Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Επιστολή της Εστίας Πατερικών Μελετών σε ευρωβουλευτές. (5/3/2012)


ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
     Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
       ΤΗΛ.  2108025211

                                                              Ἀμαρούσιον 05-03-2012

Ἀξιότιμοι κύριοι Εὐρωβουλευτές.
Χαίρετε!
Ὡς Ὀρθόδοξοι κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς Ἕλληνες πολῖτες, ὡς μέλη τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν καί ὡς ἰσότιμα μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπευθυνόμαστε στήν ἐλλογιμότητά σας σ᾿ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες γιά τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, γιά τά παιδιά μας, τά ἐγγόνια μας καί τό μέλλον αὐτῆς τῆς χώρας.
Ἀσφαλῶς παρακολουθεῖτε τίς ἀφόρητες πιέσεις κατά τῶν πολιτῶν τῆς χώρας μας ἐκ μέρους τῶν δανειστῶν, τοῦ Δ.Ν.Τ. καί τῶν λοιπῶν φορέων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας.  Περικοπές μισθῶν καί συντάξεων, ἀπολύσεις καί ἐφε­δρεῖες στό δημόσιο τομέα μέ ἀντίστοιχη ἐξομοίωση στόν ἰδιωτικό. Ἕνα καί μισό ἑκατομμύριο εἶναι οἱ ἀπολυμένοι ἀπό τόν ἰδιωτικό τομέα.   
Διάλυση καί συρρίκνωση τῆς δημόσιας διοίκησης, τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, στά ὁποῖα ἔχουν κατατεθεῖ αἱματηρές κρατήσεις χρόνων καί χρόνων, ἑνοποίηση καί μείωση παροχῶν ὑγείας καί διάλυση τοῦ Ι.Κ.Α..  Ἀποσύνδεση τῶν προγραμμάτων τῆς Παιδείας ὅλων τῶν βαθμίδων ἀπό τή μακραίωνη Ἑλληνορ­θόδοξη Παράδοσή μας, κατάργηση τῶν βιβλίων δῆθεν λόγῳ κρίσεως.  Πεῖνα, δυστυχία, ἀδυναμία πληρωμῆς δόσεων καί ἔξωση πολιτῶν ἀπό τά σπίτια τους μετά ἀπό πλειστηριασμό.
Πρώην εὐκατάστατοι πολῖτες, εἶναι πλέον ἄστεγοι πού πολλαπλασιάζονται μέ γοργούς ρυθμούς, ἀφοῦ ἡ λίαν ἀγαστή συμπαι­γνία Δ.Ν.Τ., Ε.Ε. καί κυβερνητῶν, μᾶς ἑτοιμάζει νέες περικο­πές καί νέους φόρους πάνω στούς ἀβάσταχτους πού προηγή­θηκαν.
Εἶναι πρωτοφανής γιά τά Εὐρωπαϊκά δεδομένα ἡ συμπεριφορά μερικῶν Ἑταίρων ἐναντίον τοῦ λαοῦ μας.  Ἡ ἀδιάκριτη γερμανική ἡγεσία ἔχει ἀναλάβει τήν ἐκτέλεση ὅλων τῶν ἀντιλαϊκῶν ἀπάνθρωπων μέτρων κατά τῶν ἤδη πενομένων συμπολιτῶν μας.  Ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀπόλυτα σύμφωνη ὡς μή ὄφειλε, στήν οἰκονομική καταπίεση τοῦ λαοῦ μας καί στήν ἐξόντωσή του μέ τά μέτρα πού δέν ὁδηγοῦν οὔτε στήν τακτοποίηση τῶν οἰκονομικῶν τῆς χώρας μας, οὔτε καί στήν ἐξεύρεση χρημάτων γιά τήν ἐξόφληση τῶν δόσεων πρός τούς δανειστές μας.

Σίγουρα γνωρίζετε ὅτι τό χρέος μας ἦταν κατά πολύ μικρότερο τοῦ ἐμφανισθέντος.  Ὀγκώθηκε κατά δύο τρίτα, γιά νά δικαιολογηθεῖ ἡ ἐπέμβαση τοῦ Δ.Ν.Τ.
Τό χειρότερο ὅλων τῶν ἀντιλαϊκῶν μέτρων εἶναι οἱ δύο δανειακές συμβάσεις, πού ἴσως τίς γνωρίζετε καλύτερα ἀπό ἐμᾶς.  Πεντακόσιες χιλιάδες πολῖτες ἀντέδρασαν δυναμικά τήν Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 μέ εἰρηνική ἀγωνιστική συμπεριφορά καί ζωντανά συνθήματα ἐναντίον τῶν δύο ἐπάρατων δανειακῶν Συμβάσεων.  Δυστυχῶς παρά τίς λαϊκές ἀντιδράσεις ὑπερψηφί­στη­κε ἡ δεύτερη Δανειακή Σύμβαση, πού αὐτομάτως ἐπικυρώνει καί τήν πρώτη.  Ἡ δικτατορία τῆς ἐξουσίας ἐκδηλώθηκε θρασύτατα σ᾿ ὅλο τό μεγαλεῖο της σ᾿ αὐτή τή χώρα, πού ὅπως οἱ πάντες γνωρίζετε γεννήθηκε ἡ δημοκρατία, ἄνθισε, ἀνδρώθηκε καί ἁπλώθηκε σ᾿ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη.  Μαζί της ἄνθισε καί ἐξαπλώθηκε ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός, τοῦ ὁποίου ἄριστοι γνῶστες εἶσθε ὅλοι σας.
Μέ τήν προσωπική καί συνολική ἐθνική ἐμπειρία σας, Σεῖς,  ἕκαστος λαός τῆς Εὐρώπης, ἐκτιμήσατε, ἀφομοιώσατε καί ἀναπτύξατε τόν πλούσιο Ἑλληνικό πολιτισμό καί τήν ἐξαίρετη δημοκρατία, πού ἀμφότερα παγιώθηκαν σ᾿ ὁλόκληρη τήν εὐρωπαϊκή κοινότητα μέχρι σήμερα.  

Ποιός κακός δαίμονας παρενέβη καί ἄλλαξε ἡ συμπεριφορά μερικῶν ἐξ ὑμῶν ἐναντίον τῆς κοιτίδας τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς Δημοκρατίας; Γιατί τόση καταπίεση καί ἐχθρότητα ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας;
Ἐσεῖς, πού βρίσκεσθε στήν ἀνώτατη δημοκρατική ἐξουσία τῆς Ε. Ε., γνωρίζετε τά βαθύτερα αἴτια τῆς κατασκευασθείσης οἰκονομικῆς κρίσεως, τήν ἔνταση τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου πού ἐξαπολύεται ἀπό τούς οἰκονομικούς δολοφόνους ἐναντίον της καί τῆς καταδυναστεύσεως τῶν πολιτῶν της.  Γιατί νά καταδικάζο­νται ἀπό τώρα γενιές καί γενιές παιδιῶν καί ἐγγονῶν μας σέ γενική ἐξαθλίωση;
Εἶναι δυνατόν νά μήν ἀντιδρᾶ τό Εὐρωκοινοβούλιο ἐνάντια στήν παράνομη καί ἀπάνθρωπη πολεμική πού γίνεται σέ ἕνα κράτος μέλος της;
Εἶναι ὅμως εὐρύτατα γνωστό, ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση πλήττει καί ἄλλα εὐρωπαϊκά κράτη, Ἰταλία, Ἰσπανία, Πορτογαλλία, Γαλλία, ἴσως καί ἄλλα.  Δέν ὑφίστανται ὅμως τή σφοδρή πολεμική πού ὑφίσταται ἡ Ἑλλάδα.  Εἶναι δυνατόν ἡ Εὐρωπαϊκή ἀνώτατη ἐξουσία τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου νά ἀνέχεται,  νά κυρώνεται μιά δανειακή Σύμβαση πού τό Μάϊο τοῦ 2010 ὑπέγραψε μόνος του ὁ Γ. Παπανδέου μέ τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν κ. Παπακωνσταντίνου, μέ ὅρους ἀμετάκλητους εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος;  Μόνο ἐκ παραδρομῆς καί κατά λάθος θά μποροῦσε νά ὑπογραφεῖ μιά τέτοια σύμβαση.
Παρακαλοῦμε νά γνωρίζετε, ὅτι πολλοί φορεῖς στήν Ἑλλάδα ἀντιδροῦν δυναμικά γιά νά μήν ἰσχύουν οἱ ὑπογραφές τῶν δύο πρώτων ὑπογραψάντων τήν καταδίκη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.  Εἶναι δέ ἄξιον μεγίστης ἀπορίας πῶς 199 «βουλευτές μας» ὑπέ­γραψαν μακρόχρονη ὑποδούλωση γενιῶν καί γενιῶν Ἑλλήνων.  Τό Εὐρωκοινοβούλιο θά μείνει βουβό καί ἄφωνο μπροστά στή σφαγή τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους – μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης;
Ἄν δέν ἀντιδράσετε τώρα ἔγκαιρα νά ξέρετε, μᾶλλον τό ἀντιλαμβάνεσθε, ὅτι τό μολυσματικό σύνδρομο πού λέγεται δικτατο­ρία, καταπίεση, οἰκονομική κρίση, ἐξαθλίωση, θά γενικευθεῖ χωρίς νά καταλάβουμε ὅλοι μας – οἱ Εὐρωπαῖοι πολίτες – πῶς θά ἔχει σταδιακά ἐξαθλιωθεῖ ὁλόκληρη ἡ Εὐρωπαϊκή κοινότητα. 
Ἐμεῖς ὡς Ἑλληνικό Ἔθνος, τό γνωρίζετε καλά ἀπό τήν Ἱστορία, καταφέραμε, ἄλλοτε σύντομα καί ἄλλοτε ἀργότερα καί ἐκδιώξαμε, πολλούς κατακτητές.  Οὔτε ἡ δικτατορία τοῦ Μεταξᾶ τό 1940, ἄφησε ἀνυπεράσπιστη τήν Ἑλλάδα.  Δέν παρέδωσε τή χώρα μας στούς κατακτητές.  Το ΟΧΙ παρέμεινε διαχρονικά μέσα στό DNA μας καί χαρακτηρίζει τό ἦθος τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν μαζί μέ τήν πανίσχυρη Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη του.  Οὔτε ἡ Χούντα, οὔτε ἡ τουρκική σκλαβιά μᾶς κατέβαλαν.
Σοβαρές οἰκονομικές καί νομικές μελέτες καί ἀπό Ἕλληνες καί ἀπό Εὐρωπαίους ἐπιστήμονες ἀποδεικνύουν, ὅτι τό Ἑλληνικό χρέος εἶναι ἄκυρο, ἐπονείδιστο καί παράνομο.  Ὁ Ἑλληνικός λαός δέν εἶναι διατεθειμένος νά ὑποκύψει στήν παράνομη, κατά τό διεθνές δίκαιο, δανειακή σύμβαση, καί ἀντίθετη πρός τό ἑλληνικό Σύνταγμά του, πού εἶναι γέννημα τῆς ψυχῆς του, τοῦ πολιτισμοῦ του, τῆς εἰδοποιοῦ ὀρθοδόξου πίστεώς του. 
Ἄλλωστε ὅλη τή δεκαετία πού διέρρευσε μέ τή χρήση τοῦ Εὐρώ, τά μεγάλα Εὐρωπαϊκά κράτη ἀσύλληπτα ὠφελήθηκαν ἀπό τήν ἐγκατάσταση τῶν πολυεθνικῶν τους ἑταιριῶν ἑνῶ οἱ οἰκονομίες τῶν μικροτέρων ἀπομυζήθηκαν καί συρρικνώθηκαν. 
Γιατί νά μήν ἐφαρμόζονται εἰδικά γιά τήν Ἑλλάδα καί οἱ Νόμοι καί οἱ Συνθῆκες πού ἔχουν θεσμοθετηθεῖ ἀπό τά ἐπίσημα διοικητικά ὄργανα τῆς Ε.Ε.;
Ἀγαπητοί κ. Εὐρωβουλευτές,
Οἱ περισσότεροι ἐξ Ὑμῶν ἐκπροσωπεῖτε χριστιανικά κράτη καί χριστιανικά κόμματα.  Ἑπομένως ἔχετε εὐαίσθητη ἀνθρωπιστική καί δημοκρατική συνείδηση.  Θά ἀφήσετε ἕνα κομμάτι τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου πού ἐκπροσωπεῖτε, στό στυγνό συμφέρον καί στά νύχια τῶν δανειστῶν;
Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πολῖτες δέν εἴμαστε μονοφυ­σῖτες.  Δέν παραβλέπουμε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τά σχετικά μέ αὐτήν. 
Ἐπειδή ὁ Χριστός προσέλαβε ὁλόκληρη τήν κτιστή ἀνθρώπινη φύση καί ὅλα τά περί αὐτήν καί κρατᾷ στούς οὐρανούς αἰωνίως αὐτή τήν ἀνθρώπινη φύση χριστοποιημένη, γιαυτό καί μεῖς ὡς πολῖτες τούτου τοῦ ἔθνους, ἐνδιαφερόμαστε γιά τή μικρή, μεγάλη ὅμως σέ ἱστορία καί πολιτισμό Ἑλλάδα.  Ἐφόσον καλῶς ἐνδιαφερόμαστε γιά τήν πατρική οἰκία μας, οἴκοθεν νοεῖται, ὅτι ἐνδιαφερόμαστε σωστά καί γιά τήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα.
Ἄν δέν ἀγωνισθοῦμε σθεναρά καί σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά τήν πατρίδα μας καί γιά τούς ἀδελφούς μας Ἕλλη­νες συμπολῖτες, πῶς καί μέ ποιά ἐμπειρία θά ἐνδιαφερθοῦμε ἀληθινά γιά τά ὑπαρκτά Εὐρωπαϊκά προβλήματα, πού ὄντως ὑφίστανται σήμερα καί κλονίζουν τήν Εὐρωζώνη;
Παρακαλοῦμε μή ξεχνᾶτε ὅτι ἡ Ἑλληνική γῆ εἶναι διαποτισμένη μέ τούς ἱδρῶτες καί μέ τά αἵματα χιλιάδων ἡρώων καί μαρτύρων, πού δέν χάθηκαν, ἀλλά ζοῦν ἔνδοξα στήν αἰώνια ζωή μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Αὐτοί δέν θά μᾶς ἐγκαλείψουν.  Θά μᾶς βοηθήσουν μέ ἀνώτερες θεανθρώπινες δυνάμεις.
Ὅμως καί μεῖς θά κινητοποιήσουμε ὅλες μας τίς δυνάμεις, πνευματικές, ψυχικές, σωματικές γιά νά ἀκυρωθοῦν οἱ ἐπαχθέ­στατες δανειακές συμβάσεις. 
Πρέπει νά ἀφεθοῦμε ἐλεύθεροι, ὡς δημιουργικός ἀγωνιζό­μενος λαός νά συνεχίσουμε τήν ἔνδοξη ἱστορία μας γιά τό καλό μας καί γιά τό καλό τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ ἡ βούληση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐκφρασθεῖ ἐκλέγοντας τούς ἄρχοντές του, μέ νόμιμες κανονικές διαδικασίες ἐλεύθερων ἐκλογῶν. 
Ἐμεῖς ὡς Χριστιανοί πιστεύουμε, ὅτι γιά ὅλη μας τή ζωή, γιά τίς πράξεις μας καί γιά τίς ἐλλείψεις μας θά δώσουμε λόγο στό Θεό, ἄν ἀφήσουμε ἀνυπεράσπιστη τήν πατρίδα μας καί ἄν στούς ἀπογόνους μας κληροδοτήσουμε στάχτη καί ἀποκαΐδια, ὅπως ὁρίζουν οἱ δανειακές συμβάσεις.
Ὅσοι ἐξ ὑμῶν δέν ἔχετε ἀναφορά στό Θεό, γιά ὁποινδήποτε λόγο, μέ βάση τήν κοινή λογική καί τόν ἀνθρωπισμό πού σᾶς διέπει, προθυμοποιηθεῖτε γιά ἔμπρακτη βοήθεια, γιά τό καλό τῆς Εὐρώπης, πού ὑπηρετεῖτε καί ἑνός κράτους μέλους της πού τώρα ὀδυνᾶται. 
Ταπεινῶς φρονοῦμε·
Μέ τίς νόμιμες διαδικασίες ζητεῖστε ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου νά φέρει τό θέμα τοῦ δοκιμαζόμενου Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρός συζήτηση.
Μέ κάποιο τρόπο νά γίνει γνωστό καί ἀντιληπτό σ᾿ ὅλα τά μέλη, ὅτι πολῖτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τιμωροῦνται αὐστηρά, παράνομα καί ἀντίθετα πρός τίς Εὐρωπαϊκές Συμβάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί πρός τό Ἑλληνικό καί τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα.
Ἔχει ὑποχρέωση τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο νά ἀποκαταστήσει τήν ἀδικία πού γίνεται σέ βάρος τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν του πού πρωτοφανῶς δέν ὑποστηρίζονται ἀπό τούς κυβερνῆτες τους. 
Τά ἀγαθά τῆς ἐργασίας, τῆς παιδείας, τῆς ἄμυνας, τῆς θρησκείας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς ὑγείας, τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης καί τῆς κάλυψης τῶν βασικῶν ἀναγκῶν στέγης, ἔνδυσης καί τροφῆς νά μή λείψουν ἀπό τούς Ἕλληνες πολῖτες, ὅπως δέν λείπουν ἀπό κανένα πολίτη ἄλλου Εὐρωπαϊκοῦ κράτους.
Νά πιέσει τό Εὐρωκοινοβούλιο τούς ἑλληνικούς παράγοντες γιά εὐνοϊκότερη ρύθμιση τῶν ὀφειλῶν στίς τράπεζες, ὥστε κανείς Ἕλληνας νά μή χάσει τό σπίτι του.
Ἐφόσον ἤδη πληθύνονται οἱ ἐπίσημες φιλάνθρωπες φωνές ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, νά ἐνθαρρυνθεῖ καί τό Εὐρωκοινοβούλιο νά ζητήσει τήν ἀκύρωση τῶν δανειακῶν συμβάσεων ὡς ἀντιθέτων πρός τό Εὐρωπαϊκό δίκαιο καί τίς Συμβάσεις πού κατά καιρούς ἔχουν θεσμοθετηθεῖ ἀπό αὐτό.
Ἡ κατάφωρη ἀδικία πρός τούς Ἕλληνες πολῖτες θά δημιουργήσει κακό, χείριστο προηγούμενο γιά ἄδικη μεταχείριση καί πολιτῶν ἄλλων κρατῶν-μελῶν μέ παρόμοιες δικαιολογίες καί ἐξουθενωτικές πρακτικές.
Ἀφερέγγυα καί ἀναξιόπιστη θά ἀποδειχθεῖ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὅταν δέν καταφέρει νά προασπίσει τό ἀρχαιότερο κράτος – μέλος της, μά κυρίως τή ζωή καί τήν τύχη τῶν πολιτῶν της.

                           Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν

                      ἀρχίμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου



Επιμέλεια κειμένου Αναβάσεις 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου