Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010

Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών. Αντισυνταγματικό με τεράστιο κόστος σε εποχή απόλυτης λιτότητας.

Τοῦ κ. Ἰω. Θ. Χαΐνη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Ἐ. Μ. Πολυτεχνείου


ΑΥΤΕΣ τὶς ἡμέρες ἡ ἐπιτροπὴ τῶν μουσουλμάνων γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Τεμένους στὴν Ἀθήνα, κινεῖται δραστήρια στὰ Ὑπουργεῖα Ἐθν. Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Ἐθν. Ἄμυνας καὶ τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Κυβέρνησης.
Ἐπʼ αὐτοῦ ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει πῶς ἔχει τὸ θέμα.
Σχετικὰ μὲ τὸ Ν. 3512, ΦΕΚ Α 264/5–12–2006, τῆς προηγούμενης Κυβέρνησης, ποὺ ἀναφέρεται στὸ Ἰσλαμικὸ Τέμενος Ἀθηνῶν,ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἀκόλουθα:
Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου λέγει:
«Ἡἀνέγερση τοῦ Τεμένους θὰ γίνει ἀπὸ τὴ Δ/νση Ἐφαρμογῆς Ἐκπαιδευτικῶν Σχεδίων τοῦ ὙπουργείουἘθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ μὲ δαπάνες τοῦ προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων, σὲ ἔκταση ποὺ θὰ παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὸ Δημόσιο κ.λπ.».
Ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση εἶχε ἐγγράψει στὸν προϋπολογισμὸ τοῦ Δημοσίου δεκαπέντε ἑκατομμύρια εὐρὼ (15.000.000€) γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Τεμένους!
Ἂν ἀνατρέξουμε στὸ ἄρθρο 106, παραγ. 6 τοῦ Συντάγματος θὰ δοῦμε ὅτι λέγει:
«Νόμος μπορεῖ νὰ ὁρίσει τὰ σχετικὰ μὲ τὴ συμμετοχὴ στὴ δαπάνη τοῦ Δημοσίου αὐτῶν,ποὺ ὠφελοῦνται ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση ἔργων κοινῆς ὠφέλειας ἢ γενικότερης σημασίας γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας».
Τὸ ἔργο λοιπὸν αὐτό, δὲν ἀφορᾶ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ καὶ ἔτσι δὲν ὑπάγεται στὰ ἔργα Κοινῆς ὠφελείας, οὔτε συμβάλλει στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς Χώρας.
Ὡς ἐκ τούτου, ἔχουμε εὐθεία παραβίαση τῆς Συνταγματικῆς ἐπιταγῆς.

Ἐφ᾽ ὅσον ἀρχίσει νὰ ὑλοποιεῖται τὸ ἔργο τὸ λόγο ἔχει τὸ ΣτΕ.  Τὸ ἄρθρο 1, τοῦ ἀνωτέρω Νόμου λέγει: «Ἱδρύεται Νομικὸ Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, μὲ τὴν ἐπωνυμία «Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν», ποὺ ἑδρεύει στὰ ὅρια τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ἐποπτεύεται ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, μὴ ὑπαγόμενο στὸν εὐρύτερο δημόσιο τομέα».
Ἀκολούθως τὸ ἄρθρο 2 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου λέγει: «Σκοπὸς τοῦ Νομικοῦ Προσώπου Ἰδιωτικοῦ Δικαίου: Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν» εἶναι: ἡ διοίκηση, διαχείριση καὶ συντήρηση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους γιὰ τὴν κάλυψη τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν μουσουλμάνων, ποὺ διαβιοῦν στὴν Ἀττική.
Ἂν προσέξουμε τὴν παράγραφο 2α) τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου παρατηροῦμε ὅτι λέγει:
«Οἱ πόροι τοῦ Ν.Π.Ι.Δ. διακρίνονται σὲ τακτικούς, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἐπιχορηγήσεις ἀπὸ τὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ.τ.λ.». 
Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ χρήματα θὰ δώσει γιὰ τὴν ἀνέγερση καὶ χρήματα θὰ δίδει συνεχῶς γιὰ τὴν συντήρηση – διοίκηση. 
Ἐδῶ ἔχουμε εὐθεία παραβίαση τοῦ ἄρθρου 106, παρ. 6 τοῦ Συντάγματος.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 5 τοῦ ἀνωτέρω Νόμου τὸ ἑπταμελὲς +ἕνα = ὀκταμελὲς Διοικητικὸ
Συμβούλιο τοῦ Τεμένους θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνωτάτους Κρατικοὺς λειτουργοὺς ἤτοι Γενικοὺς Διευθυντὲς τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Γεν. Διευθυντὴ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, δύο ἐκπροσώπους  τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ἕναν Καθηγητὴ Πανεπιστημίου σχετικὸ μὲ τὸ ἀντικείμενο, δύο ἐκπροσώπους τῶν μουσουλμάνων καὶ γραμματέα ὁ Δ/ντὴς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. 
Καὶ ὅλοι αὐτοὶ μὲ ὑψηλὲς ἀμοιβές, λόγω ὑπερωριακῆς ἀπασχόλησης, ἀπὸ τὸν ἀγρίως φορολογούμενο Ἑλληνικὸ Λαό.

Διερωτᾶται κανείς, πῶς ἕνας ἀνώτατος Κρατικὸς Λειτουργὸς θὰ ἀπασχολεῖται καὶ θὰ ἀμείβεται μὲ παχυλὲς ἀποδοχὲς ἀπὸ τὸ Δημόσιο σὲ ἕνα Ν.Π.Ι.Δ., ὅπως τὸ Μουσουλμανικὸ Τέμενος, ποὺ δὲν ἐμπίπτει εἴτε ὑπὸ τὴν στενὴ εἴτε ὑπὸ τὴν εὐρεία ἔννοια, στὸ εὐρύτερο Δημόσιο συμφέρον, ποὺ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, ἡ πρόοδος καὶ ἡ εὐημερία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;
Μήπως καὶ ἐδῶ τό λόγο τὸν ἔχει τὸ ΣτΕ;
Ἂς προσέξουμε τὴν παράγ. 2 τοῦ ἄρθρου 5 ποὺ λέγει: «Τὸ Δ.Σ. διαχειρίζεται τὰ διατιθέμενα ἀπὸ τὸν Προϋπολογισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κονδύλια γιὰ τὴ λειτουργία καὶ συντήρηση τοῦ Τεμένους...». 
Μὲ ἄλλα λόγια, ἐσαεὶ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο θὰ πρέπει νὰ χρηματοδοτεῖ τὸ Ἰσλαμικὸ Τέμενος, γιὰ νὰ εἰσπράττουν ὁρισμένοι Κρατικοὶ Λειτουργοὶ ὑπερωρίες!
Τὸν λόγο ἔχει τὸ ΣτΕ.  Ἂν πᾶμε στὸ ἄρθρο 6, παραγ. 2 αὐτὴ λέγει: «Οἱ ἀποδοχὲς τοῦ μουσουλμάνου Θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ βαρύνουν ἐξ ὁλοκλήρου τὸν τακτικὸ προϋπολογισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας»(!) 
Πάλι τὸ Δημόσιο θὰ πληρώσει!
Ἂν πᾶμε στὴν παραγ. 4α) τοῦ ἄρθρου 5 ἐκεῖ ὁρίζονται «ἡ διάρθρωση καὶ λειτουργία τοῦ φορέα, ὁ ἀριθμός, οἱ θέσεις, τὰ προσόντα καὶ ἡ κατάσταση τοῦ ἀπασχολουμένου στὸ Ν.Π.Ι.Δ. (Τέμενος) προσωπικοῦ, τὰ θέματα ἐκπόνησης μελετῶν καὶ παροχῆς ὑπηρεσιῶν, ποὺ ἀφοροῦν στὴ λειτουργία καὶ συντήρηση τοῦ Τεμένους καὶ τῆς διενέργειας προμηθειῶν κ.τ.λ.».
Ἀκόμη λέγει ἡ ἀνωτέρω παραγ. στὶς συνιστώμενες θέσεις προσωπικοῦ τοῦ Ν.Π.Ι.Δ. μποροῦν νὰ ἀποσπῶνται καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἐθν. Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (!) 
Χάρις καὶ αὐτοὶ οἱ ὑπάλληλοι δὲν εἶναι τοῦ Δημοσίου καὶ δὲν πληρώνονται ἀπὸ τὸ Δημόσιο!
Αὐτὴ ἡ τελευταία παράγραφος εἶναι ἐξοργιστική, διότι, πέραν τῆς ἀντισυνταγματικότητας ποὺ παρουσιάζει, ὅπου τὸν λόγο ἔχει τὸ ΣτΕ, γράφει γιὰ ἀριθμὸ θέσεων, ἀπασχολουμένου προσωπικοῦ, προσόντα, ἐκπόνηση μελετῶν γιὰ ἕνα ΝΠΙΔ (Μουσουλμανικὸ Τέμενος) καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ κόσμος θὰ πληρώνεται ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο!

Διερωτᾶται κανεὶς στὴν Ἀθήνα εὑρισκόμεθα ἢ στὴ Μέκκα; Οἱ συντάξαντες τὸ ν/σ καὶ οἱ ψηφίσαντες αὐτὸ δὲν εἶδαν τίποτα, ἂν ὅλα αὐτὰ συμπορεύονται μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα; 
Νομίζω ὅτι ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση θὰ πράξει ὅτι εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τοῦἙλληνικοῦ Λαοῦ, ὅταν σὲ μιὰ τόση οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ εὑρισκόμεθα καὶ περικοπῆς τῶν δαπανῶν θέλουμε καὶ Τέμενος.
Ὁ Νόμος αὐτός, ἂν θὰ ἀρχίσει νὰ ὑλοποιεῖται θὰ προκαλέσει τεράστια ἀναταραχὴ στὴν Ἑλληνικὴ Κοινωνία, θὰ γίνουν προσφυγὲς στὸ στὸ ΣτΕ, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθ. 95 παραγ. α) καὶ δ) τοῦ Συντάγματος.

Ορθόδοξος τύπος 29/01/2010

Το ΦΕΚ ανέγερσις του Τεμένους  
  N.3512/2006 «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 264 Α΄) ανέγερση Ισλαμικού Τεμένους στην Αττική
http://www.giannakou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου