Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Ὁ ἑρμηνευτής τῆς Γραφῆς. Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος


Ἡ Ὀρθοδοξία μας
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας


 δ) Ὁ ἑρμηνευτής τῆς Γραφῆς (σελ.282-284)

Ἡ ἁγία Γραφή δέν ἀπευθύνεται σέ ἄτομα πού εἶναι διασκορπισμένα, ἀλλά στούς χριστιανούς πού συγκροτοῦν τό ἕνα Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 
Μέσα στό ἕνα Σῶμα ὑπάχουν διάφορες διακονίες καί μία ἀπό αὐτές εἶναι ἡ διακονία τῶν ποιμένων τῆς  Ἐκκλησίας πού ἐτάχθησασν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα (Πραξ. κ΄28). 
Αὑτοί ἀγρυπνοῦν γιά τήν καθαρότητα τῆς διδασκαλίας καί ἑρμηνεύουν αὐθεντικά τό λόγο τοῦ Θεοῦ.   
 Δέν εἶναι αὐτό δική τους ἑρμηνεία, ἀλλά ἀποτέλεσμα τῆς καθοδήγησης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού καθοδηγεῖ τήν Ἐκκλησία (Ἰω. ιστ΄ 13, ιδ΄ 26). Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία εἶναι «στῦλος καί ἐδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. γ΄15).

Μέσα στήν Ἐκκλησία ἡ ἁγία Γραφή παραμένει αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ, πού ἀναγεννᾶ καί σώζει. Ὅμως μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία καταντᾶ ξηρό γράμμα πού στερεῖται ζωῆς.   
Δέν εἶναι λόγος ἀνθρώπινος ἀλλά λόγος Θεοῦ, γιατί στίς καρδιές τῶν συγγραφέων μίλησε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο.  Γιά νά κατανοηθεῖ ὀρθά πρέπει νά ἐνεργήσει καί πάλι τό Ἅγιο Πνεῦμα στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπογραμμίζει: «ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. β΄ 16).

Ὁ ἴδιος ἀπόστολος γράφει στούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου ὅτι προσεύχεται γονατιστός στόν Θεό «νά σᾶς δώσει κατά τόν πλοῦτο τῆς δόξης Του, νά ἐνισχυθῆτε μέ δύναμη διά τοῦ Πνεύματός Του στόν ἐσωτεριό σας ἄνθρωπο, νά κατοικήσει ὁ Χριστός διά τῆς πίστης στίς καριδιές σας, νά εἴστε ριζωμένοι καί θεμελιωμένοι στήν ἀγάπη, γιά νά μπορέσετε νά καταλάβετε μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους ποῖο εἶναι τό πλάτος καί μῆκος καί βάθος καί ὕψος καί νά γνωρίσετε τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού ὑπερβαίνει τή γνώση, γιά νά καταστῆτε πλήρεις μέ ὅλη τήν πληρότητα τοῦ Θεοῦ.
Σέ Ἐκεῖνον δέ πού μπορεῖ νά κάμει πολύ περισσότερα ἀπό ὅσα ζητοῦμε ἤ σκεπτόμαστε, σύμφωνα μέ τή δύναμη πού ἐνεργεῖται μέσα μας, σέ Αὐτόν ἄς εἶναι ἡ δόξα ‘‘ἐν τῇ Ἐκκλησία ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τάς γενεάς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων’’» (Ἐφεσ. γ΄14-21).

Χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα, ξεκομμένα ἀπό «πάντας τούς ἁγίους» δέν μπορεῖ κανείς νά γνωρίζει τήν ἀλήθεια πού σώζει. Γιά νά γνωρίσει ὁ ἄνθρωπος ὅλα ὅσα μᾶς ἐχάρισε ὁ Θεός, πρέπει νά λάβει τό Πνεῦμα πού προέρχονται ἀπό τόν Θεό, νά μή μείνει μέ τό «πνεῦμα τοῦ κόσμου» (Α΄ Κορ. β΄ 11-12)· μόνο τό Ἅγιο Πνεῦμα διδάσκει καί ἑρμηνεύει ὀρθά τούς λόγους καί τίς πράξεις τοῦ Χριστοῦ (Ἰω. ιδ΄16).
Χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ καθένας ἑρμηνεύει τήν ἁγία Γραφή μέ τό δικό του τρόπο καί τά συμπεράσματά του δέν συμφωνοῦν μέ τά συμπεράσματα τοῦ ἄλλου, οὔτε μέ ὀρθό νόημα τῆς Γραφῆς πού κηρύττεται ἀπό τήν Ἐκκλησία (Α΄ Τιμ. γ΄15). 
Τό σφάλμα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν δέν τό ὅτι μελετοῦν τή Γραφή, ἀλλά τό ὅτι τή χωρίζουν ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ δημιουργία τῶν διαφόρων αἱρέσεων πού συνεχῶς αὐξάνονται, ἀφοῦ αὐξάνονται καί οἱ αὐτονομημένοι «ἑρμηνευτές» τῆς Γραφῆς.

Ἡ ἁγία Γραφή γράφτηκε ἀσφαλῶς γιά τούς ἀνθρώπους ὄχι γιά ἀγγέλους. Ὅμως δέν γράφτηκε γιά ἐπί μέρους ἄτομα ἀνεξάρτητα ἀπό τήν κοινωνία τους μέ τό ὅλο Σῶμα. Ἄν κανείς δέν εἶναι σταθερά θεμελιωμένος στήν Ἐκκλησία, εἶναι δηλαδή ἀστήρικτος πνευματικά, εἶναι ἐπικίνδυνο νά θελήσει νά ἑρμηνεύσει μόνος του τήν ἁγία Γραφή.
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐπισημαίνει αὐτό τόν κίνδυνο λέγοντας πώς στίς ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί στά λοιπά βιβλία τῆς ἁγίας Γραφῆς «ὑπάρχουν μερικά δυσνόητα, τά ὁποῖα οἱ ἀμαθεῖς καί ἀστήρικτοι διαστρευλώνουν, ὅπως καί τίς λοιπές Γραφές ‘‘πρός ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν’’.  
  Σεῖς λοιπόν ἀγαπητοί, ἐπειδή τά γνωρίζετε αὐτά ἐκ τῶν προτέρων, προφυλαχθεῖτε, γιά νά μήν παρασυρθῆτε ἀπό τήν πλάνη ἀνόμων ἀνθρώπων καί ‘‘ἐκπέστητε ἐκ τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ’’» (Β΄Πέτρ. γ΄ 16-17).
Ἑρμηνευτής λοιπόν τῆς ἁγίας Γραφῆς δέν εἶναι ὁ καθένας ἄνθρωπος, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ (Α΄ Τιμ. γ΄ 15).


            Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο :
              «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
                       Ἔτος 1994
                   σελίδες 282 -284
                Εκδόσεις  Διάλογος
Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά τήν Προστασία
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου.

      http://anavaseis.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου