Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

Ἡ μεγάλη θυσία τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς ἀναξίους δούλους Του. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου


«Παρέδωσεν τὸν ἑαυτόν του». Ποίαν ἀγάπην ἰσάξιαν μὲ αὐτὴν θὰ ἠμπορέσωμεν νὰ ἐπιδείξωμεν πρὸς Αὐτόν, ὁ ὁποῖος μᾶς ἠγάπησε τόσον πολύ; Καὶ ἂν ἀκόμη δεχθῶμεν νὰ θυσιάσωμεν τὴν ζωήν μας χάριν τῶν Νόμων Του, καὶ διὰ νὰ διαφυλάξωμεν τὰς ὑπ’ αὐτοῦ δοθείσας ἐντολάς, οὔτε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ ἠμπορέσωμεν νά φθάσωμεν τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης Του, ποὺ ἐπέδειξε πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν.

Διότι Αὐτὸς ἂν καὶ εἶναι Θεός, κατεδέχθη νὰ κάνη αὐτὸ χάριν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἂν καὶ εἶναι Κύριος, ἐδέχθη νὰ κάνῃ αὐτὸ χάριν δούλων, καί ὄχι ἁπλῶς χάριν δούλων, ἀλλὰ καὶ ἀγνωμόνων δούλων ποὺ ἐπιδεικνύουν πολλὴν καὶ ἄσπονδον ἔχθραν.
Καὶ Αὐτὸς μὲν πρῶτος εὐηργέτησε τόσον πολὺ τοὺς ἀναξίους καὶ ἀπείρους ἁμαρτίας διαπράξαντας, ἡμεῖς ὅμως, ὅ,τι καὶ νὰ κατορθώσωμεν νὰ ἐπιδείξωμεν, δὲν κάνομεν τίποτε τὸ σπουδαῖον μὲ αὐτὴ τὴ φροντίδα δι’ Αὐτόν, ὁ ὁποῖος πρῶτος μᾶς ἤμειψε, μὲ τόσας πολλὰς εὐεργεσίας.
Ἀναλογιζόμενοι λοιπὸν ὅλα αὐτά, ἂς ἀγαπήσωμεν τὸν Χριστόν, ὅπως ἀκριβῶς ἠγάπησεν αὐτὸν ὁ μακάριος Παῦλος, καὶ νὰ μὴ δίδωμεν καμμίαν σημασίαν εἰς τὰ παρόντα, ἀλλὰ νὰ ἔχωμεν διαρκῶς εἰς τὴν ψυχήν μας ριζωμένην καλῶς τὴν ὑπερβολικὴν ἀγάπην Αὐτοῦ.

 Διότι ἔτσι καὶ θὰ ἀδιαφορήσωμεν διὰ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς παρούσης ζωῆς καὶ ἔτσι θὰ κατοικήσωμεν τὴν γῆν, ὅπως τὸν οὐρανόν, χωρὶς νὰ ἀπορροφώμεθα ἀπὸ τὰ εὐχάριστα πράγματα, οὔτε νὰ στενοχωρούμεθα διὰ τὰς θλίψεις, ἀλλὰ παραβλέποντες τὰ πάντα νὰ σπεύσωμεν ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα πρὸς τὸν ἀγαπητὸν Κύριόν μας καὶ οὔτε νὰ δυσανασχετοῦμεν δι’ αὐτὴν τὴν προπαρασκευήν,

ἀλλὰ νὰ εἴπωμεν καὶ ἡμεῖς κατὰ τὸν μακάριον Παῦλον, ὅτι «τὴν ζωὴν ποὺ ζῶ τώρα τὴν σαρκικὴν τὴν ζῶ μὲ τὴν πίστιν πρὸς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος μὲ ἠγάπησε καὶ παρέδωσε τὸν ἑαυτὸν του δι’ ἡμᾶς», ὥστε νὰ ζήσωμεν κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν χωρὶς λύπην καὶ νὰ καταξιωθῶμεν νὰ ἀπολαύσωμεν τὰ μέλλοντα ἀγαθά, μὲ τὴν χάριν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ…


Ἀπὸ τὸ βιβλίο :
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ».
Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη, 2000 μ.Χ.

arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου