Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011

(†) Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος:«Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας δέν δύναται νά ὁρκίσει κυβέρνηση σχηματιζόμενη ὑπό τήν διοίκηση τοῦ ἐχθροῦ της πατρίδος».


Μοιραῖες συγκρύσεις 

«Ἔρχονται εἰς ἐπίσκεψίν μου ὁ Νομάρχης Ἀττικοβοιωτίας κ. Πεζόπουλος καί ὁ Δήμαρχος κ. Πλυτᾶς κατ’ ἐντολήν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἀσφαλείας κ. Μανιαδάκη διά νά μοί εἰποῦν ὅτι μετά τῶν ἀνωτέρω δύο καί τοῦ Φρουράρχου Ἀθηνῶν Στρατηγοῦ Καβράκου θά παραδώσωμεν τήν πόλιν εἰς τούς Γερμανούς.
Ἀπήντησα ὅτι εἰς τό ἔργον τοῦτο οὐδεμίαν θέσιν ἔχει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν… ἔργον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ὄχι νά ὑποδουλώνη ἀλλά νά ἐλευθερώνη»

«Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας δέν δύναται νά ὁρκίσει κυβέρνηση σχηματιζόμενη ὑπό τήν διοίκηση τοῦ ἐχθροῦ της πατρίδος».
«Ἐγώ εἶμαι πνευματικός ἀρχηγός τῆς Πρωτευούσης. οἱ ἐπερχόμενοι Γερμανοί καί οἱ σύμμαχοι αὐτῶν εἶναι ἑτερόδοξοι. Πῶς εἶναι δυνατόν νά παραδώσω τήν πνευματικήν διοίκησιν τῆς Ὀρθοδόξου πρωτευούσης εἰς ἑτεροδόξους;»  
«Ἡ Ἐθνική Κυβέρνησις, τήν ὁποίαν ὤρκισα, ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται καί νά συνεχίζη τόν πόλεμον. Ἄλλην Κυβέρνησιν δέν δύναμαι νά ὁρκίσω,…εἰς τοιαύτας ὑπόπτους καί ἀντεθνικᾶς ἐνεργείας δέν εἶναι δυνατόν νά δώση ἡ Ἐκκλησία τόν ὅρκον καί τήν εὐλογίαν της. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά μένη μακράν ἀπό τοιαῦτα πράγματα».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος (†)

egolpio.wordpress.com

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος (?) 
11/11/11 (τὴν ἀγαπημένη ἡμέρα τῶν Μασόνων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου