Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Τί ἄλλες ἀποδείξεις ἔχομε γιά τήν 'Ανάστασι τοῦ Κυρίου; Μέ τί Σῶμα 'Αναστήθηκε καί 'Αναλήφθηκε ὁ Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 Τί ἄλλες ἀποδείξεις ἔχομε γιά τήν 'Ανάστασι τοῦ Κυρίου;

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

῎Αλλες ἀποδείξεις τῆς 'Αναστάσεώς του εἶναι οἱ ἀλλεπάλληλες ἐμφανίσεις Του μετά τήν 'Ανάστασί Του 'Εμφανίσθηκε στό ὑπερῶον «κεκλεισσμένων τῶν θυρῶν» στόν δρόμο πρός 'Εμμαούς καί σέ ἄλλους τόπους. Οἱ πιό σημαντικές ἐμφανίσεις Του εἶναι:
 1) Κατ' ἀρχήν ἐμφανίσθηκε τήν ἡμέρα τῆς 'Αναστάσεώς Του στήν Μαρία τήν Μαγδαλινή.
 2) Στίς γυναῖκες πού ἐπέστρεφον ἀπό τό μνῆμα καί μετά στούς 'Αποστόλους.
 3) ῾Η ἐμφάνισίς Του στήν πορεία τῶν μαθητῶν Λουκᾶ καί Κλεόπα καί ἡ συμμετοχή Του στό δεῖπνο, (Λουκ.24,13-25).
 4) ῾Η ἐμφάνισίς Του στό μέσον τῶν 'Αποστόλων, ὅταν ἔφαγε μαζί τους καί τούς εἶπε: «ἴδετε τάς χεῖρας μου καί τούς πόδας μου, ὅτι αὐτός ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καί ἴδετε ὅὅτι δεῖ πληρωθεῖναι πάντα τά γεγραμμένα ἐν τῷ Νόμῳ Μωϋσέως καί προφήταις καί ψαλμοῖς περί ἐμοῦ ὅοὕτω ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν καί ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ» (Λουκ.24,36-48).

 5) ῾Η ἐμφάνησίς Του τήν ὀγδόη ἡμέρα, μετά τήν 'Ανάστασίν Του, ὅταν ἀπιστοῦσε ὁ Θωμᾶς γιά τήν 'Ανάστασίν Του, καί μετά ὡμολόγησε μέ ταπείνωσι: «ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου» ('Ιωάν. 20,28.
 6) ῾Η ἐμφάνησίς Του στίς ὄχθες τῆς λίμνης τῆς Τιβεριάδος, ὅταν ἐγευμάτισε μέ τούς 'Αποστόλους καί ἐθαυματούργησε μέ τήν ἐξαγωγή πολλῶν ψαριῶν, ('Ιωάν. 21,1-13).
 7) ῾Η ἐμφάνησίς Του ἐνώπιον 500 καί πλέον ἀνθρώπων, (Α. Κορ. 15,6)
 8) ῞Οταν ἀνελήφθη στούς Οὐρανούς καί 9) ὅταν φανερώθηκε στόν 'Απόστολο Παῦλο, τό τότε Σαῦλο, στήν ὁδό πρός τήν Δαμασκό, (Α. Κορ. 15,8).

Μέ τί Σῶμα 'Αναστήθηκε καί 'Αναλήφθηκε ὁ Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός;

῾Ο Κύριός μας 'Αναστήθηκε καί 'Αναλήφθηκε στούς Οὐρανούς μέ τό ἴδιο τό Σῶμα μέ τό ὁποῖον σταυρώθηκε καί ἐνταφιάσθηκε. Αὐτό τό ὑπερένδοξο καί λαμπρότατον Σῶμα μποροῦσε νά εἶναι ὁρατό καί ἀόρατο, νά εἰσέρχεται καί νά ἐξέρχεται μέ κλειδωμένες τίς θύρες, νά δέχεται ψηλάφησι καί νά ἐξαφανίζεται.
Πῶς κατανοοῦμε τήν 'Ανάληψι τοῦ Κυρίου μας στούς Οὐρανούς;
῾Η ἀνάβασις τοῦ 'Ιησοῦ στόν Οὐρανό, ἐξηγεῖται καί ὡς ἰδική μας ἀνάβασις, μέ τήν διαφορά ὅτι ὁ Χριστός ἔχοντας Σῶμα δοξασμένο, πνευματικό καί ὄντας ταὐτόχρονα Θεός παντοδύναμος, δέν εἶχε καμμία δυσκολία πού θά μποροῦσε νά Τόν ἐμποδίσῃ στήν ἀνάβασί Του αὐτή.
῾Ο Χριστός ἀνέβηκε μέ τό Σῶμα Του στόν Οὐρανό, διότι μέ τήν Θεότητά Του ἦταν καί εἶναι πανταχοῦ παρών, καί ἔτσι ἔδειξε καί σέ ἐμᾶς ποιός εἶναι ὁ τελικός στόχος τοῦ ταξιδίου μας ἐπί τῆς γῆς, ὁ Οὐρανός.
Προσευχή στήν 'Ανάστασι τοῦ Κυρίου.
'Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον 'Ιησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καί τήν ῾Αγίαν Σου 'Ανάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ  ῾Αγίαν 'Ανάστασιν. 'Ιδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διά παντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν 'Ανάστασιν Αὐτοῦ, Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
14 Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου