Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Τό ῞Αγιο Πνεῦμα. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Τό ῞Αγιο Πνεῦμα
   Ποῖο εἶναι τό ὄγδοο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί ποία ἡ διδασκαλία του;

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τό ὄγδοο ἄρθρο τῆς Πίστεως εἶναι: (Πιστεύω), «καί εἰς τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον, τό Κύριον, τό Ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί τῷ Υἱῷ συμποσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν».
Σ' αὐτό τό ἄρθρο περιέχεται ἡ διδασκαλία διά τό Τρίτο Πρόσωπο τῆς ῾Αγίας Τριάδος, τό ῞Αγιον Πνεῦμα Θεόν· γιά τήν ἐκπόρευσίν Του μόνον ἀπό τόν Θεό Πατέρα πρό πάντων τῶν αἰώνων, ('Ιωάν. 15.26), γιά τήν προσκύνησί Του, τήν δόξαν καί λατρεία πού τοῦ ἀξίζει μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν, δηλαδή στό ἴδιο Πρόσωπο, ὅπως στόν Πατέρα καί στόν Υἱό.
Τό ῞Αγιον Πνεῦμα εἶναι Θεός, ὅπως ὁ Πατήρ καί ὁ Υἱός, ὅπως εἶπεν ὁ 'Απόστολος Πέτρος, ὅταν ἤλεγξε τόν 'Ανανία λέγοντάς του: «διατί ἐπλήρωσε ὁ σατανάς τήν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον ὅ οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλά τῷ Θεῷ, (Πράξ. 5,3-4).

῞Οτι ὡς ῞Αγιο Πνεῦμα εἶναι ἕνα στήν Θεότητα μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν, φαίνεται καί ἀπό τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἔδωσε ἐντολή στούς μαθητάς Του νά μᾶς βαπτίζουν  «εἰς τό ῎Ονομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος», (Ματθ. 28,19).
Τό ῞Αγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται, δηλαδή ἔχει τήν ζωή Του ἀπό τόν Πατέρα καί στέλνεται (προσφέρεται μέ τά ῞Αγια Μυστήρια) στόν κόσμο ἀπό τόν Χριστό, ὅπως μᾶς εἶπεν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας: «῞Οταν θά ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὅν ἐγώ πέμψω ὑμῖν παρά τοῦ Πατρός, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται, 'Εκεῖνος μαρυρήσῃ περί ἐμοῦ ..» ('Ιωάν. 15,26).
Τά λόγια τοῦ ὄγδοου ἄρθρου τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως εἶναι παρμένα ἀπό τό Εὐαγγέλιο, διότι ἀπό ἄλλο μέρος δέν ἔχομε μαρτυρία νά γνωρίζωμεν ὅτι ὁ Υἱός γεννᾶται προαιωνίως ἀπό τόν Πατέρα καί τό ῞Αγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται μόνον ἀπό τόν Πατέρα.

Γιατί λέγομεν ὅτι τό ῞Αγιο Πνεῦμα, εἶναι ῞Αγιο;

 Λέγομεν ὅτι τό ῞Αγιο Πνεῦμα εἶναι ῞Αγιο, διότι αὐτό ἁγιάζει τήν ζωή μας, μέσῳ τῶν ἑπτά Μυστηρίων καί ἑπτά χαρισμάτων, τά ὁποῖα εἶναι: ῾Η σοφία, ἡ σύνεσις, ἡ βουλή, ἡ ἰσχύς (δύναμις στήν πίστη), ἡ γνῶσις, ἡ εὐσέβεια (εὐλάβεια καί σεμνότης), καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, (῾Ησ.11,2).
Λέγομεν ἐπίσης ὅτι τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον εἶναι Κύριον, Ζωοποιόν, διότι Αὐτό εἶναι ὁ προστάτης τῆς ζωῆς μας στόν κόσμο πού ζοῦμε. Τό ὀνομάζομε καί Παράκλητο, διότι αὐτό παρηγορεῖ τόν ἄνθρωπο στίς δοκιμασίες του καί ἀκόμη Πνεῦμα ἀληθείας, διότι Αὐτό μᾶς βοηθᾶ νά γνωρίσωμε τήν Θείαν ἀλήθεια.
  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
19 Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα

Αρχειοθήκη ιστολογίου