Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

῾Ο 'Ιησοῦς Χριστός ὡς Κριτής Ποῖο εἶναι τό ἕβδομο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί ποία ἡ διδασκαλία του; Πότε θά ἔλθῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 ῾Ο 'Ιησοῦς Χριστός ὡς Κριτής 
Ποῖο εἶναι τό ἕβδομο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί ποία ἡ διδασκαλία του;

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τό ἕβδομο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου εἶναι: «Καί πάλιν ἐρχόμενον (τόν 'Ιησοῦν Χριστόν), μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος».
Σ' αὐτό τό ἄρθρο περιέχεται ἡ διδασκαλία γιά τήν Δευτέρα Παρουσία Του ἐπί τῆς γῆς καί τήν τελική κρίσι.
Τί μᾶς διδάσκει ἡ Καινή Διαθήκη διά τήν Δευτέρα Παρουσίαν Του;
῞Οταν ὁ Χριστός ἀνυψώνετο στούς Οὐρανούς, ἐμφανίσθηκαν δύο ῎Αγγελοι στούς ῾Αγίους 'Αποστόλους καί τούς εἶπαν: «῎Ανδρες Γαλιλλαῖοι, τί ἐστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τόν Οὐρανόν; οὗτος ὁ 'Ιησοῦς ὁ ἀναληφθείς ἀφ' ὑμῶν εἰς τόν Οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὅν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτόν πορευόμενον εἰς τόν Οὐρανόν, (Πράξ. 10,11).

Στό τέλος τῶν αἰώνων ὁ Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός, θά κατέβῃ πάλιν ἀπό τόν Οὐρανόν (Α. Θεσ. 4,16), ἀλλά ὄχι μέ ἐκείνη τήν ἐξουδένωσι πού ἦλθε, ὅταν γεννήθηκε στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Θά ἔλθῃ μέ θεϊκή δόξα καί θά ἐμφανισθῇ σάν μία ἀστραπή, θά λάμψῃ ἀπό τήν 'Ανατολή μέχρι τήν Δύσι, συνοδευόμενος ἀπό τούς 'Αγγέλους του «ἐρχόμενον ἐπί τῶν νεφελῶν τοῦ Οὐρανοῦ μετά δυνάμεως καί δόξης πολλῆς ὅ» (Ματθ. 24,3). Θά ἔλθῃ νά κρίνῃ ζῶντας καί νεκρούς, (Β.Τιμ.4,1). Τότε δέν θά ἔλθῃ ὡς Σωτήρ, ἀλλά ὡς Κριτής· δέν θά εἶναι πλέον αὐτός ὁ κρινόμενος, ἀλλά θά κρίνῃ τούς ἀνθρώπους καί θά «ἀποδώσῃ ἑκάστῳ κατά τήν πράξιν αὐτοῦ» (Ματθ.16,27).
Διά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου ὑπάρχει εὑρύτατη διδασκαλία στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου (24,-25), στίς πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολῆς τοῦ 'Αποστόλου Παύλου (4,13-18 καί 5,1-10 κάι Β. ἐπιστολήν κεφ. 4).

Πότε θά ἔλθῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου;

Τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα πού θά ἔλθῃ ὁ Χριστός ὡς Κριτής στόν κόσμο δέν γνωρίζει κανείς, οὔτε οἱ ῎Αγγελοι· μόνον ὁ Θεός γνωρίζει, (Μαυθ. 24,36). ῾Ο χρόνος τῆς ἐλεύσεώς Του εἶναι μυστικός, ὥστε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ἐπαγρυπνοῦν στήν προσευχή καί νά ἑτοιμάζονται μέ τήν συνεχῆ ἐπιτέλεσι ἀγαθῶν ἔργων· νά περιμένουν οἱ πιστοί δοῦλοι, (Λουκ.12,35-40), καί μέ ἀναμμένες τίς λαμπάδες, ὅπως οἱ πέντε φρόνιμες Παρθένες (Ματθ. 25, 1-10).


  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
16  Νοεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου