Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Τό Μυστήριο τῆς ῾Ιερωσύνης. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 Τό Μυστήριο τῆς ῾Ιερωσύνης

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τί εἶναι ἡ ῾Ιερωσύνη;
῾Ιερωσύνη εἶναι τό ῞Αγιο Μυστήριο, μέ τό ὁποῖο σέ ἀνθρώπους ἐκλελεγμένους ἀπό τόν Θεό καί τούς ἐπισκόπους τῆς 'Εκκλησίας, δίδεται ἡ δύναμις νά ἐπιτελοῦν τά ῞Αγια Μυστήρια, τίς ἱερές 'Ακολουθίες, νά κηρύττουν τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ καί νά καθοδηγοῦν τά ποίμνια τῶν πιστῶν στήν ὁδό τῆς σωτηρίας. Αὐτό τό Μυστήριο γίνεται μέ τήν χειροτονία, δηλαδή μέ τήν τοποθέτησι τῶν χειρῶν τοῦ ἐπισκόπου ἐπάνω στό κεφάλι τοῦ ὑποψηφίου καί ἔτσι χορηγεῖται ἡ Θεία Χάρις δι' εἰδικῆς προσευχῆς πού διαβάζει ὁ ἐπίσκοπος.

Πότε θεσπίσθηκε;  
Τό Μυστήριο τῆς ῾Ιερωσύνης, θεσπίσθηκε ὅταν ὁ Κύριος ἐξῆλθε στό ῎Ορος νά προσευχηθῇ ὅλη τήν νύκτα καί τήν ἄλλη ἡμέρα ἐξέλεξε τούς μαθητάς Του, τούς ὁποίους ὠνόμασε 'Αποστόλους, (Λουκ.6,12-16). Αὐτοί ἦσαν οἱ πρῶτοι ῾Ιερεῖς Χριστιανοί, στούς ὁποίους ὁ Κύριος ἔδωσε τήν δύναμι νά λύνουν καί νά δένουν ἁμαρτίες, (Ματθ. 18,18) καί νά κρατοῦν ἤ νά συγχωροῦν,('Ιωάν.20,22-23).

῞Οταν ἀνυψώθηκε στούς Οὐρανούς, εἶπε στούς μαθητάς Του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ῎Ονομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· ἰδού ἐγώ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 'Αμήν. (Ματθ.28,19-20).
Οἱ 'Απόστολοι ἤ οἱ ῾Ιερεῖς τοῦ Χριστοῦ ἔχουν καθῆκον νά διδάσκουν, νά ἐπιτελοῦν τά ῾Ιερά Μυστήρια καί νά καθοδηγοῦν τόν λαό στήν αἰώνια ζωή. ῾Ο 'Απόστολος Παῦλος γράφει:«Οὕτως ὑμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καί οἰκονόμους Μυστηρίων Θεοῦ» (Α.Κορ. 4,1).'Επίσης ὁ ἴδιος 'Απόστολος ὀνομάζει τούς ῾Ιερεῖς συνεργούς τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ τό λαό (τούς πιστούς), γεώργιο τοῦ Θεοῦ (Α.Κορ.3,9).

Πόσους βαθμούς ἔχει ἡ ῾Ιερωσύνη;
῾Η ῾Ιερωσύνη ἔχει τρεῖς βαθμούς καί συγκεκριμένα· τόν βαθμό τοῦ 'Επισκόπου (Πράξ. 20.28, Α. Τιμ. 3,1-7, Τιτ.1,5-9), τοῦ ῾Ιερέως (Πράξ14,23, 20,27, Α.Τιμ. 4,14, 5,17, Τίτ. 1.5,) καί τοῦ Διακόνου (Πράξ. 6,7, Α. Τιμ3,8-12). ῾Ο ἐπίσκοπος εἶναι ὁ διάδοχος τῶν 'Αποστόλων καί ὁ κυνερνήτης μιᾶς τοπικῆς 'Εκκλησίας, Αὐτός ἔχει τήν δύναμι νά ἐπιτελῇ ὅλα τά Μυστήρια καί νά διορίζῃ τούς ῾Ιερεῖς καί Διακόνους στίς ἐνορίες τῆς περιοχῆς πού διοικεῖ, (Τιτ.1,5). ῾Ο ῾Ιερεύς εἶναι ὁ λειτουργός μιᾶς 'Εκκλησίας ἤ μιᾶς ἐνορίας, ἐνῶ ὁ Διάκονος εἶναι βοηθός τοῦ 'Επισκόπου καί τοῦ ῾Ιερέως.

Ποῖος μπορεῖ νά γίνῃ ῾Ιερεύς;
῾Η ἱερωσύνη εἶναι χάρισμα. Μή ἀμέλει τοῦ ἐν σοί χαρίσματος, ὅ ἐδόθη σοι διά προφητείας μετά ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου (Α.Τιμ.4,14), γι' αὐτό «οὐχ ἑαυτό τις λαμβάνει τήν τιμήν, ἀλλά καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καί 'Ααρών» ('Εβρ.5,4), καί κανείς δέν μπορεῖ νά κηρύξῃ ἐάν δέν ἀποσταλῇ (Ρωμ. 10,15), διότι δέν εἶναι ὅλοι 'Απόστολοι, διδάσκαλοι καί ποιμένες ('Εφεσ. 4,11-12 καί Α.Κορ. 12,19-30).
῾Ιερεύς μπορεῖ νά γίνῃ αὐτός (πού σπούδασε τήν θεολογικήν ἐπιστήμη), ἔχει ἁγνό βίο καί χριστιανική συμπεριφορά, καί ἔχει χειροτονηθεῖ ἀπό κανονικό ἐπίσκοπο, πού νά ἀνήκῃ στήν 'Ορθόδοξο 'Εκκλησία.
῾Υπάρχουν καί ἄλλες προϋποθέσεις πού διδάσκονται σέ εἰδικό θεολογικό μάθημα.
Τόν ἀρχηγό τῶν αἱρετικῶν πού αὐτόκλητος ἀσχολεῖται μέ τό ἐργο τοῦ κηρύγματος, ὁ Χριστός τόν ἐλέγχει σφόδρα καί τόν ὀνομάζει «ψευδοπροφήτη» (Ματθ. 24,10-11), ἅρπαγα, λύκο πού ἐνδύθηκε μέ δέρμα προβάτου (Ματθ. 7,15), κλέπτη καί ληστή ('Ιωάν.10,1,8-10), ἐνῶ οἱ ῞Αγιοι 'Απόστολοι τόν ὀνομάζουν «βαρύ λύκο» καί πονηρό ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος διαστρεβλώνει τήν ἀληθινή διδασκαλία (Πράξ.20,29-30), ἀπατεῶνα )Β. 'Ιωάν. 7), τούς ὀνομάζουν ἀμαθεῖς, οἱ οἱ ὁποῖοι διαστρεβλώνουν τίς Γραφές (Β.Πέτ. 3,16), ψευδοδιδασκάλους οἱ ὁποῖοι γεννοῦν αἱρέσεις ἀπωλείας (Β.Πέτρ 2,1-2). Γι' αὐτούς λέγει ὁ Εὐαγγελιστἠς 'Ιωάννης: «Εἰ τις ἔρχετε πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς τήν οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε» (Β. 8-10).

Πῶς πρέπει νά συμπεριφερόμεθα πρός τούς ῾Ιερεῖς μας;
Πρός τούς ῾Ιερεῖς μας πρέπει νά συμπεριφερώμεθα μέ κάθε τιμή, διότι αὐτοί εἶναι οἱ ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας μας. ῾Ο Κύριός μας εἶπε: «ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καί ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμέ ἀθετεῖ· ὁ δέ ἐμέ ἀθετῶν ἀθετεῖ τόν ἀποστείλαντά με» (Λουκ. 10,16).

3 Δεκέμβριος 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου