيرويوس ’ الدارس للاسلام والاستاذ فى جامعة ستراسبورج .يشير البروفسور الى الدراسات والابحاث الاسلامية المعاصرة ’ وهوم يرى أن علماء الاسلاميات (ليسوا بالضرورة مسلمون )يرون فى الاسلام ديانة تعبد الله الذى يعبده الارثوذكس ’ اله ابراهيم وهو اله كل المؤمنين.( راجع :القرأن والايمان المسيحى ’ نظرات فى الحوار الاسلامى-المسيحى بين الأمس واليوم –دورية (معا على الطريق ) تسالونيكى’عدد 3 ’ 1992 ص 40
أن الايمان بأن المسيح هو الطريق الوحيد نحو الله الأب هو أيمان رسولى قديم وراسخ.ولكن يبدا أن البروفسور اليونانى الارثوذكسى لا يقبل هذا الايمان ’ لهذا يتسأل فى بحث أخر( أفاق حوار جديد بين المسيحيين والمسلمين ’الدورية العلمية لكلية اللاهوت جامعة تسالونيكى ’طومس 24 ’ 1979 ص 410):ماذا سيمنع علم اللاهوت الارثوذكسى المعاصر من أن يعتبر ديانة وشخص محمد كطريق ما لخلاص البشر ’ ويزيد لأن الروح يهب حيث يشاء(يو3 :8 ) وأن ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء(روم 2 :33 ).الله ’ حسب البروفسور ’ يملك السلطان أن  يستعمل "طريق الخلاص "  الذى يريده هو ومتى رأى ذلك مناسبا.ان محبة الله الغير المحدودة للبشر يمكن أن تفتح طرق معرفة الهية وخلاص لا يقدر عقلنا أن يسبر غورها .كيف يمكننا فى وسط هذه الاجواء التلفيقية أن نؤكد ونبشر بأن ظهور الديانة المحمدية فى العالم هو عمل الشيطان وليس عمل الله ’وهو رسالة (الانتيخرستوس-ضد المسيح) ولا تمت بصلة للمسيح الحقيقى.
يقوم البروفسور أرجيروس بمحاولة يائسة لتأسيس وتوثيق مواقفه اللاهوتية الاربع والتى يرى فيها ويقدمها على أنها أساسات لحوار اسلامى -مسيحى معاصر .لقد وجد هذا اللاهوت التلفيقى مكانا ومكانة فى اوساط اللاهوت الاكاديمى.قام أحد اللاهوتيين الارثوذكس بالقول أن التدين الاسلامى ’ حينما يحياه تابعوه بجدية ’ لا يمثل مجرد تمسك أعمى بوصايا ’ ولكن يظهر مناهج اختبارية فى المعرفة والحضرة الالهية فيهم وحولهم (جيورجيوس تساناناس :تعليم الاسلام فى المرحلة الثانوية ’دورية معا على الطريق ’ تسالونيكى عدد 3 ’1992 ص 159 ).أنتشر وفى نفس الاوساط أراء تلفيقية أكثر جرأة ويتم نشرها والترويح لها بلا اى محاولة نقد علمية من اللاهوتيين الارثوذكس بل وقى صمت مخزى! ’ فنقرأ (أننا متيقنون من شئ واحد بخصوص المستقبل ’ وهو أنه فى نهاية رحلة الانسان ونهاية الكون لن يقف لا البوذيةولا والهندوسية ولا حتى الاسلام ولا اليهودية ....ونعم وأقول ولا المسيحية  ولن يظهر أى دين من الاديان بل  سيظهر فقط ذالك الذى لا يراه أحد....وفى النهاية لن يقف أى نبى ليفصل بين الاديان أو مستنير  لا محمد ولا بوذا .....حتى ولا المسيح ....)نفس المرجع السابق ص 163 .أن اصدار ترجمة يونانية للقرأن باللغة اليونانية تحت عنوان " القرأن المقدس " والدعاية لها فى دوريات لاهوتية ذات صيت ’ يظهر أن هذا التيار قد يؤثر سلبا على العقلية اليونانية ’ فى نفس الوقت الذى ترى ترجمات أخرى فى بلاد أوربية (1996 )لا تسمى القرأن كتابا مقدسا .
اذا اضفنا الى هذا كله ’ قيام بعض كبار رجالات الكنيسة ’ مثل البطريرك الاسكندرانى الراحل بارثينيوس ’ بتسمية محمد بالنبى ’ هنا من حقنا أن نضطرب وأن لا يغمض لنا جفن بسبب هذه التيار الذى وصل الى تضليل اباء كبار فى الكنيسة.هناك دلالات كبيرة على أن هذا التلفيق  الدينى  شكل الاساس اللاهوتى للحوار الارثوذكسى –الاسلامى .التناقض الكبير أن القائمين على هذا الحوار مثل المطران دمسكينوس فى سويسرا ينكرون انهم  يمارسون تلفيقا دينيا(راجع أبسكيبسس 368 :2 -12 -1986 ص 15 )  ’وهم فى الواقع 
 غارقون فيه حتى الاعناق كما سينظهر من بحثنا .
 ثانيا:الحوار الارثوذكسى-الاسلامى : مسيرة وتوجها


Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου